CHOOSING UNMARRIED COHABITATION AS AN ALTERNATIVE TO MARRIAGE

Miluše Vítečková
University of South Bohemia, Pedagogic Faculty, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Miluše Vítečková (mviteckova@pf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:24. 11. 2010
Accepted: 30. 3. 2011
Published online: 15. 6. 2011

Summary

The trends of current demographic development also include a so-called increase in extramarital fertility, which is related to the spread of unmarried cohabitation, because in approximately half of these cases this concerns children born into such families. Why do partners choose unmarried cohabitation instead of marriage and what is their attitude to marriage and unmarried cohabitation? Qualitative research in the form of multiple case studies was chosen to enable deeper understanding of this social phenomenon, which can be considered a dangerous social phenomenon in relation to family, and understanding of the reasons that lead parents to cohabit without marriage. The realised dialogues indicate that even though marriage is linked to “formality” and is deemed unnecessary for family life, the choice to enter into unmarried cohabitation is primarily an unplanned decision, a situation that arises from the relationship itself. Apart from “formality” another frequently stated reason is the “influence of the surroundings” and also “fear of change” and “situational obstacles to holding a wedding”. For all communication partners, even those who currently refuse to wed, the issue of marriage is open in the future. On the basis of the realised dialogues, if such cohabitation relationships do not fall apart, it is possible in all cases (even long-term relationships) to consider cohabitation between unmarried partners a “preliminary level to marriage”. It is not possible to determine how these relationships will end up in advance.

Keywords: unmarried cohabitation; marriage; extramarital fertility; attitudes; reasons; motivation

Literatura

  1. Bauman Z (2002). Tekutá modernita [Fluid Modernism]. Praha, Mladá fronta (Czech).
  2. Beck U (2004). Riziková společnost: Na cestě k jiné moderně [Society at Risk: On the Path to Another

Modernism]. Praha, SLON (Czech).

3. Bologne JC (1997). Svatby: Dějiny svatebních obřadů na západě [Weddings: The History of Wedding Ceremonies in the West]. Praha, VOLVOX GLOBATOR (Czech).

4. Buchler S et al. (2009). The social and demographic characteristics of cohabiters in Australia. Familly Matters, 82, 22–29. [Available at 1. 6. 2010 na http://web.ebscohost.com/…wer/pdfviewe r?vid=10&hid=­12&sid=da957777–9c62–4f53–8487-ff37378937ce%­40sessionmgr13].

5. Český statistický úřad (2010). Pohyb obyvatelstva – 1. až 3. čtvrtletí 2010 [Population movement – 1.–3. quarter 2010] [online]. 13. 12. 2010 [cit. 2011–01–08]. Available at: <http://www.czso.cz/csu/ csu.nsf/infor­mace/coby121310­.doc> (Czech).

6. Český statistický úřad (2011). Česká republika od roku 1989 v číslech [Czech Republic since 1989 in numbers] [online]. Aktualizováno 21. 1. 2011 [cit. 2011–02–01]. Available at: <http://www.czso.cz/ csu/redakce.ns­f/i/cr_od_roku_1989#01> (Czech).

7. de Singly F (1999). Sociologie současné rodiny [The Sociology of Contemporary Families]. Praha, Portál (Czech).

8. Edin K (2000). What Do Low-Income Single Mothers Say about Marriage? Social Problems. 47: 112– 133.

9. Giddens A (1999). Sociologie [Sociology]. Praha, Argo (Czech).

10. Hamplová D (2000). Postoje k manželství a rodičovství [Attitudes to Marriage and Parenthood]. In Fialová L et al.: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství [Young People’s Concept of Marriage and Parenthood]. Praha, SLON, pp. 67–98 (Czech).

11. Hamplová D (2001). Výsledky šetření rodiny a reprodukce (FFS) [The Results of Investigation of Family and Reproduction]. In Rychtaříková J et al.: Diferenciace reprodukčního a rodinného chování v evropských populacích [Differentiation of Reproductive and Family Behaviour in European Populations]. (Sociologické texty SP 01:10). Praha, Sociologický ústav AV ČR, pp. 43–72 (Czech).

12. Hamplová D (2007). Děti bez partnera nebo na psí knížku? [Children without a partner or while living together]. In Hamplová D (ed.): Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR [Children out of Wedlock? Extramarital Fertility]. Praha, Sociologický ústav AV ČR, pp. 49–58 (Czech).

13. Hamplová D, Pikálková S (2002). Manželství, nesezdané soužití a partnerský vztah [Marriage, Unmarried Cohabitation and Partnership]. In Mansfeldová Z, Tuček M (ed.): Současná česká společnost [Modern Czech Society]. Sociologické studie. Praha, Sociologický ústav AV ČR, pp. 127– 147 (Czech).

