Informace pro autory

Prohlášení

PŘÍRUČKA PRO AUTORY

ÚVOD

Rukopisy musí být předloženy prostřednictvím on-linového systému EES na http://ees.elsevier.com/KONT.

Kritéria pro rukopisy

Redakční rada KONTAKTU bere v úvahu ke zveřejnění originální články s předpokladem, že zaslaná publikace ani žádné její stěžejní části nebyly dosud publikovány ani nejsou zvažovány žádným jiným publikačním nebo elektronickým médiem. Spolu s rukopisem, který má zvážit Kontakt, musí být vydavateli předloženy kopie případných blízce příbuzných rukopisů. Každý předkládaný rukopis musí obsahovat prohlášení podepsané prvním autorem, že práce nebyla dosud zveřejněna ani jinde předložena k posouzení.

NEŽ ZAČNETE

Etika publikování

Informace o etice publikování a o etických směrnicích pro publikování v časopisech viz http://www.elsevier.com/…ishingethics a http://www.elsevier.com/…alguidelines.

Konflikt zájmů

Všichni autoři jsou povinni do tří let od zahájení předkládané práce upozornit na jakýkoli skutečný nebo potenciální konflikt zájmů včetně jakýchkoli finančních, osobních nebo jiných vztahů s jinými osobami či organizacemi, který by mohl nevhodným způsobem ovlivnit jejich práci nebo by mohl být vnímán jako ovlivňující. Viz též http://www.elsevier.com/…tsofinterest. Další informace a příklad formuláře o konfliktu zájmů najdete na: http://elsevier6.custhelp.com/…/286/p/7923/.

Prohlášení při předložení

Při předložení článku se rozumí, že uvedená práce dosud nebyla zveřejněna (pokud nebyla publikována jako abstrakt nebo jako součást zveřejněné přednášky či akademické dizertace viz http://www.elsevier.com/postingpolicy), že není zvažována ke zveřejnění jinde, že její zveřejnění je schváleno všemi autory a mlčky či výslovně odpovědnými orgány, kde byla práce prováděna, a že, pokud bude rozhodnuto ve prospěch jejího vydání, nebude studie v tomto znění publikována bez písemného souhlasu držitele autorských práv v žádném jiném ani elektronickém mediu, což platí pro anglické znění i pro jiné jazykové mutace.

Změny v autorství

Tyto zásady se týkají doplňování, mazání nebo změny uspořádání jmen autorů v údaji o autorství přijímaných rukopisů: Než bude přijatý rukopis zveřejněn v on-linovém vydání: Žádosti o doplnění nebo odstranění autora nebo o změnu uspořádání jmen autorů musí být zasílány šéfredaktorovi časopisu příslušným autorem přijímaného rukopisu a musí obsahovat tyto údaje: (a) důvod, proč má být jméno doplněno nebo odstraněno nebo proč má být změněno uspořádání jmen autorů, a dále (b) písemné potvrzení (e-mailem, faxem, dopisem) od všech autorů, že s doplněním, odstraněním nebo změnou uspořádání souhlasí. V případě doplnění nebo odstranění autorů musí být součástí i potvrzení od autora, který má být doplněn nebo odstraněn. Žádosti, které nebudou zaslány příslušným autorem, budou šéfredaktorem časopisu přeposlány příslušnému autorovi, který je povinen dodržet výše uvedený postup. Pozor! (1) Šéfredaktor časopisu bude o každé takové žádosti informovat vydavatele časopisu a (2) zveřejnění přijatého rukopisu v on-linovém vydání bude pozastaveno, dokud nebude autorství dohodnuto. Přijatý rukopis zveřejněn v on-linovém vydání: Pro případnou žádost o doplnění, vymazání či opravu autorova jména ve studii publikované v on-linovém vydání platí stejný postup, jaký je popsán výše a jehož výsledkem je provedení opravy.

