Health condition of immigrants in the Czech Republic

Miloš Velemínský1, Valérie Tóthová2
1University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Clinical and Preclinical Disciplines, České Budějovice, Czech Republic 2University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Nursing and Midwifery, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Miloš Velemínský (mveleminsky@tbn.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:2. 5. 2013
Accepted: 18. 6. 2013
Published online: 28. 6. 2013

Summary

The immigrants issue in the Czech Republic is still generally untransparent and undeveloped in all the areas. One of the unsolved problems is the assessment of health condition of immigrants and the availability of health care for this population group. It is necessary to solve this issue in context of social health determinants concept. The aim of this notification is to analyse the information about the health condition of immigrants and the availability of health care for them. In the analysis of this issue, mainly some research works of Health care ministry of the Czech Republic and the staff of University of South Bohemia in České Budejovice were used. Furthermore, the data based on the ÚZIS (Institute of Health Information and Statistics) and ČSU (Czech Statistical Office) reports were used. Data from information network about good practice in health care for immigrants and ethnical minorities in Europe were a significant source of information about health condition of immigrants. In the study, we found out there are no data about total morbidity in immigrants. We monitored only hospitalised individuals. There are no data about outpatients’ department care. A significant phenomenon in monitoring of health condition of immigrants is the fact that the immigrants avoid regular preventive examinations because they are afraid of losing their jog. Immigrants have the highest rage of job-related industries. There is discrimination of immigrants in the access to the health insurance. The aim of the authors of the study is to inform about this problem, to present the information sources, determine a way of health care costs coverage and to provide an overview of the current state of hospitalised foreigners in the Czech Republic.

Keywords: immigrants; Czech Republic; health condition

Literatura

1. Brabcová I, Záleská V, Horská J (2011). Bezpečnost práce a pracovní úrazy u cizinců v České republice [Work safety and job-related injuries in foreigners in the Czech Republic]. Prevence úrazů, otrav a násilí. 1/VII: 42–51. ISSN 1801–0261 (Czech).

2. Brůčková M, Malý M, Vandasová J, Marešová M, Rychta J (2007). Výskyt a šíření HIV/AIDS v prvním pololetí r. 2007. Zprávy Centra epidemiologických studií SZÚ Praha [HIV/AIDS prevalence and spreading in the first half-year of 2007. Reports from Epidemiology studies centre of SZÚ, Praha]. 16/8: 368–371. ISSN 1804–8676 (Czech).

3. Cizinci v České republice [Foreigners in the Czech Republic] (2012). Český statistický úřad. 219 s. ISBN 978–80–250–2309–9 (Czech).

4. Dobiášová K, Vyskočilová O, Čabanová B (2004). Zdravotní stav a péče o zdraví občanů bývalého SSSR pobývajících dlouhodobě v ČR a občanů ČR [Health condition and health care of citizens of former CCCP living in the Czech Republic for longer period]. Zdravotní politika a ekonomika No. 1/2004. IZPE: Kostelec nad Černými lesy, p. 6–97. ISSN-1213–8096 (Czech).

5. Dobiášová K, Křečková-Tůmová N, Angelovská O (2006). Zdravotní péče o děti cizinců. Realita a zkušenost [Health care of foreigners’ children. Reality and experience]. Kostelec nad Černými lesy: IZPE. ISBN 80–86625–53–2 (Czech).

6. Háva P et al. (2001). Analýza zdravotní péče o cizince v ČR [Analysis of health care of foreigners in Czech Republic]. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 3/53–91. ISSN 1213–8096 (Czech).

7. Hnilicová H, Dobiášová K (2009a). Zdravotní pojištění cizinců v ČR [Health insurance of foreigners in the Czech Republic]. [online]. Praha: Středisko vzdělávání ve zdravotní péči o občany z třetích zemí [Centre for health care education for third world countries citizens] [cit. 2011–07–07]. Available at: http://eifzvip.cz/e-knihovna.html (Czech).

