THE ASSESSMENT OF INVALIDITY IN THE CASE OF ONCOLOGICAL PATIENTS

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela
The Medical Assessment Service Department at the Ministry of Labour and Social Affairs, Prague, Czech Republic

Korespondenční autor: Libuše Čeledová (libuse.celedova@mpsv.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:31. 10. 2010
Accepted: 25. 6. 2010
Published online: 27. 12. 2010

Summary

This article concerns itself with the new view of the assessment of the state of health, the extent of the reduction of the work capacity and the invalidity of oncological patients which is included in Regulation 359/2009 Coll., which sets out the percentile extent of the reduction in work capacity and the prerequisites of the invalidity assessment and regulates the assessment of the work capacity for the purposes of invalidity upon the basis of the results of cooperation between the Ministry of Labour and Social Affairs and the J. E. Purkyně Czech Medical Society. Assessment of the extent of the reduction of the work capacity implied from Annex no. 2 of Regulation 284/1995 Coll. till the end of 2009 through which Pension Insurance Act has been carried out as amended. Annex no. 2 did not contain chapter of cancerous growths. Cancerous growths were not listed according to organ localization and that made difficulties in the process of assessment. Reaching stabilization of the state of health was mostly defined by period of two years after the treatment had been terminated which seems to be too long period according to the most modern treatment progress. Authors compare invalidity assessment of oncological patients according to Regulation 284/1995 Coll. and according to Regulation 359/2009 Coll. To show the difference they present assessment of ongological patients according to the old and to the new legal regulation. New conception of the state of health and work capacity of oncological patients assessment should contribute not only to creation of an independent chapter Cancerous growths in the new regulation, but moreover it should bring criterions for functional damage assessment of oncological patients based on the International Classification of Functional Abilities WHO. In conclusion the authors emphasize that the new way of assessment according to modern legal regulation will enable to assess useful profile of functional abilities of an individual, his/her health incapacity and to compensate reduction of work capacity in a targeted way.

Keywords: cancerous growths; oncology; the assessment of the state of health; work capacity

Literatura

1. Čeledová L, Čevela R (2009). Implementace pokroků lékařské vědy v posuzování invalidity od ledna 2010 [Implementation of progress in medicine in the disability evaluation process since January 2010]. Praha, Pracovní lékařství, 61, no. 4, p. 190–196 (Czech).

2. Čeledová L, Zvoníková A (2010). Posuzování invalidity od ledna 2010 [Disability evaluation since January 2010]. České Budějovice, Kontakt, Vol. XII, no. 1, p. 39–46 (Czech).

3. Čevela R, Švestková O, Čeledová L (2009a). Funkční hodnocení zdravotního stavu [Functional evaluation of health state]. Zdravotnictví v České republice, Praha, Vol. XII, no. 3, p. 8–11 (Czech).

4. Čevela R, Čeledová L, Bělohlávková J (2009b). Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti u onkologicky nemocných [Evaluation of health state and work ability in oncological patients]. Praha, Časopis lékařů českých, 148, no. 11, p. 552–556 (Czech).

5. Čevela R, Čeledová L, Bělohlávková J (2009c). Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti u onkologicky nemocných [Evaluation of health state and work ability in oncological patients]. Praha, Praktický lékař, 89, no. 10 p. 539–543 (Czech).

6. Čevela R, Čeledová L, Bělohlávková J (2009d). Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti u onemocnění pohybového systému [Evaluation of health state and work ability in patients with locomotive system diseases]. Praha, Časopis lékařů českých, 148, no. 1, p. 26–31 (Czech).

7. Čevela R, Čeledová L, Bělohlávková J (2010a). Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti u duševních poruch a poruch chování [Evaluation of health state and work ability in patients with mental disorders and behavioural disorders]. Praha, Časopis lékařů českých, 149, no. 1, p. 597–601 (Czech).

8. Čevela R, Čeledová L, Zvoníková A (2010b). Posudkové lékařství. Vybrané kapitoly [Advisory medicine. Selected chapters]. Praha: Grada Publishing, p. 144, ISBN 978–80–247–3285–5 (Czech).

9. Interní materiály lékařské posudkové služby MPSV [Internal materials of the MPSV (Ministry of Labour and Social Affairs) advisory service] 2009. (Czech).

10. Kahoun V. K problematice invalidity v důchodovém pojištění [Disability issues in pension insurance system]. In Sociální práce II. Praha: Triton, 2007, p. 61–81, ISBN 978–80–7387–064–5 (Czech).

11. Kahoun V. Důchodové pojištění [Pension insurance system]. In Sociální zabezpečení. Praha: Triton, 2009, p. 219–255. ISBN 978–80–7387–346–2 (Czech).

12. Kahoun V, Šimák M. Změny ve vymezení invalidity v kontextu reformy důchodového pojištění [Changes in disability determination in the context of pension insurance reform]. In Problematika – generace 50 plus. České Budějovice: ZSF JU, 2008, p. 36–38. ISBN 978–80–7394–100–0 (Czech).

13. Kolektiv autorů. Závěrečná zpráva projektu výzkumu MPSV ČR HR163/07 „Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností [Final report of MPSV CR research project HR163/07 called “Implementation of progress in medicine in the functional evaluation of health state and work ability in relation to the International Diseases Classification, taking into account the International Classification of Functional Abilities”]. 2008, Praha, MPSV, p. 215, ISBN 978–80–86878–88–1 (Czech).

14. Kolektiv autorů. Zpracování odborných lékařských podkladů pro funkční posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti. Závěrečná zpráva veřejné zakázky MPSV ČR [Processing of medical specialist documents in functional evaluation of health state and work ability. Final report of the MPSV CR public contract]. Praha 2009, MPSV, p. 194, ISBN 978–80–86878–96–6 (Czech).

15. Šimák M. Czech System od Pension Insurance and its current Problems, Journal of Nursing, Social Studies and Public Health, Czech University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Czech Republic, 2010, Vol. 1, no. 1–2, p. 29–37.

16. Vorlíček J, Abrahamová J, Büchler T. Kapitola II – Novotvary. Závěrečné zprávy projektu výzkumu MPSV ČR HR163/07 „Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností [Chapter II – Neoplasms. Final reports of MPSV CR research project HR163/07 called “Implementation of progress in medicine in the functional evaluation of health state and work ability in relation to the International Diseases Classification, taking into account the International Classification of Functional Abilities”]. 2008, Praha, MPSV, p. 1–22, ISBN 978–80– 86878–88–1 (Czech).

17. Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů [Regulation No. 284/1995 Coll. on application of the pension insurance act as amended] (Czech).

18. Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) [Regulation No. 359/2009 Coll. which specifies percentage of work ability decrease and particulars of disability assessment, and which modifies the work ability evaluation for the purposes of disability (regulation on disability evaluation)] (Czech).

19. Wernerová J. K vyhlášce o posuzování invalidity [Issues of the regulation on disability evaluation]. Národní pojištění, ČSSZ, Praha, 2009, no. 12, p. 23–27 (Czech).

20. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů [Act No. 155/1995 Coll. on pension insurance as amended] (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206