EISSN 1804–7122; ISSN 1212–4117

Založen: 1999

PUBLIKAČNÍ VÝZVA

Otázky migrace ze zdravotního a sociálního hlediska (vol. 19, no 4/2017)

Časopis KONTAKT nabízí v nadcházejícím zvláštním vydání možnost publikovat na téma imigrace. Fenomén imigrace vyvolává obavy výzkumných pracovníků, pracovníků v sociálních službách a politiků v každé oblasti zdravotních a sociálních věd. Ačkoli existuje značný počet literatury zabývající se otázkami imigrace, vyskytuje se jen několik publikací, které se zaměřují na výrazné dynamické faktory, které ovlivňují to, jak je imigrace vnímána v konkrétních zemích. V souladu s tímto přijímá časopis KONTAKT příspěvky, které se specificky zaměřují na imigraci v určité zemi. Mezi příklady témat pro předkládání patří: a) jakou roli a vliv hraje společenskovědní výzkum při informování o imigrační politice nebo o jejím ovlivňování v určité zemi; b) přehled společenskovědního výzkumu, který byl proveden s imigranty v určité zemi; c) přehled faktorů, které určují imigrační politiku a praxi v rámci určité země; nebo d) historická analýza imigračních vzorců a jejich důsledky na dnešní politiku v dané zemi. Přijímáme koncepční, právní a empirické příspěvky na téma imigrace buď s originálními údaji, sekundární analýzou, nebo komplexní literární recenzí. Jsou vítány články z různých perspektiv či ze zavedených disciplín, ale veškerá data by měla odrážet konkrétní zemi. Uzávěrka pro podání rukopisů končí 30. srpna 2017.

Příspěvky do vědecké části časopisu, zpracované dle Pokynů pro autora, zasílejte prosím v české, slovenské anebo anglické verzi prostřednictvím http://ees.elsevier.com/kont/

KONTAKT – časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci

Jedná se o odborný a vědecký časopis Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vychází čtvrtletně. V roce 2016 byl zařazen do celosvětové citační databáze Scopus. Redakce KONTAKTu přijímá k publikaci původní práce, přehledové články a další pojednání týkající se všech aspektů ošetřovatelství, zdravotních a sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemocí.

Články jsou publikovány ve dvou sekcích:

1. Sekce Ošetřovatelství se zaměřuje na podporu ošetřovatelství prostřednictvím šíření nejnovějších, na důkazech založených recenzovaných poznatků. Sekce slouží jako prostor pro výměnu znalostí v souvislosti se vzděláváním sester, pro výměnu znalostí a dovedností v klinickém ošetřovatelství, k rozvoji konceptů ošetřovatelství, inovaci zdravotnické politiky. Zabývá se právními a etickými otázkami, názory sester na bezpečnost pacientů, činností sester v multikulturním prostředí, pokrokem v ošetřovatel­ské praxi.

Hlavní tematické oblasti zahrnují:

• Klinické ošetřovatelství • Management v ošetřovatelství • Ošetřovatelství založené na důkazech • Multikulturní ošetřovatelství • Ošetřovatelská etika • Kvalita života v nemoci

2. Sekce Sociální vědy ve zdraví přijímá příspěvky týkající se kteréhokoli aspektu zdraví z pohledu širšího slova smyslu společenských věd, včetně dopadu medicíny na společnost, dále přijímá příspěvky zabývající se etickými problémy v oblasti zdravotní péče, řízením rizik a vlivem politických a ekonomických podmínek v oblasti zdraví. Články mají rozvíjet porozumění a poskytnout praktické uplatňování kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod týkajících se vedení, uplatňování nebo používání výzkumu v oblasti sociální a zdravotní péče.

Hlavní tematické oblasti zahrnují:

• Sociální determinanty zdraví • Sociální práce a zdraví • Právní a ekonomické obory související se zdravím • Etické aspekty v sociálních vědách a zdraví

Kontakt vychází v české a anglické verzi se stejným obsahem. Anglická online verze je od roku 2014 uveřejňována společností Elsevier a je dostupná v databázích ScienceDirect a Scopus. Kontakt byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen pro rok 2015 na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Časopis byl excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) a je členem Committee on Publication Ethics (COPE).

Vědecké články přijímá redakce v češtině, slovenštině anebo v angličtině. Všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty a recenzní řízení je oboustranně anonymní.

České a slovenské verze jsou po ukončeném recenzním řízení zaslány redakcí autorovi s žádostí o překlad zrevidovaného článku do angličtiny. Pokud nebude autorem anglická verze dodána, článek nebude uveřejněn ani v české verzi časopisu. Recenze nových knih, zprávy z konferencí, komentáře, krátké příspěvky přijímá redakce psané pouze česky nebo slovensky, články nesmí být starší více než půl roku. Uveřejňovány jsou pouze v české verzi časopisu. Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány v redakci časopisu, otištěné příspěvky nejsou honorovány.


Z posledního čísla doporučujeme
VYDAVATEL:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Prodejní místa časopisu Kontakt:
Prodejna skript JU, Branišovská 31a, České Budějovice
Studovna ZSF JU, objekt Vltava, J. Boreckého 27

ADRESA REDAKCE:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
KONTAKT – redakce
J. Boreckého 27
370 11 České Budějovice

Vycházejí čtyři čísla za rok