INFLUENCE OF FEATURES OF CHILDREN SUITABLE FOR SUBSTITUTE FAMILY CARE ON THEIR ADOPTION AND PLACEMENT IN FOSTER CARE

Pavla Štochlová, Lucie Kozlová
University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Social Work, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Pavla Štochlová (pavla.stochlova@gmail.com)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:5. 4. 2012
Accepted: 3. 5. 2012
Published online: 28. 6. 2012

Summary

The article describes the situation regarding features of children and their placement in adoption and foster care in the Czech Republic. The introduction of the article offers theoretic grounds concerning activities of authorities of social-legal protection of children especially in connection with applicants for adoption and foster care. The aim of the research was to determine whether or not there is relation between age, ethnicity and health condition of children who are suitable for substitute family care and success of their placement in adoption and foster care in the Czech Republic. The quantitative sociologic approach was used in order to get the necessary data. The empiric part of the article states relevant data regarding children who are registered in the database of regional authorities concerning substitute family care focusing on their age, ethnicity and health condition. The data are stated as a whole representing the Czech Republic being divided in individual regions.

Keywords: a child; age; ethnicity; health condition; adoption; foster care

Literatura

1. Gabriel Z, Novák T (2008). Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči [Psychologic Consultancy in Substitute Family Care]. Prague: Grada. 144 p. ISBN 978–80–247–1788–3 (Czech).

2. Grega R (2006). Žadatelé o osvojení v Plzni: očekávání a skutečnost. Diploma Thesis. [Applicants for Adoption in Plzeň: Expectations and Reality]. Plzeň:Plzeň: University of West Bohemia. Paedagogical Faculty (Czech).

3. Howell S (2007). The Kinning of Foreigners: Transnational Adoption in a Global Perspective. Berghahn Books. 276 p. ISBN 978–1–84545–330–5.

4. Illich I (2000). Limits to Medicine: Medical Nemesis the Expropriation of Health. London: Marion Boyars Publishers Ltd. 294 p. ISBN 0–7145–2993–1.

5. Jennings PK (2006). The Trouble with the Multiethnic Placement Act: An Empirical Look at Transracial Adoption. Sociological Perspectives. 49(4): 559–581.

6. Matějček Z et al. (1999). Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny [Substitute Family Care: Guide for Experts, Adoptive and Foster Parents]. 1st ed.. Prague: Portál. 183 p. ISBN 80–7178–304–8 (Czech).

7. MLSA CR (2009). Metodické doporučení MPSV č. 7/2009 k odbornému posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče [Methodical Recommendation of MLSA no. 7/2009 Concerning Specialist Assessment of Applicants for Mediation of Substitute Family Care]. Prague: MLSA (Czech).

8. Novotny P and P (1997). Co dělat při neplodnosti [What To Do When You Are Sterile]. 1st ed. Prague: Pragma. 183 p. ISBN 80–7205–494–5 (Czech).

9. Osvojení (adopce) [Adoption]. [online]. 2011, last update 2011 [cit. 2011–12–03]. Available at: http:// www.fod.cz/…osvojeni.htm (Czech).

10. Papáčková B, Smékalová H (1999). Příspěvek posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči. In: Sborník přednášek ze 6. konference o náhradní rodinné péči [Contribution of Assessment of Applicants for Substitute Family Care in the Collection of Lectures of 6th Conference on Substitute Family Care]. Prague: MLSA CR. 222 p. ISBN 80–85529–66–1 (Czech).

11. Popovská J (2009). Očekávání a realita v náhradní rodinné péči. Diploma Thesis [Expectations and Reality in Substitute Family Care]. Brno: MU. 100 p. Thesis Supervisor Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS. (Czech).

12. Procházková M (2011). Z tisíců dětí v ústavech lze adoptovat jen pár stovek, upozornil Nečas [Out of Thousands of Institutionalized Children Only a Few Hundred Can Be Adpoted, warned Nečas]. [online]. 2011, last update 2011 [cit. 2011–12–03]. Available at: http://zpravy.idnes.cz/ (Czech).

13. Romanies as the Ethnic Group [online]. 2011, last update 2011 [cited 2011–12–03]. Available from: <http://mighealth.net/cz/index.php/>.

14. Šance pro děti [Chance for Children]. [online]. 2011, last update 2011 [cit. 27/11/2011]. Available at: http://www.sanceprodeti.cz/…omahate.html (Czech).

15. Šanderová P (2011). Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: kulturně antropologický problém [Corporality as Significant Factor of Adoption Procedure: Cultural-Antropological Problem]. Prague: SLON. 162 p. ISBN 978–80–7419–046–9 (Czech).

16. Štochlová P (2004). Neplodnost a její zdravotně sociální dopady. Year Work [Sterility and Its Medical- Social Impacts]. České Budějovice: Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia 53 p. Work Supervisor MUDr. Miloš Velemínský ml. (Czech).

17. Štochlová P (2007). Umisťování dětí do náhradní rodinné péče. Bachelor Thesis [Placement of Children in Substitute Family Care]. Brno: MU. 96 p. Thesis Supervisor PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (Czech).

18. Ulčová Gallová Z (1999). Diagnóza neplodnost [Diagnosis Sterility]. 1st ed. Prague: Petrklíč. 118 p. ISBN 80–7229–020–7 (Czech).

19. Vágnerová M (2011). Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči [Medically Disadvantaged Child in Substitute Family Care]. 1st ed. Prague: Středisko náhradní rodinné péče o. s., 52 p. ISBN 978– 80–87455–04–03 (Czech).

20. Vančáková M (2008). Romské dítě v náhradní rodině [Romany Child in Substitute Family]. 1st ed. Prague: Rozum a cit. 47 p. (Czech).

21. Weyerová M (1996). Chci zase zpátky. In: Zkušenosti adoptivních rodičů a pěstounů odjinud: Collection of Works by German and Austrian Authors [I Want Back. In: Experience of Adoptive and Foster Parents from Elsewhere]. Prague: Fond ohrožených dětí, p. 52–55 (Czech).

22. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění [Act no. 94/1963 Coll., on Family, as amended] (Czech).

23. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění [Act no. 359/1999 Coll., on Social-Legal Protection of Children, as amended] (Czech).

24. Zprostředkování náhradní rodinné péče. South-Bohemian Region [Mediation of Substitute Family Care]. [online]. 2005, last update 2005 [cit. 25/11/2006]. Available at: http://www.kraj-jihocesky.cz (Czech).