Over-indebtedness of people living in socially excluded localities and social work with this target group

David Urban
College of Polytechnics Jihlava, Department of Social Work, Jihlava, Czech Republic

Korespondenční autor: David Urban (david.urban@vspj.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:15. 6. 2021
Accepted: 1. 11. 2021
Published online: 31. 12. 2021

Summary

Objectives: The objective is to reflect on the mechanisms of the origins of debts of Romani people in socially excluded areas and the options of solving this issue via social work.

Theoretical base: Indebtedness of the population of the Czech Republic has increased over the past few years. A severe problem is the indebtedness of households in socially excluded areas, where the debt is caused by widely available access to unsecured loans or by the existence of loan-sharking in these areas.

Methods: The research set consists of Romani people living in socially excluded areas and their social workers. In total, interviews were conducted with 13 communication partners (residents of socially excluded localities) and three social workers. Semi-structured interviews were used that were then analysed via the grounded theory method and contrasting.

Results: It was found that the debts are in the order of tens, even several hundred thousand crowns, in some cases in the order of millions. It was revealed that the loans are multidimensional and demotivate Romani people from participating in the legal labour market.

Social work implication: The results can be used by organisations working with people in debt to better evaluate and increase the quality of their services.

Keywords: Debt; Social work; Socially excluded localities

Literatura

1. Čada K (2015). Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR [Analysis of socially excluded localities in the Czech Republic]. Praha: GAC spol. s r. o. [online] [cit. 2020–04–05]. Available from: https:// www.esfcr.cz/…za_socialne_ vyloucenych_lo­kalit_gac.pdf (Czech).

2. Chmelíková G, Redlichová R (2020). Is There a Link between Financial Exclusion and Overindebtedness? Evidence from Czech Peripheral Municipalities. J Rural Stud 78(1): 457–466. DOI: 10.1016/j.jrur­stud.2020.07.010.

3. Davidová E, et al. (2010). Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice [Quality of life and social determinants of health in Romani in the Czech and Slovak Republics]. Praha: Triton. 256 p. (Czech).

4. Financial Stability Report 2019/2020 [Zpráva o finanční stabilitě 2019/2020] (2021). Praha: Česká národní banka. [online] [2021–03–18]. Available from: https://www.cnb.cz/…ites/cnb/cs/ financni-stabilita/.ga­lleries/zpravy_fs/fs_2019–2020/fs_2019–2020.pdf (Czech).

5. Hrustič T (2015). Emické vnímanie úžery v segregovaných rómskych osadách na východnom Slovensku [Emic perception of usury in segregated Romani settlements in eastern Slovakia]. In: Podolinská T, Hrustič T (Eds). Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku [Black and white worlds. The Romani in the majority society in Slovakia]. Bratislava: Ústav etnológie SAV, pp. 208–223 (Slovak).

6. Hrdinková T, Mati P (2013). Metodika dluhového poradenství [Debt advisory methodology]. Bílina: Člověk v tísni, o. p. s. (Czech).

7. Jakoubek M (2012). „Romská“ kriminalita – specifika, příčiny, souvislosti [“Romani” crime – specifics, causes, context]. Anthropologia integra 3(1): 39–50. DOI: 10.5817/AI2012–1–39 (Czech).

8. Kozubik M, Filakovska Bobakova D, Rosinsky R, Mojtova M, Tvrdon M, van Dijk JP (2020). Social Structure in a Romani Settlement: Comparison over Time. Int J Environ Res Public Health 17(19): 7311. DOI: 10.3390/ijerph17197311.

9. Kraus B, Hroncová J, et al. (2010). Sociální patologie [Social pathology]. Hradec Králové: Gaudeamus, 325 p. (Czech).

10. Moravec Š (2006). Nástin problému sociálního vyloučení romských populací. „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení [Outline of the problem of social exclusion of Romani populations. “Romani” in the traps of social exclusion]. Plzeň: Aleš Čeněk, pp. 11–69 (Czech).

11. Navrátil P (2003). Romové v české společnosti [The Romani in Czech society]. Praha: Portál, 222 p. (Czech).

12. Pierson JH (2016). Tackling Poverty and Social Exclusion: Promoting Social Justice in Social Work. Abingdon: Routledge, 242 p.

13. Poláčková L (2008). Terénní sociální práce s romskou komunitou v sociálně vyloučených lokalitách [Field social work with the Romani community in socially excluded localities]. In: Janoušková K, Nedělníková D (Eds). Profesní dovednosti terénních pracovníků [Professional skills of field workers]. Ostrava: Ostravská univerzita, pp. 407–426 (Czech).

14. Prevention of indebtedness and solution of over-indebtedness in SEL [Prevence zadlužování a řešení předluženosti v SVL] (2018). Praha: Odbor (Agentura) pro sociální začleňování MMR. [online] [cit. 2019–04–05]. Available from: https://www.socialni-zaclenovani.cz/…amestnanost/ prevence-zadluzovani-a-reseni-predluzenosti-v-svl/ (Czech).

15. Rahman M, Azma N, Masud AK, Ismail Y (2020). Determinants of Indebtedness: Influence of Behavioral and Demographic Factors. Int J Financial Stud 8(1): 8. DOI: 10.3390/ijfs8010008.

16. Schavel M, Drexlerová B, Lekárová L (2009). Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami [Indebtedness and psycho-social assistance to families with socio-economic problems]. Sociální práce/Sociálna práca. 9(2): 69–72 (Slovak).

17. Report on the state of the Romani minority in the Czech Republic in 2018 [Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018] (2019). Praha: Vláda ČR. [online] [2020–10–22]. Available from: https://www.vlada.cz/…-stavuromske- mensiny.pdf (Czech).

18. Romani integration strategy until 2020 [Strategie romské integrace do roku 2020] (2015). Praha: Vláda ČR. [online] [2020–02–22]. Available from: https://www.vlada.cz/…itostiromske- komunity/Strategie-romske-integrace-do-roku-2020.pdf (Czech).

19. Townsend P (2010). The Peter Townsend Reader. Bristol: The Policy press, 696 p.

20. Urban D (2015). Sociální práce s romskými rodinami [Social work with Romani families]. Praha: Nakl. Lidové noviny, 112 p. (Czech).

21. Veselá M, Pospíšilová K, Mazel M, Balabánová H (2009). Sociální vyloučení: Dobrá praxe a řešení. Manuál pro obce [Social exclusion: Good practice and solutions]. Orlík nad Vltavou: Společně k bezpečí o. s. [online] [2019–03–15]. Available from: https://docplayer.cz/…lnivylouceni- dobra-praxe-a-reseni-manual-pro-obce.html (Czech).