Autorské právo

Po přijetí článku budou autoři požádáni o vyplnění „Souhlasu se zveřejněním v časopise“ (více informací o tomto i o autorském právu viz http://www.elsevier.com/copyright). Vyplnění tohoto souhlasu zajistí co nejširší šíření informací. Příslušnému autorovi bude zaslán e-mail potvrzující přijetí rukopisu spolu s formulářem „Souhlasu se zveřejněním v časopise“ nebo s linkem na on-linovou verzi tohoto souhlasu.

Předplatitelé jsou oprávněni reprodukovat obsahy nebo vypracovávat seznamy článků včetně abstraktů pro interní oběh ve svých institucích. Pro další prodej nebo šíření mimo instituci a pro veškeré další práce vycházející z této problematiky, včetně kompilací a překladů, je zapotřebí povolení vydavatele (viz http://www.elsevier.com/permissions). Pokud jsou součástí excerpta z jiných prací chráněných autorským právem, musí si autor (autoři) vyžádat písemné svolení vlastníků autorských práv a uvést zdroj(e) v článku. Elsevier má předtištěné formuláře, které mohou autoři v těchto případech použít, viz http://www.elsevier.com/permissions.

Ponechaná autorská práva

Jako autor si vy (nebo váš zaměstnavatel či instituce) ponecháte určitá práva, podrobnosti viz http://www.elsevier.com/authorsrights.

Role financujícího zdroje

Jste povinni uvést, kdo poskytl finanční podporu na provádění výzkumu nebo přípravu článku, a stručně popsat roli případného sponzora (sponzorů) v koncepci studie, ve sbírce, analýze a výkladu dat, v psaní zprávy a v rozhodování o předložení článku ke zveřejnění. Pokud se financující zdroj(e) takovýmto způsobem neúčastnil(y), je třeba to uvést, viz http://www.elsevier.com/funding.

Financování: smlouvy, úmluvy a metodické zásady

Elsevier má zavedená ujednání a zásady umožňující autorům, jejichž články jsou zveřejňovány v časopisech vydávaných Elsevierem, aby mohli přizpůsobit své publikační výstupy (rukopisy budoucích studií) archivačním požadavkům, jež přesně odpovídají podmínkám jim udělených grantů. Více informací o stávajících ujednáních a zásadách najdete na http://www.elsevier.com/fundingbodies.

Jazyk (úzus a korekturní služba)

Text prosím pište v dobré angličtině (akceptován je americký nebo britský úzus, nikoli však jejich směs). Autoři, kteří mají dojem, že by jejich rukopis v angličtině mohl vyžadovat úpravu za účelem odstranění případných gramatických nebo pravopisných chyb a za účelem zajištění správné vědecké angličtiny, mohou využít korekturní službu anglického jazyka, která je k dispozici na WebShopu Elsevieru http://webshop.elsevier.com/…uageediting/ nebo mohou navštívit naši stránku pro podporu zákazníků http://support.elsevier.com, kde najdou více informací.

Předložení článku

Předložení práce tomuto časopisu se uskutečňuje výhradně on-line, vytvářením a nahráváním souborů vás bude provázet návod krok za krokem. Systém automaticky konvertuje zdrojové soubory do jediného souboru PDF článku, který bude použit při recenzním řízení. Upozorňujeme, že i když budou zdrojové soubory rukopisu při předložení konvertovány do souborů PDF pro recenzní řízení, budou tyto zdrojové soubory zapotřebí pro další zpracování po přijetí. Veškerá korespondence včetně oznámení o rozhodnutí vydavatele a žádostí o revizi se uskutečňuje e-mailem, takže není zapotřebí papírová dokumentace.

Odevzdání článku

Článek odevzdejte prostřednictvím http://ees.elsevier.com/KONT.

Recenzenti

Spolu s rukopisem předložte jména, doručovací a e-mailové adresy dvou potenciálních recenzentů. Upozorňujeme, že vydavatel má výlučné právo rozhodnout, zda navrhované recenzenty využije či nevyužije.