8. Hnilicová H, Dobiášová K (2009b). State of Art Report – Závěrečná zpráva o stavu zdraví a zdravotní péči pro migranty v ČR [Conclusion report on health condition and health care of migrants in the Czech Republic] MIGHEALTH/CZ 2009. [online] [cit. 2013–04–25]. Available at: http://mighealth. net/cz/images/d/dc/Zpr­%C3%A1va_o_sta­vu_zdrav%C3%AD_mi­grant%C5%AF_v_%C­4%8CR_ na_web.pdf (Czech).

9. Hnilicová H, Dobiášová K (2009c). Zpráva o stavu zdraví a zdravotní péči pro migranty v ČR [Report on health condition and health care of migrants in the Czech Republic] [online] Praha: 1. LF UK. [cit. 2013–04–25]. Available at: http://www.eifzvip.cz/…_migrantu_v_ CR.pdf (Czech).

10. Hnilicová H, Dobiášová K (2010). Migranti a veřejné zdraví ve světle výzkumů. In: Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace [Migrants and public health in relation of research. In: Contribution and potential of scientific research in migration area]. Kolektivní monografie MV ČR, p. 75–84. ISBN 978–80–254–8008–3 (Czech).

11. Hnilicová H, Dobiášová K (2011). Migrants’s Health and Access to Healthcare in the Czech Republic. Cent Eur J Public Health. 129/3: 134–138. ISSN 1210–7778.

12. Hnilicová H, Dobiášová K, Čižinský P (2010). Komerční zdravotní pojištění cizinců [Commercial health insurance of foreigners]. [online] [cit. 2010–10–07]. Available at: http://www.migraceonline. cz/e-knihovna/?x=2219641 (Czech).

13. Janečková H, Hnilicová H (2009). Úvod do veřejného zdravotnictví [Public health introduction]. Praha: Portál. ISBN 978–80–7367–592–9 (Czech).

14. Jelínková M (2007). Přístup (ne)legálních imigrantů ve zdravotní péči [Access of (il)legal immigrants to the health care]. [online]. Praha: Migrace online [cit. 2011–07–07]. Available at: www.migraceonline. cz/e-knihovna/?x=1973899 (Czech).

15. Kol. autorů (2010). Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace [Contribution and potential of scientific research in migration area]. Ministerstvo vnitra ČR, Praha: Vydavatelství KUFR, s. r. o., 1st ed., 124 p. ISBN 978–80–254–8008–3 (Czech).

16. Křečková-Tůmová N, Dobiášová K, Nesvadbová L, Háva P, Šebek P (2003). Potřeba a spotřeba zdravotní péče Ukrajinci žijícími dlouhodobě nebo trvale v ČR [Need and usage of health care. Ukrainians living for longer time or permanently in the Czech Republic]. Zdravotní politika a ekonomika, Kostelec nad Černými lesy, p. 81–161. ISSN 1213–8096 (Czech).

17. MIGHEALTHNET – Informační síť o dobré praxi ve zdravotní péči pro migranty a etnické menšiny v Evropě [Information network about good practice in health care for migrants and ethnic minorities in Europe]. (2010). [online] [cit. 2010–10–07]. Available at: http://mighealth.net/cz (Czech).

18. Nesvadbová L, Rutsch J, Sojka S (1996). Migrace – adaptace – integrace. Longitudinální studie zdravotního stavu osob přesídlených z Černobylské oblasti Ukrajiny. Studie zdravotního stavu a sociální problematiky ekonomických migrantů v ČR, Praha [Migration – adaptation – integration. Longitudinal study of health condition of people transferred from Chernobyl area in Ukraine. Health condition study and social issues of economy migrants in the Czech Republic, Prague] (Czech).

19. Nesvadbová L, Rutsch J, Kroupa A, Vajnarová J, Sojka S (1998). Zdravotní, psychologické a sociální aspekty migrace [Medical, psychologic and social apsects of migration]. Praha: IZPE (Czech).

