The significance of facilities for children requiring immediate assistance in the field of social and legal protection of children and social services

Martin Karas
South Bohemian Region Children’s Center, Strakonice, Czech Republic

Korespondenční autor: Martin Karas (martin.karas.strakonice@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:23. 4. 2019
Accepted: 19. 6. 2019
Published online: 31. 7. 2019

Summary

There have been many significant changes in the system of care of vulnerable children over the past five years. The cause of this was mainly the amendment to the Act on the Social and Legal Protection of Children and the Civil Code, which led to a radical change; not only in the rights of the child but also in the rights of the family. It is a constantly evolving process resulting from their individual needs. A number of new health and social support services are therefore being created.

A much discussed issue is the placement of children in institutional facilities. Above all, we see a key problem in the lack of knowledge of the different types of institutions that operate in the field of social and legal protection of children in relation to the services it offers.

The aim of this article is to acquaint the general public with the activities of the Children’s Center of the South Bohemian Region in Strakonice. The data used in this article are based on a long-term analysis of the aforementioned facility from its inception (2006) to the present. It is drawn from personal statistics and health and social documentation, which are archived here.

The research results clearly show the contribution of this facility to the care of vulnerable children and their families in the area of social and legal protection of children. It is obvious that the specific activities offered by the children’s center to its clients cannot currently be replaced by another form of substitute family care.

Keywords: Children’s center; Facilities for children requiring immediate assistance; Health and social care; Social rehabilitation; Vulnerable family

Literatura

  1. Bechyňová V, Konvičková M (2011). Sanace rodiny [Family Remediation]. Praha: Portál (Czech).
  2. Bentovim A (1998). Týrání a sexuální zneužívání v rodinách [Maltreatment and Sexual Abuse in

Families]. Praha: Grada (Czech).

3. Binggeli NJ, Hart SN, Brassard MR (2001). Psychological Maltreatment of Children. Newbury Park, CA: SAGE Publications.

4. Burford G, Hudson J (2000). Family Group Conferencing: New Directions in Community-Centered Child and Family Practice. New Brunswick, USA: Aldine Transaction.

5. Dunovský J, et al. (1999). Sociální pediatrie [Social pediatry]. Praha: Grada (Czech).

6. Gabura J (2006). Sociálna práca s rodinou [Social work with a family]. Bratislava: Občianské združenie Sociálna práca (Slovak).

7. Gillman N (2007). Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení [Resurrection and Immortality in Jewish Thinking]. Praha: Vyšehrad (Czech).

8. Hajný M (2001). O rodičích, dětech a drogách [About parents, children and drugs]. Praha: Grada (Czech).

9. Havrdová Z, Nováková Z (1995). Učební texty pro studenty sociální práce [Texts for students of social work]. Praha: FF UK (Czech).

10. Horňáková M (1999). Liečebná pedagogika [Curative pedagogy]. Bratislava: Perfekt (Slovak).

11. Janoušková K, Nedělníková D (2008). Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků [Professional Skills of Field Social Workers]. Ostrava: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Czech).

12. Johnson H, Bunge VP (2000). Prevalence and Consequences of spousal assault in Canada. Can J Crim 43(1): 27–45.

13. Klégrová A, Zelená M (2006). Podpora rodiny [Support of the family]. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí (Czech).

14. Klevens J, Bayón MC, Sierra M (2000). Risk Factors and Context of Man Who Physically Abuse in Bogotá. Child Abuse Neglect 24(3): 323–332. DOI: 10.1016/S0145–2134(99)00148–9.

15. Kozáková Z, Müller O (2006). Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku [Activation approaches to persons in senior age]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci (Czech).

16. Kraus B (2008). Základy sociální pedagogiky [Basics of social pedagogy]. Praha: Portál (Czech).

17. Krejčí M, Šulová L, Rozum F, Havlíková D (2011). Výchova ke zdravému životnímu stylu [Education for a Healthy Lifestyle]. Plzeň: Fraus (Czech).

18. Langmeier J, Krejčířová D (2006). Vývojová psychologie [Developmental Psychology]. 2nd ed. Praha: Grada (Czech).

19. Mahrová G, Venglářová M, et al. (2008). Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním [Social work with people with mental illness]. Praha: Grada (Czech).