PŘÍPRAVA

Použití softwaru na zpracování textu

Důležité je, aby byl soubor uložen v původním formátu použitého textového procesoru. Text by měl být v jednosloupcovém formátu s co nejjednodušším uspořádáním textu. Většina formátovacích kódů bude při zpracování článku odstraněna a nahrazena. Obzvlášť nepoužívejte možnosti textového procesoru pro zarovnání textu ani dělení slov. Používejte však tučné písmo, kurzívu, dolní index, horní index atd. Při vytváření tabulek, pokud používáte tabulkovou mřížku, udělejte pouze jednu mřížku pro každou jednotlivou tabulku a nikoli jednu mřížku pro každý řádek. Pokud nepoužijete žádnou mřížku, vyrovnejte sloupce tabulátory, nikoli mezerami. Elektronický text by měl být připraven způsobem velmi podobným tomu, který je u rukopisů běžný (viz rovněž Návod pro publikování v Elsevieru: http://www.elsevier.com/…epublication). Upozorňujeme, že pokud použijete v textu obrázky, tabulky a textové grafy, budou požadovány jejich zdrojové soubory. Viz též kapitola o elektronických obrazových předlohách. Aby nevznikaly zbytečné chyby, doporučujeme vám používat funkce „kontroly pravopisu“ a „kontroly gramatiky“ textového procesoru.

Dokumenty LaTeX

Pokud byste používali LaTeX, upozorňujeme na následující: Článek by měl být napsán pokud možno za použití dokumentové třídy Elsevieru „elsart“ nebo standardní dokumentové třídy „článek“. Elsevier LaTeX (včetně podrobných pokynů pro přípravu LaTeXu) můžete najít na Quickguide: http://www.elsevier.com/latex. Tvoří ho tyto soubory: elsart.cls, směrnice pro uživatele elsartu, soubor se šablonou pro rychlý start a příručka s pokyny „Příprava článků pomocí LaTeXu“. Struktura souboru se šablonou LaTex se může mírně lišit od výše popsané struktury.

Struktura článku

Podrozdělení – číslování kapitol

Článek rozdělte do jasně definovaných a číslovaných kapitol. Podkapitoly by měly být číslovány 1.1 (dále 1.1.1, 1.1.2, …), 1.2 atd. (do číslování kapitol není zahrnut abstrakt). Toto číslování použijte i pro odkazy, neodkazujte jen na „text“. Jakákoli podkapitola by měla mít stručný nadpis. Každý nadpis umístěte na zvláštní řádek.

Úvod

V úvodu zmiňte cíle práce a příslušné základní údaje, neuvádějte podrobný přehled literatury ani souhrn výsledků.

Materiál a metody

Uveďte dostatečné podrobnosti pro to, aby práce mohla být publikována. Již publikované metody by měly být uvedeny odkazem, popsány by měly být pouze relevantní změny.

Teorie/Výpočet

Kapitola Teorie by měla rozšiřovat, nikoli opakovat základní údaje článku, které již byly zmíněny v Úvodu, a měla by vytvářet základ pro další práci. Naopak kapitola Výpočet představuje praktický rozvoj teoretické základny.

Výsledky

Výsledky by měly být jasné a stručné.

Diskuse

Diskuse by měla zkoumat význam výsledků práce, nikoli je opakovat. Často bývá vhodná kombinovaná kapitola Výsledky a diskuse. Vyhýbejte se rozsáhlým citacím a diskusím o zveřejněné literatuře.

Závěry

Hlavní závěry studie mohou být prezentovány v krátké kapitole Závěry, která může být samostatná nebo může tvořit podkapitolu kapitoly Diskuse nebo Výsledky a diskuse.