20. Pohlavní nemoci (2009). Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [Sexually transmissible diseases], p. 44. ISBN 978–80–7280–899–1 (Czech).

21. Popovič I (2013). Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2012. Aktuální informace ÚZIS [Using the health care by foreigners in 2012. Current information of ÚZIS], No. 8. [online] [cit. 2013–04–30]. Available at: http://www.uzis.cz/…ci-roce-2012 (Czech).

22. Svobodová L (2008). Pracovní úrazy u cizinců, vývoj, možnosti, prevence. In: Seminář „Migrace a zdraví“ realizovaný v rámci mezinárodního projektu Mighealthnet [Job related injuries, development, prevention possibilities. In: “Health migration” seminary realised in the international project Mighealthnet], 27. 11. 2008, Praha (Czech).

23. Tóthová V et al. (2012). Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin [Culturally competent care in chosen minority groups]. Praha: Triton, 278 p. ISBN 978–80–7387–645–6 (Czech).

24. Vacková J et al. (2012). Zdravotně sociální aspekty života imigrantů v České republice [Medical and social aspects of immigrants’ lives in the Czech Republic]. Praha: Triton. ISBN 978–80–7387–514–5 (Czech).

25. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky (2011). Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy sestaveným Světovou zdravotnickou organizací [Bulletin of Health ministry of the Czech Republic (2011). List of countries with higher prevalence of tuberculosis compiled by WHO]. [online] částka [item] 1, p. 2 [cit. 2010–01–09]. Available at: http://www.mzcr.cz/…a/dokumenty/ vestnik-c_4551_2162_11.html (Czech).

26. Výskyt tuberkulózy v ČR [Tuberculosis prevalence in the Czech Republic] (2009). ÚZIS ČR, 2007, 2008, 2009. [online] [cit. 2010–10–07]. Available at: http://www.uzis.cz (Czech).

27. Wallenfels J (2008). Epidemiologická studie TBC u cizinců v ČR. In: Seminář „Migrace a zdraví“ realizovaný v rámci mezinárodního projektu Mighealthnet [Epidemiology study of TBC in foreigners in the Czech Republic. In: “Health migration” seminary realised in the international project Mighealthnet], 27. 11. 2008, Praha (Czech).

28. Wilkinson R, Marmot M (2005). Sociální determinanty zdraví – Fakta a souvislosti [Social determinants of health – facts and associations]. 1st ed. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky. 52 p. ISBN 80–86625–46-X (Czech).

29. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (1999). Sbírka zákonů ČR, částka 106, p. 7406–7447 [Act no. 326/1999 Col., about the stay of foreigners in the Czech Republic as ammended (1999). Collection of laws of the Czech Republic, item 106, p. 7406–7447] (Czech).

30. Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (2010). Zdraví pro všechny v 21. století. Usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30. října 2002 [Health 21 – Long-term program to improve the condition of the Czech Republic population (2010). Health for all in the 21st century. Czech Government resolution no. 1046 dated October 30, 2002]. [online] [cit. 2010–10–07]. Available at: http://www.zdravi21msk.cz/…1_cil_07.pdf (Czech).

31. Zdravotní stav a péče o zdraví občanů bývalého SSSR pobývajících dlouhodobě v ČR a občanů ČR (2004). Závěrečná zpráva z výzkumu z roku 2003 [Health condition and health care in citizens of former CCCP living in the Czech Republic for longer period and Czech citizens (2004). Research summary report from 2003]. Collection No. 1/2004. IZPE: Kostelec nad Černými lesy (Czech).

32. Zpráva o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2009 a 2010 (2010). Národní referenční laboratoř pro AIDS SZÚ [Report on HIV/AIDS prevalence and spreading in 2009 and 2010 (2010). National reference laboratory for AIDS SZU]. [online] [cit. 2010–10–07]. Available at: http://www.szu.cz/tema/ prevence/zprava-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-za-rok-2010 (Czech).