14. Hašková H, Rabušic L (2008). K nízké sňatečnosti v České republice [With Regard to the Low Wedding Rate in the Czech Republic]. Sociální studia (Partnerství, rodičovství, rodina). 5: 9–33 (Czech).

15. Hendl J (2005). Kvalitativní výzkum [Qualitative Research]. Praha, Portál (Czech).

16. Höhne S (2008). Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání [The Significance of Partnership for Harmonisation of Family and Job]. In Sirovátka T, Hora O (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti [Family, Children and Employment in Czech Society]. Boskovice, Albert, pp. 119–143.

17. Hrušáková M, Králíčková Z (2006). České rodinné právo [Czech Family Law]. Brno, Masarykova univerzita a Doplněk (Czech).

18. Chaloupková J (2006). Dohromady, nebo každý zvlášť? Hospodaření s příjmy manželských a nesezdaných párů [Together, or everybody separately? Management of Income by Married and Unmarried Couples]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 42: 971–986 (Czech).

19. Cherlin AJ (2004). The Deinstituciona­lization of American Marriage. Journal of Marriage and Family. 66: 848–861.

20. Jäckelová K (1997). I tohle je manželství [This is also Marriage]. Praha, Knižní klub (Czech).

21. Keller J (2005). Soumrak sociálního státu [The Dusk of a Social State]. Praha, SLON (Czech).

22. Kiernan K (2004). Unmarried Cohabitation and Parenthood in Britain and Europe. LAW & POLICY. 26: 33–55.

23. Kuchařová V (2003). Některé obsahové změny postojů k manželství a rodičovství [Some Changes in Attitude to Marriage and Parenthood From the Aspect of Content]. In Mareš P, Potočný T: Modernizace a česká rodina [Modernisation and Czech Families]. Brno, Barrister & Principal, pp. 189–204.

24. Lois D (2008). Arbeitsteilung, Berufsorientierung und Partnerschaftssta­bilität – Ehen und nichteheliche Lebensgemeinschaf­ten im Vergleich. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 60: 53– 77.

25. Mládek J, Širočková J (2004). Kohabitácie ako jedna z foriem partnerského spolužitia obyvateľstva Slovenska [Cohabitation as One of the Forms of Cohabitation by Partners with Regard to the Inhabitants of Slovakia]. Sociológia. 36: 423–454 (Slovak).

26. Možný I (1987). Kapitoly ze sociologie rodiny [Chapters from the Sociology of the Family]. Brno, Univerzita J. E. Purkyně (Czech).

27. Možný I (2002). Sociologie rodiny [Family Sociology]. Praha, SLON (Czech).

28. Možný I (2008). Rodina a společnost [Family and Society]. Praha, SLON (Czech).

29. Osborne C, Manning DW, Smock JP (2007). Married and Cohabiting Parents’ Relationship Stability: A Focus on Race and Ethnicity. Journal of Marriage and Family. 69: 1345–1366.

30. Plaňava I (1998). Spolu každý sám [Together, Each by Himself]. Praha, Nakl. Lidové noviny (Czech).

31. Rabušic L (2001). Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě [Where are all the Children? Birth Rate from a Sociological Perspective]. Praha, SLON (Czech).

32. Reichel J (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů [Chapters of Methodology of Social Research]. Praha, Grada (Czech).

33. Sarantakos S (1994). Unmarried cohabitation: Options, limits and possibilities. Australian Journal of Marriage and Family. 15: 148–160.

34. Sullerotová K (1998). Krize rodiny [Family Crisis]. Praha, Karolinum (Czech).

35. Strauss A, Corbinová J (1999). Základy kvalitativního výzkumu – postupy a techniky metody zakotvené teorie [The Basics of Qualitative Research – procedures and techniques of the method, anchored in theory]. Boskovice, Albert (Czech).

36. Šmolka P (2004). Muž a žena – návod k použití [Man and Woman – instructions for use]. Praha, Portál (Czech).

37. Švaříček R, Šeďová K (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách [Qualitative Research in the Pedagogic Sciences]. Praha, Portál (Czech).

38. Vaculík M, Jedrzejczyková V (2009). Commitment und unmarried cohabitation. Studia psychologica. 15: 101–117.

39. Vágnerová M (2000). Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří [Development Psychology: Childhood, Adulthood, Old Age]. Praha, Portál (Czech).

40. Walter MR (2001). High Hopes: Unwed Parent’s Expec­tations about Marriage. Children and Youth Services Review. 23: 457–484.

41. Wu L, Musick K (2008). Stability of Marital and Cohabiting Unions Following a First Birth. Population Research and Policy Review. 27: 713–727.


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206