DISABILITY IN ACCIDENT INSURANCE

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Martin Šimák
Department for Assessment Service, Ministry of Labour and Social Affairs, Prague, Czech Republic

Korespondenční autor: Libuše Čeledová (libuse.celedova@mpsv.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:10. 10. 2011
Accepted: 30. 3. 2012
Published online: 28. 6. 2012

Summary

The upcoming amendment to Act No. 266/2006 Coll., on Employee Accident Insurance, which is to enter into effect on 1 January 2013, enshrines the migration of the accident insurance stock, currently provided for by the Kooperativa and Česká pojišťovna insurance companies, as well as the actual implementation of the employee accident insurance to the Czech Social Security Administration (CSSA) or, where appropriate, the respective District Social Security Administration (DSSA). According to the current legislative intentions, the decision-making concerning the benefits shall fall under the competence of DSSA’s. The Assessment Service doctors shall assess, in particular, the damage to health and the degree of damage to health, in order to determine whether benefits shall be granted under the employee accident insurance scheme. In addition to the existing role in assessing the entitlement to the sickness insurance and pension insurance benefits, including disability pensions and the disbursement of these benefits, CSSA shall – as a new task – also monitor the accident insurance benefits and consequently, the disability pensions arising from a work accident or occupational disease. This is a significant change since, at present, CSSA makes no differentiation as to whether a person has become disabled as a result of a work accident or occupational disease. There is no legal regulation in force that requires CSSA to monitor the number of disabilities as a result of work accident or occupational disease. Due to the absence of valid data, it is not possible to determine the costs of disability pensions granted on the grounds of work accidents and occupational diseases. It is thus of high importance that, when preparing the bill, the legislator took account of the need to provide for the obligation of the Czech Social Security Administration to monitor the data concerning disability due to work accident or occupational disease.

Keywords: accident insurance; accident; occupational disease; disability

Literatura

1. Bruthansová D et al. (2010). Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění. Závěrečná zpráva projektu HC 204/10 [Impact of work accidents and occupational diseases on the sickness and pension insurance schemes. HC 204/10 Final Report.] MoLSA (Czech).

2. Čeledová L, Čevela R (2010). The assessment of invalidity in the case of oncological patients. Journal of Nursing, Social Studies and Public Health. 1(3–4): 136–146. ISSN 1804–1868.

3. Molek J, Šimák M, Molková P (2011). Current problems of the Czech state-contributory supplementary pension system. Journal of Nursing, Social Studies and Public Health and Rehabilitation. 2(3–4): 174– 189. ISSN 1804–1868.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců [Draft Act, amending Act No. 266/2006 Coll., on Employee Accident Insurance] (Czech).

5. Šimák M (2010). Czech system of pension insurance and its current problems. Journal of Nursing, Social Studies and Public Health. 1(1–2): 29–37. ISSN 1804–1868.

6. Štaňková H (2010). Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance. Diplomová práce [Employer’s li­ability for damage to the employee’s health. Thesis]. UK Prague. Faculty of Law, p. 84 (Czech).

7. Tröster P et al. (2010). Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání [Social security law. Fifth revised and updated edition]. Prague: C. H. Beck, p. 420, ISBN 978–80–7400–322–6 (Czech).

8. Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), ve znění pozdějších předpisů [Decree No. 359/2009 Coll., laying down the percentage rate of decrease in the ability to work and the particulars of an invalidity assessment and regulating the assessment of ability to work for the purposes of disability] (Czech).

9. Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů [Decree of the Ministry of Finance of the Czech Republic No. 125/1993 Coll., laying down the conditions and premium rates of the statutory employer’s li­ability insurance for damage in relation to work accident or occupational diseases, as amended] (Czech).

10. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů [Act No. 155/1995 Coll., on Pension Insurance, as amended] (Czech).

11. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, as amended] (Czech).

12. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů [Act No. 266/2006 Coll., on Employee Accident Insurance, as amended] (Czech).