Přílohy

Pokud má práce více než jednu přílohu, měly by být označeny jako A, B atd. Vzorce a rovnice v přílohách by měly mít zvláštní číslování: Rov. (A.1), Rov. (A.2) atd.; v další příloze pak Rov. (B.1) atd. Podobně i u tabulek, grafů a obrázků: Tab. A.1, Graf A.1, Obr. A.1 atd.

Nezbytné informace pro titulní stranu

• Název. Stručný a informativní. Názvy jsou často používány v systémech pro vyhledávání informací. Pokud možno se vyhýbejte zkratkám a vzorcům. • Jména a působiště autorů. Tam, kde by mohlo být příjmení nejednoznačné (např. dvojité jméno), uveďte ho prosím jasně. Pod jmény uveďte adresy působiště autorů (kde byla prováděna vlastní práce). Každé působiště označte malým písmenem v horním indexu těsně za jménem autora a před příslušnou adresou. Uveďte úplnou poštovní adresu každého působiště, včetně názvu země, a případně i e-mailovou adresu každého autora, pokud je k dispozici. • Autor vyřizující korespondenci. Jasně uveďte, kdo bude vyřizovat korespondenci ve všech fázích posuzování a zveřejnění článku, včetně období po zveřejnění. Zajistěte, aby byla kromě e-mailové adresy a úplné poštovní adresy uvedena telefonní čísla (s předvolbou země a oblasti). Kontaktní detaily musí být autorem vyřizujícím korespondenci průběžně aktualizovány. • Stávající/trvalá adresa. Pokud se autor od provedení práce popsané v článku přestěhoval nebo v dané době hostoval, může být v poznámce pod čarou k autorovu jménu uvedena „stávající adresa“ (nebo „trvalá adresa“). Adresa, na níž autor skutečně provedl práci, musí být uchována jako hlavní adresa působiště. Pro takové poznámky pod čarou se používají arabské číslice v horním indexu.

Abstrakt

Požadován je stručný a věcný abstrakt. V abstraktu by měl být krátce uveden účel výzkumu, hlavní výsledky a významné závěry. Abstrakt bývá často prezentován odděleně od článku, proto je nutné sepsat ho tak, aby bylo možno ho uvádět samostatně. Z toho důvodu je třeba se vyhnout odkazům. V případě, že jsou některé odkazy zásadní, uveďte autora (autory) a rok (roky). Je třeba se vyvarovat i nestandardním nebo neobvyklým zkratkám, ale pokud je nutné je použít, musí být definovány při prvním uvedení přímo v abstraktu.

Klíčová slova

Ihned za abstraktem uveďte maximálně 6 klíčových slov, přitom se vyhýbejte obecným termínům, plurálům a častým výrazům (například slovům „a“, „od“). Šetřete zkratkami, oprávněné jsou pouze zkratky pevně zavedené v daném oboru. Tato klíčová slova budou použita pro účely indexace.

Zkratky

Zkratky, které nejsou standardní v daném oboru, definujte v poznámce pod čarou, která bude umístěna na první stránce článku. Zkratky, které jsou v abstraktu nevyhnutelné, musí být definovány při jejich první zmínce v abstraktu a rovněž v poznámce pod čarou. Zajistěte jednotnost zkratek v celém článku.

Poděkování

Poděkování uveďte do zvláštní kapitoly na konci článku před použitou literaturou; neuvádějte ho na titulní straně v poznámce pod čarou k názvu ani jiným způsobem. V poděkování uveďte ty osoby, které poskytly pomoc během výzkumu (např. poskytly jazykovou pomoc, pomoc při psaní nebo redigování článku atd.).

Odkazy na databázi

Elsevier autorům doporučuje, aby články propojili s externími databázemi. Tím čtenářům poskytnou pomocí jednoho kliknutí přístup k příslušným databázím, které jim pomohou k lepšímu pochopení popisovaného výzkumu. Na příslušné identifikátory databází odkazujte ve svém článku v tomto formátu: Databáze: xxxx (např. TAIR: AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 1XFN). Více informací a úplný seznam podporovaných databází viz http://www.elsevier.com/databaselinking .

