EISSN 1804–7122; ISSN 1212–4117

Založen: 1999

Příspěvky do vědecké části časopisu, zpracované dle Pokynů pro autora, zasílejte prosím v české, slovenské anebo anglické verzi prostřednictvím http://ees.elsevier.com/kont/

Obecné informace o časopisu

KONTAKT – časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci

Jedná se o odborný a vědecký časopis Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vychází čtvrtletně. Od roku 2014 je zařazen do celosvětové citační databáze Scopus. Redakce KONTAKTu přijímá k publikaci původní práce, přehledové články a další pojednání týkající se všech aspektů ošetřovatelství, zdravotních a sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemocí.

Články jsou publikovány ve dvou sekcích:

1. Sekce Ošetřovatelství se zaměřuje na podporu ošetřovatelství prostřednictvím šíření nejnovějších, na důkazech založených recenzovaných poznatků. Sekce slouží jako prostor pro výměnu znalostí v souvislosti se vzděláváním sester, pro výměnu znalostí a dovedností v klinickém ošetřovatelství, k rozvoji konceptů ošetřovatelství, inovaci zdravotnické politiky. Zabývá se právními a etickými otázkami, názory sester na bezpečnost pacientů, činností sester v multikulturním prostředí, pokrokem v ošetřovatel­ské praxi.

Hlavní tematické oblasti zahrnují:

• Klinické ošetřovatelství • Management v ošetřovatelství • Ošetřovatelství založené na důkazech • Multikulturní ošetřovatelství • Ošetřovatelská etika • Kvalita života v nemoci

2. Sekce Sociální vědy ve zdraví přijímá příspěvky týkající se kteréhokoli aspektu zdraví z pohledu širšího slova smyslu společenských věd, včetně dopadu medicíny na společnost, dále přijímá příspěvky zabývající se etickými problémy v oblasti zdravotní péče, řízením rizik a vlivem politických a ekonomických podmínek v oblasti zdraví. Články mají rozvíjet porozumění a poskytnout praktické uplatňování kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod týkajících se vedení, uplatňování nebo používání výzkumu v oblasti sociální a zdravotní péče.

Hlavní tematické oblasti zahrnují:

• Sociální determinanty zdraví • Sociální práce a zdraví • Právní a ekonomické obory související se zdravím • Etické aspekty v sociálních vědách a zdraví

Kontakt vychází v české a anglické verzi se stejným obsahem. Anglická online verze je od roku 2014 uveřejňována společností Elsevier a je dostupná v databázích ScienceDirect a Scopus. Kontakt byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen pro rok 2015 na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Časopis byl excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) a je členem Committee on Publication Ethics (COPE).

Vědecké články přijímá redakce v češtině, slovenštině anebo v angličtině. Všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty a recenzní řízení je oboustranně anonymní.

České a slovenské verze jsou po ukončeném recenzním řízení zaslány redakcí autorovi s žádostí o překlad zrevidovaného článku do angličtiny. Pokud nebude autorem anglická verze dodána, článek nebude uveřejněn ani v české verzi časopisu. Recenze nových knih, zprávy z konferencí, komentáře, krátké příspěvky přijímá redakce psané pouze česky nebo slovensky, články nesmí být starší více než půl roku. Uveřejňovány jsou pouze v české verzi časopisu. Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány v redakci časopisu, otištěné příspěvky nejsou honorovány.


Z posledního čísla doporučujeme
VYDAVATEL:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Prodejní místa časopisu Kontakt:
Prodejna skript JU, Branišovská 31a, České Budějovice
Studovna ZSF JU, objekt Vltava, J. Boreckého 27

ADRESA REDAKCE:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
KONTAKT – redakce
J. Boreckého 1167/27
370 11 České Budějovice

Vycházejí čtyři čísla za rok