20. Matějček Z (2004). Příprava koncepce péče o děti bez vlastního zázemí [Preparing a childcare concept without their own background]. Nepublikovaný rukopis (Czech).

21. Matějček Z, Langmeier J (2011). Psychická deprivace v dětství [Psychological Deprivation In Childhood]. 4th ed. Praha: Karolinum (Czech).

22. Matoušek O (2003). Slovník sociální práce [Dictionary of social work]. Praha: Portál (Czech).

23. Matoušek O, Pazlarová H (2010). Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny [Assessing a Child and Family at Risk]. Praha: Portál (Czech).

24. Matoušek O, et al. (2007). Sociální služby [Social services]. Praha: Portál (Czech).

25. Matoušek O, et al. (2010). Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi [Social work in practice: specifics of different target groups and work with them]. 2nd ed. Praha: Portál (Czech).

26. Mayring P (2002). Einführung in die Qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu Qualitativem Denken. Beltz: Weinheim und Basel.

27. Možný I (2006). Rodina a společnost [Family and Society]. 2nd ed. Praha: SLON (Czech).

28. Musil L (2004). „Ráda bych Vám pomohla, ale“ [“I would like to help you, but”]. Brno: Zeman (Czech).

29. Nešpor K (2000). Návykové chování a závislost [Addictive behavior and addiction]. 2nd ed. Praha: Portál (Czech).

30. Nešpor K, Csémy L, Pernicová H (1996). Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách [How to Prevent Substance Abuse Problems at Primary and Secondary Schools]. Praha: Sportpropag (Czech).

31. Pipeková J (2006). Kapitoly ze speciální pedagogiky [Chapters from special education]. 2nd, extension and revised ed. Brno: Paido (Czech).

32. Plaňava I (1994). Komponenty a procesy fungující rodiny a manželství [Components and Processes of a Functioning Family and Marriage]. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi 38(1): 1–14 (Czech).

33. Pogády J, et al. (1993). Detská kresba v diagnostike a v liečbe [Child’s drawing in diagnosis and treatment]. Bratislava: SAP (Slovak).

34. Průcha J, et al. (2001). Pedagogický slovník [Dictionary of pedagogy]. 3rd ed. Praha: Portál (Czech).

35. Rose SM, Moore VL (1995). Case management. In: Edwards RL et al. (Eds). The Encyclopedia of Social Work. 19th ed. Vol. 1. Washington: DC: NAWS Press, pp. 335–340.

36. Řezáč J (1998). Sociální psychologie [Social psychology]. Brno: Paido (Czech).

37. Říčan P, Krejčířová D, et al. (1997). Dětská klinická psychologie [Pediatric Clinical Psychology]. 3rd, extension and revised ed. Praha: Grada (Czech).

38. Sameroff AJ (1998). Environmental Risk Factor in Infant. J Pediatr 102 (Suppl. E1): 1287–1292.

39. Schneiberg F (2012). Dětská centra – moderní forma komplexní péče o ohrožené děti [Children’s cen­ters – a modern form of comprehensive care for vulnerable children]. Pediatrie pro praxi 12(2): 137–136 (Czech).

40. Tracy EM, McDonell JR (1991). Home based work with families. The environmental context of family intervention. J Indep Soc Work 5(3–4): 93–108. DOI: 10.1300/J283v0­5n03_08.

41. Vágnerová M (1997). Důsledky nestandardní zkušenosti citové deprivace a subdeprivace v dětství [Consequences of nonstandard experience of emotional deprivation and subdeprivation in childhood]. Československá psychologie 51(6): 555–558 (Czech).

42. Vágnerová M (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese [Psychopathology for helping professions]. 4th ed. Praha: Portál (Czech).

43. Vaníčková E (2004). Tělesné tresty dětí, definice, popis, následky [Children’s pu­nishments, definition, description, consequences]. Praha: Grada (Czech).

44. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí [Act No. 359/1999 Coll., on social and legal protection of children]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 111/1999 (Czech).

45. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů [Act No. 109/2002 Coll., on the performance of institutional care or protective education in school facilities and on preventive educational care in school facilities and on the amendment of other laws]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 48/2002 (Czech).

46. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [Act No. 108/2006 Coll., on social services]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 37/2006 (Czech).

47. Zastrow C (2012). The practice of social work: a comprehensive worktext. 10th ed. Belmond, USA: Brooks/Cole.