Development of the approach to social exclusion from the perspective of publications aimed at social work

Eva Sevelková, Alena Kajanová
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Social and Special-paedagogical Sciences, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Alena Kajanová (kajanova@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:4. 8. 2020
Accepted: 12. 11. 2020
Published online: 31. 12. 2020

Summary

Objectives: In social work with the excluded, critical approaches are recommended that are not used in the Czech Republic.

Goal: To map the approaches and development of presenting social exclusion in publications aimed at social work.

Methods: The article analyzes documents – fundamental and recommended publications for social work programs in the Czech Republic selected via targeted selection. Overall, 21 publications were selected for the purpose of recording the development over time. The content analysis was based on the proposal of a categorization system and subsequent search for the presence of the representative features of the categories.

Results: The analysis shows that the socially excluded are represented very diversely. However, there was often a tendency to commit attribute errors, due to the description of the attributes of excluded persons and neglecting systemic issues. Some dimensions of exclusion were not reflected. The most typical approach is client oriented. Preferred approaches shift towards being more critical and complex.

Conclusions: Unfortunately, professional publications can sometimes paradoxically act as a source of marginalization. A positive direction is set for the development of approaches – towards the more critical and reflexive. Labelling of excluded persons remains rigid and focuses on their characteristics, instead of reflecting on the societal attributes.

Keywords: Access; Objective theoretical base; Social exclusion; Socially disadvantaged person

Literatura

1. Act No. 108/2006, Coll. on social services [Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 37/2006 (Czech).

2. Atkinson R (1999). Citizenship and the Struggle Against Social Exclusion in the Context of Welfare State Transition [online] [cit. 2020–11–06]. Available from: https://www.researchgate.net/ publication/259667363­_Citizenship_an­d_the_Struggle_A­gainst_Social_Ex­clusion_in_the_ Context_of_Wel­fare_State_Tran­sition#fullTex­tFileContent

3. Barnes M, et al. (2002). Poverty and Social Exclusion in Europe. Cheltenham: Edward Elgar, p. 176.

4. Čada K, et al. (2015). Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR [Analysis of socially excluded localities in the Czech Republic]. [online] [cit. 2020–06–07]. Available from: https://www.esfcr.cz/ mapa-svl2015/www/a­nalyza_social­ne_vyloucenych_lo­kalit_gac.pdf (Czech).

5. Hendl J (2016). Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace [Qualitative research: Basic theories, methods and applications]. 4th extended and revised ed. Praha: Portál, 440 p. (Czech).

6. Kajanová A (2017). Proč selhává sociální práce se sociálně exkludovanými [Why does social work fail with the socially excluded]. Praha: Lidové noviny, 72 p. (Czech).

7. Keller J (2014). Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická [Exclusion as a social problem and a methodological question]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, p. 54 (Czech).

8. Kotýnková M (2000). Rozsah a průběh sociálního vyloučení v české společnosti [Extent and course of social exclusion in Czech society]. In: Katrňák T (Ed.). Sociální exkluze a nové třídy [Social exclusion and new classes]. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, pp. 115–125 (Czech).

9. Mack J (2016). Social Exclusion [online] [cit. 2020–06–07]. Available from: http:// www.pove rty. ac.uk/definitions-poverty/social-exclusion

10. Mahrová G, Vengléřová M, et al. (2008). Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním [Social work with mentally disabled people]. Praha: Grada, 176 p. (Czech).

11. Mareš P (2006a). Faktory sociálního vyloučení [Factors of social exclusion]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 41 p. (Czech).

12. Mareš P (2006b). Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita [Social exclusion, social inclusion and social cohesion: discourse and reality]. In: Sirovátka T (Ed.). Sociální vyloučení a sociální politika [Social exclusion and social politics]. Brno: Masarykova univerzita, p. 15–23 (Czech).

13. Mátel A (2019). Teorie sociální práce I – Sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor [Theory of social work I – Social work as a profession, academic discipline and scientific field]. Praha: Grada, 208 p. (Czech).

14. Matoušek O, Pazlarová H (2010). Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny – v kontextu plánování péče [Assessment of vulnerable children and families – in the context of care planning]. 2nd ed. Praha: Portál, 216 p. (Czech).

15. Matoušek O, Kodymová P, Koláčková J (Eds) (2010). Sociální práce v praxi – Specifika různých cílových skupin a práce s nimi [Social work in practice – Specifics of different target groups and work with them]. Praha: Portál, 352 p. (Czech).

16. Matoušek O, et al. (2013). Metody a řízení sociální práce [Methods and management of social work]. 3rd updated and suppl. ed. Praha: Portál, 400 p. (Czech).

17. Musil L (2004). „Ráda bych Vám pomohla, ale… “: Dilemata práce s klienty v organizacích [“I would love to help you, but…”: Dilemmas of working with clients in organizations]. Brno: Marek Zeman, 243 p. (Czech).

18. Navrátil P (2012). Antiopresivní přístupy [Anti-oppressive methods]. In: Matoušek O (Ed.). Základy sociální práce [Basics of social work]. Praha: Portál, pp. 237–244 (Czech).

19. Nesétová I, Hortvíková P (2004). Základy péče o společensky nepřizpůsobivé občany [Basics of caring for socially maladapted citizens]. Ostrava: Ostravská univerzita (Czech).

20. Novosad L (2006). Základy speciálního poradenství: Struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním [Basics of special counselling: Structure and forms of counselling help for people with health or social disadvantages]. Praha: Portál, 159 p. (Czech).

21. Novotná V, Schimmerlingová V (1992). Sociální práce, její vývoj a metodické postupy [Social work, its development and methodology]. Praha: Karolinum, 128 p. (Czech).

22. Peace R (2001). Social Exclusion: A Concept in Need of Definition. Social Policy Journal of New Zealand 16(16): 17–35.

23. Pierson JH (2002). Tackling social exclusion. London: Routledge, p. 240.

24. Růžička M, Toušek L (2014). Sociální exkluze: její prostorové formy a měnící se podoby [Social exclusion: its spatial shapes and changing forms]. In: Šubrt J, et al. (2014). Soudobá sociologie VI: oblasti a specializace [Contemporary sociology VI: areas and specializations]. Praha: Vydavatelství Karlovy univerzity, pp. 117–141 (Czech).

25. The government approved the Strategy for Combating Social Exclusion for the period 2016–2020 [Vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020] (2016). [online] [cit. 2020–06–07]. Available from: https://www.vlada.cz/…idienstbier/ aktualne/vlada-schvalila-strategii-boje-proti-socialnimu-vylouceni-na-obdobi-2016– az-2020–140311/ (Czech).

26. Toušek L (2006). Kultura chudoby, underclass a sociální vyloučení [The culture of poverty, underclass and social exclusion]. In: Hirt T, Jakoubek M (Eds). „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení [The “Roma” in the traps of social exclusion]. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, pp. 288–321 (Czech).

27. Toušek L (2007). Sociální vyloučení a prostorová segregace [Social exclusion and spatial segregation]. [online] [cit. 2020–06–07]. Available from: http://www.antropoweb.cz/…lnivylouceni- a-prostorova-segregace (Czech).

28. Walach V (2013). Dialektika cigánské férovky. Příspěvek ke kritické antropologii bezpečnosti [The dialectic of the gypsy fair game. A contribution to the critical anthropology of security]. Antropowebzin 4. [online] [cit. 2020–06–07]. Available from: http://www.antropowe b.cz/webzin/ index.php/w ebzin/article/vi­ew/178/177 (Czech).


Warning: readfile() [function.readfile]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206

Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206