The influence of the possible ratification of the Istanbul Convention on divorce disputes in the Czech Republic considering different theories of the incidence of violence

Jitka Fialová, Tomáš Zdechovský
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Jitka Fialová (fialova@zdechovsky.eu)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:24. 8. 2020
Accepted: 25. 10. 2020
Published online: 31. 12. 2020

Summary

The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) is the most comprehensive international agreement dealing with these serious human rights violations. It aims at zero tolerance for such violence, and the cornerstones are the prevention of violence primarily in the form of promoting gender equality in society, as well as the protection of victims and the prosecution of perpetrators. Opinions on the Convention differ not only from the lay public but also from the professional public.

To analyse the possible effects of the ratification of the Istanbul Convention on divorce proceedings in the Czech Republic.

Research strategy of documents of the Government Office of the Czech Republic – Department for Gender Equality, documents of the European agency EIGE, decisions of the monitoring body GREVIO, and other available academic publications.

In terms of legislation, the Czech Republic fulfils everything required by the Istanbul Convention and, on a short-term basis, ratification will not have any significant influence on divorce proceedings. However, based on the analysis of European documents and the GREVIO decisions, it can be stated that there is not sufficient assurance that it will not give women an unfair advantage in the future – and it may negatively affect the use of interdisciplinary cooperation within the framework of Cochem practice.

The Czech Government Office’s Action Plan for the Prevention of Domestic and Gender-Based Violence for 2019–2022 already uses the Istanbul Convention as one of the sources of inspiration, although it does not anticipate its ratification. The Action Plan also deals with divorce proceedings.

Keywords: Cochem practice; Domestic violence; False accusations; Istanbul Convention

Literatura

1. Act No. 359/1999 Coll., on the social and legal protection of children. In: Collection of Laws of the Czech Republic, No. 111/1999 [Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 111/1999 (Czech).

2. Act No. 135/2006 Coll., amending certain acts in the field of protection against domestic violence. In: Collection of Laws of the Czech Republic, No. 46/2006 [Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 46/2006 (Czech).

3. Act No. 40/2009 Coll., Criminal Code. In: Collection of Laws of the Czech Republic, No.11/2009 [Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 11/2009 (Czech).

4. Analysis of the Implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) in Selected Council of Europe Countries [Rozbor naplňování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) ve vybraných státech Rady Evropy] (2019). In: Praha: Úřad vlády ČR – Odbor rovnosti žen a mužů. [online] [cit. 2020–08–09]. Available from: https://www. vlada.cz/asset­s/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Roz­bor-naplnovani-Umluvy-Rady- Evropy-o-prevenci-a-potirani-nasili-na-zenach-a-domaciho-nasili-_Istanbulske-umluvy__2.pdf (Czech).

5. Buriánek J, Pikálková S, Podaná Z (2014). Násilí na mužích: sonda do zákoutí partnerských vztahů [Violence on Men: A Probe into the Nooks and Crannies of Partnerships]. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Czech).

6. Chart of signatures and ratifications of Treaty 210: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (2020). Strasbourg: Council of Europe. [online] [cit. 2020–08–08]. Available from: https://www.coe.int/…full-list/-/ conventions/tre­aty/210/signa­tures?p_auth=VNKzW5eN

7. Čírtková L (2017). Křivá obvinění ze sexuálních trestných činů [False Accusations of Sexual Criminal Acts]. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. 2: 95–112 (Czech).

8. Čírtková L, Ptáček R, Žukov I (2010). Aktuální otázky domácího násilí v soudně znalecké praxi [Contemporary Questions about Domestic Violence in Court Expert Practice]. Česká a slovenská psychiatrie: časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti 106(4). [online] [cit. 2020–08–09]. Available from: http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?… (Czech).

9. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (2011). Strasbourg: Council of Europe. [online] [cit. 2020–08–08]. Available from: https:// www.coe.int/…00168008482e

10. Dohnal D, Hokr Miholová P, Šprincová V, Domesová S (2017). Analýza výskytu a latence domácího násilí v partnerských vztazích [Analysis of the Incidence and Latency of Domestic Violence in Partnerships]. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor rovnosti žen a mužů. [online] [cit. 2020–08–10]. Available from: https://www.vlada.cz/…u/dokumenty/ Analyza-vyskytu-a-latence-DN_final.pdf

11. Dvořáčková J (2017). Analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti partnerského násilí [Analysis of the Existing Studies regarding Partnership Violence in the Czech Republic]. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor rovnosti žen a mužů. [online] [cit. 2020–08–15]. Available from: https://www.vlada.cz/assets/ ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Me­taanalyza_final­.pdf (Czech).

12. European Institute for Gender Equality (2019). Understanding intimate partner violence in the EU: The role of data 1. Vilnius: Publications Office of the European Union. [online] [cit. 2020–08–11]. Available from: https://op.europa.eu/…4e-8b29-11e9- 9369–01aa75ed71a1

13. European Union Agency for Fundamental Rights (2014). Violence against women: an EU-wide survey: Results at a glance. 1. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [online] [cit. 2020–08–11]. Available from: https://fra.europa.eu/…y-at-aglance- oct14_en.pdf

14. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (2011). In: Istanbul: Council of Europe. [online] [cit. 2020–08– 15]. Available from: https://rm.coe.int/16800d383a

15. Government Office of the Czech Republic – Department for Gender Equality [Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2020] (2019). Praha: Úřad vlády ČR – Odbor rovnosti žen a mužů. [online] [cit. 2020–08–15]. Available from: https://www.vlada.cz/assets/ ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/AP-DN---grafikaFINAL.pdf (Czech).

