EISSN 1804–7122; ISSN 1212–4117

Založen: 1999

VÝZVA – do 31. července 2018

KONTAKT – Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva (vol. 20, no 3/2018)

Časopis KONTAKT nabízí v nadcházejícím zvláštním vydání možnost publikovat na téma zdravotní gramotnost. Zdravotní gramotnost patří mezi významné činitele, které se podílejí na kvalitě zdraví. Nízká zdravotní gramotnost zhoršuje zdraví lidí, snižuje kvalitu života a zvyšuje náklady na zdravotní péči. Zdravotní gramotnost je v současné době důležitou prioritou agendy EU. Počet studií zacílených na zdravotní gramotnost se během posledních deseti let dramaticky zvýšil, nicméně existuje diference mezi teoretickým vymezením zdravotní gramotnosti a jejím praktickým využitím. V souladu s tímto přijímá časopis KONTAKT příspěvky, které se specificky zaměřují na zdravotní gramotnost v určité zemi a u určité cílové skupiny. Mezi příklady témat pro předkládání patří:

  • jakou roli a vliv hraje společenskovědní výzkum při potřebě zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti;
  • přehled společenskovědního výzkumu, který byl proveden u vybraných skupin obyvatelstva v určité zemi;
  • přehled faktorů, které ovlivňují zdravotní gramotnost nebo
  • sledování zdravotní gramotnosti v oblastech: zdravotní péče, prevence nemocí, podpory zdraví a výzkum obecné zdravotní gramotnost v jednotlivých státech.

Přijímáme koncepční a empirické příspěvky na téma zdravotní gramotnosti buď s originálními údaji, sekundární analýzou, nebo komplexní literární recenzí. Jsou vítány články z různých perspektiv či ze zavedených disciplín, ale veškerá data by měla odrážet problematiku zdravotní gramotnosti. Uzávěrka pro podání rukopisů končí 31. července 2018.

Příspěvky do vědecké části časopisu, zpracované dle Pokynů pro autora, zasílejte prosím v české, slovenské anebo anglické verzi prostřednictvím http://ees.elsevier.com/kont/

Obecné informace o časopisu

KONTAKT – časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci

Jedná se o odborný a vědecký časopis Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vychází čtvrtletně. V roce 2016 byl zařazen do celosvětové citační databáze Scopus. Redakce KONTAKTu přijímá k publikaci původní práce, přehledové články a další pojednání týkající se všech aspektů ošetřovatelství, zdravotních a sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemocí.

Články jsou publikovány ve dvou sekcích:

1. Sekce Ošetřovatelství se zaměřuje na podporu ošetřovatelství prostřednictvím šíření nejnovějších, na důkazech založených recenzovaných poznatků. Sekce slouží jako prostor pro výměnu znalostí v souvislosti se vzděláváním sester, pro výměnu znalostí a dovedností v klinickém ošetřovatelství, k rozvoji konceptů ošetřovatelství, inovaci zdravotnické politiky. Zabývá se právními a etickými otázkami, názory sester na bezpečnost pacientů, činností sester v multikulturním prostředí, pokrokem v ošetřovatel­ské praxi.

Hlavní tematické oblasti zahrnují:

• Klinické ošetřovatelství • Management v ošetřovatelství • Ošetřovatelství založené na důkazech • Multikulturní ošetřovatelství • Ošetřovatelská etika • Kvalita života v nemoci

2. Sekce Sociální vědy ve zdraví přijímá příspěvky týkající se kteréhokoli aspektu zdraví z pohledu širšího slova smyslu společenských věd, včetně dopadu medicíny na společnost, dále přijímá příspěvky zabývající se etickými problémy v oblasti zdravotní péče, řízením rizik a vlivem politických a ekonomických podmínek v oblasti zdraví. Články mají rozvíjet porozumění a poskytnout praktické uplatňování kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod týkajících se vedení, uplatňování nebo používání výzkumu v oblasti sociální a zdravotní péče.

Hlavní tematické oblasti zahrnují:

• Sociální determinanty zdraví • Sociální práce a zdraví • Právní a ekonomické obory související se zdravím • Etické aspekty v sociálních vědách a zdraví

Kontakt vychází v české a anglické verzi se stejným obsahem. Anglická online verze je od roku 2014 uveřejňována společností Elsevier a je dostupná v databázích ScienceDirect a Scopus. Kontakt byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen pro rok 2015 na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Časopis byl excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) a je členem Committee on Publication Ethics (COPE).

Vědecké články přijímá redakce v češtině, slovenštině anebo v angličtině. Všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty a recenzní řízení je oboustranně anonymní.

České a slovenské verze jsou po ukončeném recenzním řízení zaslány redakcí autorovi s žádostí o překlad zrevidovaného článku do angličtiny. Pokud nebude autorem anglická verze dodána, článek nebude uveřejněn ani v české verzi časopisu. Recenze nových knih, zprávy z konferencí, komentáře, krátké příspěvky přijímá redakce psané pouze česky nebo slovensky, články nesmí být starší více než půl roku. Uveřejňovány jsou pouze v české verzi časopisu. Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány v redakci časopisu, otištěné příspěvky nejsou honorovány.


Z posledního čísla doporučujeme
VYDAVATEL:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Prodejní místa časopisu Kontakt:
Prodejna skript JU, Branišovská 31a, České Budějovice
Studovna ZSF JU, objekt Vltava, J. Boreckého 27

ADRESA REDAKCE:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
KONTAKT – redakce
J. Boreckého 1167/27
370 11 České Budějovice

Vycházejí čtyři čísla za rok

  • text odrážky