KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Závažnosť problémov vo vybraných oblastiach života závislých osôb vstupujúcich do resocializácie v kontexte celkovej miery ich motivácie

The magnitude of problems in selected areas of the life of addicts entering resocialization in the context of the overall extent of their motivation

Ľuba Pavelová
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Katedra sociálnej práce, Bratislava, Slovenská republika

Korespondenční autor: Ľuba Pavelová (pavelova@fedu.uniba.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 9. 11. 2016
Accepted: 26. 4. 2017
Published online: 26. 6. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: