Integration of people with visual disabilities

Jitka Bienertová
Educational Company, Inc., Chomutov, Czech Republic

Korespondenční autor: Jitka Bienertová (bienertova.jitka@email.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:3. 7. 2014
Accepted: 26. 9. 2014
Published online: 26. 6. 2015

Summary

People with disabilities represent a significant group of citizens in the Czech Republic. On the basis of qualified estimates, the number of these people in the Czech Republic is approximately 10% of the general population (the number of people with visual disabilities is about 0.6%). Integration of people with disabilities is currently a priority for both professional and amateur societies, as it plays an important role in many dimensions of a human life (social, health and economic importance, etc.). Integration is considered a situation in which an individual is able to live in the surrounding society. These people feel accepted by this society and they identify themselves with it. It is always a long, two-way process, where the ability of communication and mutual understanding or tolerance is a necessary prerequisite. This contribution describes integration factors, barriers and issues, which a person with a disability comes into mutual relationship. It also describes the options which can be used during the integration process (system of social care and assistance, system of health care, system of supported employment, etc.). The main aim of this contribution was to describe the specifics regarding the integration of people with visual disabilities, their personal views on integration, and inclusion. The research was carried out in two regional subdivisions of the United Organizations of Blind and Visually Impaired of the Czech Republic (SONS of the CR) in the towns of Chomutov and Most. The research sample comprised individuals with visual disabilities of working age (18–65 years old). In the research, the strategy of qualitative research, form of so-called case study – studies of social groups (groups with visual disability) was used. During last 20 years the public attention (state institutions) has focused on improvement of the living conditions of people with disabilities. Nevertheless, discriminatory pressures figure in everyday life activities of these people. The pressures are particularly evident by the long-term disrespect of these people.

Keywords: integration; integration barriers; quality of life; person with visual disability

Literatura

1. Buchtová B et al. (2002). Nezaměstnanost – psychologický, ekonomický a sociální problém [Unemployment – psychological, econonic and social problem]. Praha: Grada (Czech). 2. Dotazník SF-36 o zdravotním stavu [Questionnaire SF-36 on health state]. [online] [cit. 2012–02–20]. Available from: http://www.sf-36.org/ (Czech). 3. Fischer S, Škoda J (2008). Speciální pedagogika, edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním [Special pedagogy, education and development of people with somatic, psychic and social handicap]. Praha: Triton, 205 p. (Czech). 4. Galton Y (2001). Zaměstnávání zdravotně postižených osob v EU a v zemích ekonomické transformace. In: Sborník materiálů z mezinárodní konference. Zaměstnávání zdravotně postižených s vlastním zaměřením na transformující se země [Employment of handicapped people in the EU and countries of economic transformation. In: Collection of contributions from an international conference. Employment of handicapped people focused on transforming countries] Praha, 26. 10. 2001 (Czech). 5. Heřmanová E (2012). Koncepty, teorie a měření kvality života [Concepts, theories and life quality measurement]. Praha: SLON (Czech). 6. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (1992). Geneva: WHO, 779 p. 7. Jesenský J (2007). Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabili­tačních výcviků [Introduction of the system of typhlorehabili­tation and methods of typhlo-rehabilition exercises]. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského (Czech). 8. Kalvach Z (2011a). Potřeby a ohrožení lidí se zrakovým postižením. In: Kalvach Z a kol. Křehký pacient a primární péče [The needs and threats of people with visual handicap. In: Kalvach Z a kol. Frail patient and primarily care]. Praha: Grada Publishing, p. 87–89 (Czech). 9. Kalvach Z (2011b). Podpora lidí se zrakovým postižením. In: Kalvach Z a kol. Křehký pacient a primární péče [The support of people with visual handicap. In: Kalvach Z a kol. Frail patient and primarily care]. Praha: Grada Publishing, p. 284–285 (Czech).

10. Metodika motivačních nástrojů pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením [The methods of motivation ways to employ people with a handicap] (2008). Vydalo Rozvojové partnerství PENTACOM v rámci projektu Iniciativy Společenství EQUAL „Rehabilitace – Aktivace – Práce“ (Czech). 11. Michalík J (2011). Zdravotní postižení a pomáhající profese [Handicap and helping professions]. Praha: Portál (Czech). 12. Novosad L (2000). Základy speciálního poradenství: struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním [The basics of special counselling: structure and forms of counselling to people with health or social handicap]. Praha: Portál (Czech). 13. Problematika zaměstnávání zdravotně postižených občanů [The problems of employment of handicapped people]. Available from: http://www.infoposel.cz/index.php?idm= legislativa&i­dr=20&idc=1031328350­). [online] [cit. 2002–09–06] (Czech). 14. Slowík J (2010). Komunikace s lidmi s postižením [Communication with handicapped people]. Praha: Portál (Czech). 15. Slowík J (2012). Speciální pedagogika: Integrace a inkluze [Special pedagogy: Integration and inclusion]. [online] [cit. 2012–06–26]. Available from: http://clanky.rvp.cz/…k/c/S/16169/ SPECIALNI-PEDAGOGIKA-INTEGRACE-A-INKLUZE.html/ (Czech). 16. Vágnerová M (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese [Psychopathology for helping professions]. Praha: Portál (Czech). 17. Vágnerová M, Hadj-Moussová Z, Štech S (2004). Psychologie handicapu [Psychology of the handicap]. Praha: Karolinum (Czech). 18. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů [Act No. 435/2004 Coll., on employment, as amended] (Czech). 19. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a série prováděcích právních norem, ve znění pozdějších předpisů [Act No. 561/2004 Coll., on preschool, basic, secondary, higher professional and other education and series of implementing legal norms, as amended] (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206