16. GREVIO (2020). Country-monitoring work: Istanbul Convention. Strasbourg: Council of Europe. [online] [cit. 2020–08–16]. Available from: https://www.coe.int/…-convention/ country-monitoring-work

17. Herdová T, Jarkovská L, Pešáková K, Trávníček Z (2016). Analýza postojů původců a původkyň domácího násilí a práce s nimi [Analysis of the Attitudes of the Originators of Domestic Violence and Working with Them]. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor rovnosti žen a mužů. [online] [cit. 2020–08– 09]. Available from: https://www.vlada.cz/…u/dokumenty/ postoje_puvod­cu_FINAL_rev.pdf (Czech).

18. Holá I, Ježková M, Komínková H, Kotková M, Levová J, Pospíchalová E, et al. (2016). Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky [The Issue of Domestic Violence for Medical Workers]. 2nd rev. ed. Brno: Spondea (Czech).

19. Kovářová D (2018). ČAK k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám [Czech Bar Association Comments on the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women]. Advokátní deník – online. [online] [cit. 2020–08–16]. Available from: https:// advokatnidenik­.cz/2018/10/25/cak-proti-istanbulske-umluve/ (Czech).

20. Marvánová Vargová B (2018). Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta [Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women: Myths and Facts]. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor rovnosti žen a mužů. [online] [cit. 2020–08–09]. Available from: https://www.vlada.cz/…-zen-a-muzu/ Projekt_OPZ/Vys­tupy_projektu/bro­zura_IU.pdf (Czech).

21. Methodology of Implementing Interdisciplinary Co-operation: Custodial Proceedings regarding Relationships with Children after Divorce [Metodika zavádění interdisciplinární spolupráce: v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů dětí po rozvodu] (2020). Praha: Cochem.cz, z. s. [online] [cit. 2020–08–15]. Available from: https://www.cochem.cz/…ent/uploads/ metodika_zava­deni_interdis­ciplinarni_spo­luprace.pdf (Czech).

22. Pikálková S, Podaná Z, Buriánek J (2015). Ženy jako oběti partnerského násilí: sociologická perspektiva [Women as Victims of Partnership Violence: Sociological Perspective]. Praha: Sociologické nakladatelství SLON (Czech).

23. Report for 2019 on the implementation of the Action Plan for the Prevention of Domestic and Gender-Based Violence for 2019–2022 [Zpráva za rok 2019 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022] (2020). Praha: Úřad vlády ČR – Odbor rovnosti žen a mužů. [online] [cit. 2020–08–15]. Available from: https://www.vlada.cz/assets/ ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Zpra­va-za-rok-2019_akcni-plan-prevence-DN.pdf (Czech).

24. Scheu H (2018). Evropská unie a mezinárodní ochrana lidských práv [European Union and International Protection of Human Rights]. In: Evropská unie po brexitu: právně-institucionální budoucnost evropské integrace. Praha: Wolters Kluwer, pp. 103–131. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR) (Czech).

25. Stelzerová H, Poláková J (2018). TZ: Česká ženská lobby podává trestní oznámení na vysokého římskokatolického hodnostáře Piťhu za šíření poplašné zprávy o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě [TN: Czech Female Lobbyist Presses Charges Against High-Ranked Roman Catholic Dignitary Piťha for Spreading Alarming Rumours about the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence against Women (Istanbul Convention)]. In: Praha: Česká ženská lobby. [online] [cit. 2020–08–15]. Available from: https://czlobby.cz/…i-navysokeho- rimskokatolickeho-hodnostare-pithu (Czech).

26. Straus M (2010). Thirty Years of Denying the Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence: Implications for Prevention and Treatment. Partner Abuse 1(3): 332–362. DOI: 10.1891/1946– 6560.1.3.332.

27. Terminology and indicators for data collection: Rape, femicide and intimate partner violence (2017). 1. Luxembourg: European Institute for Gender Equality.

28. Topinka D (2016). Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu: Základní fakta a výsledky [Domestic Violence from the Perspective of Applied Research: Basic Facts and Results]. 1. Ostrava (Czech).

29. Vargová B, Pokorná D, Toufarová M (2008). Partnerské násilí [Partnership Violence]. Praha: Linde (Czech).

30. Vevera J, Černý M, Král P (2011). Agrese a násilné chování [Aggression and Violent Behaviour]. Praha: Postgraduální medicína: odborný časopis pro lékaře. [online] [cit. 2020–08–10]. Available from: https://zdravi.euro.cz/…ovani-457912 (Czech).

31. Vitoušová P, Durdík T (2006). Zákon na ochranu před domácím násilím [Protection Law against Domestic Violence]. Praha: Bílý kruh bezpečí, z. s. [online] [cit. 2020–08–15]. Available from: https://www.bkb.cz/…cim-nasilim/ (Czech).

32. Všetičková S, Zděnek M, Molnár P (2017). Analýza ekonomických dopadů domácího násilí [Analysis of Economic Impacts of Domestic Violence]. [online]. Praha: Úřad vlády ČR – Odbor rovnosti žen a mužů. [online] [cit. 2020–08–11]. Available from: https://www.vlada.cz/…prilezitosti- zen-a-muzu/dokumenty/A­nalyza-ekonomickych-dopadu-DN.pdf (Czech).

33. Wemrell M, Lila M, Gracia E, Ivert A (2019). The Nordic Paradox and intimate partner violence against women (IPVAW) in Sweden: A background overview. Sociology Compass. 14(1). DOI: 10.1111/soc4.12759.

34. What is gender-based violence? (2020). European Institute for Gender Equality. Vilnius: European Institute for Gender Equality. [online] [cit. 2020–08–09]. Available from: https://eige.europa.eu/ gender-based-violence/what-is-gender-based-violence


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206