UROINFECTIONS IN THE PATIENTS WITH A TRANSVERSAL SPINAL CORD LESION

Eva Talpová, Pavlína Petržálková, Marie Kulakovská
Rehabilitation center, Kladruby, Czech Republic

Korespondenční autor: Eva Talpová (e.talpova@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:29. 2. 2012
Accepted: 24. 9. 2012
Published online: 20. 12. 2012

Summary

Spinal cord lesion is one of the most serious injuries. The patients with a transversal spinal lesion need a specialized, coordinated care. Spinal cord injury doesn’t lead only to losing the ability to move the extremities. The patients also suffer from sensitivity loss under the level of the spinal lesion, urination disorders, defecation, sexual functions, breathing etc. There is a risk of many serious health complications for the patient. Due to these reasons, the therapy is lead in specialized center employing multidisciplinary teams of professionals. After the injury, it is necessary to change the position of the patient accordingly, as it is a significant risk factor for pressure ulcers. In the patients with a neck or upper thorax lesion, difficult coughing out is a common complication leading to increased risk of the airways infection. Urinary tract infection is another severe complication. They develop due to an undiagnosed or an incorrectly treated neurogenous lower urinary tract dysfunction caused by the spinal injury. The authors monitor the urinary tract infections situation in one of the specialized center for the clients with a transversal spinal lesion – Spinal rehabilitation ward in the Rehabilitation center Kladruby. The ward has been operational for 9.5 years and the uroinfections pose a serious complication for the patient. In the monitored complications incidence, they are listed on the second place of all the nine places.

Keywords: uroinfection; transversal spinal cord lesion; spinal cord injury; bladder; defecation

Literatura

1. Dylevský I (2009). Funkční anatomie [Function anatomy]. 1st ed. Praha: Grada Publishing, a. s., p. 360–362 (Czech).

2. Eichenauer R, Vanherpe H (1996). Urologie klinika a praxe [Urology – clinics and practice]. 1st ed. Praha: Scientia Medica, spol. s r. o., p. 246–256 (Czech).

3. Göpfertová D (2002). Nozokomiální nákazy [Nosocomial infections]. In Göpfertová D et al.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena prostřední a vyšší odborné zdravotnické školy. [Microbiology, immunology, epidemiology and hygiene for high and higher schools for nurses]. 3rd ed. Praha: Triton, p. 116 (Czech).

4. Hrabálek L (2011). Poranění páteře a míchy [Injuries of the spine and the spinal cord]. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, p. 25 (Czech).

5. Klusoňová E, Pitnerová J (2005). Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými poruchami hybnosti [Rehabilitation care of patients with serious movement disorders]. 2nd ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, p. 92–93 (Czech).

6. Kříž J (2009). Zdravotní důsledky míšní léze a možné komplikace [Health cosequences of a spinal cord lesion and possible complications]. In Kolář P et al.: Rehabilitace v klinické praxi [Rehabilitation in clinical praxis]. 1st ed.. Praha: Galén, p. 353–354 (Czech).

7. Macek P, Hanuš T, Herle P (2011). Urologie pro všeobecné praktické lékaře [Urology for general practitioners]. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., p. 124–127 (Czech).

8. Pfeiffer J (2007). Neurologie v rehabilitaci [Neurology in rehabilitaion]. 1st ed. Praha: Grada Publishing, a. s., p.175–181 (Czech).

9. Sedlářová P (2011). Nozokomiální infekce a jejich prevence [Nosocomial infections and their prevention]. In Vytejčková R et al.: Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I [Nursing practice in the care of the sick I]. 1st ed. Praha: Grada Publishing, a. s., p. 53 (Czech).

10. Seidl Z, Obenberger J (2004). Neurologie pro studium i praxi [Neurology for studying and practice]. 1st ed. Praha: Grada Publishing, a. s., p. 96 (Czech).

11. Schindler J (2010). Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů [Microbiology. For students of health care professions]. 1st ed. Praha: Grada Publishing, a. s., s. 78–87 (Czech).

12. Sutorý M (2009a). Péče o vyměšování moči a stolice v akutní fázi u pacientů s transverzální míšní lézí [Care for urine and faeces voiding in the acute phasis of the patients with a transversal spinal cord lesion]. In Wendsche P et al.: Poranění míchy – ucelená ošetřovatelsko-rehabilitační péče. [Spinal cord injuries – complex nursing-rehabilitation care]. 2nd ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, p. 57–64 (Czech).

13. Sutorý M (2009b). Navazující péče o vyměšování moči a stolice [Following care for the urine and faeces voiding]. In Wendsche P et al.: Poranění míchy – ucelená ošetřovatelsko-rehabilitační péče. [Spinal cord injuries – complex nursing-rehabilitation care]. 2nd ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, p. 124–126 (Czech).

14. Věstník MZ ČR částka 6/2002 z června 2002 [Bulletin of the Health ministry of the Czech Republic, section 6/2002, from June 2002] (Czech).

15. Wendsche P et al. (2009). Poranění míchy – ucelená ošetřovatelsko-rehabilitační péče. [Spinal cord injuries – complex nursing-rehabilitation care]. 2nd ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, p. 9–10 (Czech).