Matematické vzorce

Jednoduché vzorce uvádějte pokud možno v řádku běžného textu a namísto vodorovné čáry u malých zlomkových termínů používejte lomítko (/), např. X/Y. Proměnné je třeba zásadně uvádět kurzívou. Mocniny (e) je vhodnější označovat exponentem (exp.). Souvisle číslujte jakékoli rovnice, které musí být zobrazeny odděleně od textu (pokud na ně text explicitně odkazuje).

Obrázky, tabulky, grafy

Obecné body

• Nezapomeňte používat jednotné písmo a velikost původního obrázku, tabulky nebo grafu. • Vložte použité fonty, pokud aplikace nabízí tuto možnost. • Ve svých ilustracích používejte tyto fonty: Arial, Courier, Times New Roman, Symbol nebo fonty, které vypadají podobně. • Ilustrace číslujte podle jejich sledu v textu. • Pro tyto soubory používejte logickou konvenci názvů. • Popisky k ilustracím uvádějte zvlášť. • Velikost ilustrací přizpůsobte tak, aby se blížila rozměrům požadovaným pro tiskovou verzi. • Každou ilustraci předložte jako zvláštní soubor. Podrobný návod k obrázkům, tabulkám a grafům je k dispozici na našich webových stránkách: http://www.elsevier.com/…instructions Velmi vám doporučujeme tyto stránky navštívit; jsou na nich uvedeny některé podrobné informace. Formáty Pokud je vaše elektronické umělecké dílo vytvořeno v aplikaci Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), předložte ho prosím v původním formátu. I když použijete jinou aplikaci než Microsoft Office, uložte obrázek, tabulku nebo graf způsobem „Uložit jako“ nebo konvertujte obrázky do jednoho z těchto formátů (dodržujte požadavky na rozlišení pro čárové výkresy, půltóny a kombinace čar/půltónů uvedené níže): EPS (nebo PDF): Vektorové kresby, vložte všechny použité fonty. TIFF (nebo JPEG): Fotografie v barvě nebo šedé škále (půltóny) musí mít minimálně 300 dpi. TIFF (nebo JPEG): Kresby v bitmapových čarách (čisté černé & bílé pixely) musí mít minimálně 1000 dpi. TIFF (nebo JPEG): Kombinace bitmapových čar/půltónů (barva nebo šedá škála) musí mít minimálně 500 dpi.

Prosím nedělejte toto:

• Nepředkládejte soubory, které jsou optimalizovány pro použití na obrazovce (např. GIF, BMP, PICT, WPG); ty mají obvykle malé množství pixelů a omezený soubor barev; • Nepředkládejte soubory, které mají příliš nízké rozlišení.

Barevné provedení

Dbejte na to, aby soubory s obrázky, grafy a tabulkami byly v přijatelném formátu: TIFF (nebo JPEG), EPS (nebo PDF) nebo v souborech MS Office, a aby měly správné rozlišení. Pokud spolu s přijatým článkem předložíte použitelné barevné obrázky, Elsevier bez příplatku zajistí, aby se tyto obrázky zobrazily v barvě na webu (např. ScienceDirect a jiných stránkách).

Popisky k obrázkům

Ke každé ilustraci připojte popisek. Popisky předkládejte zvlášť, nikoli připojené k obrázku. Popisek by měl mít stručný název (nikoli na obrázku samotném) a popis ilustrace. Na samotných ilustracích uvádějte minimum textu, ale vysvětlete všechny použité symboly a zkratky.

Tabulky

Tabulky číslujte souvisle v souladu s jejich výskytem v textu. Poznámky pod čarou k tabulkám umísťujte pod tělo tabulky a označujte je malými písmeny v horním indexu. S používáním tabulek šetřete a dbejte na to, aby data uvedená v tabulkách neopakovala výsledky popsané jinde v článku.

Rovnice

Rovnice číslujte souvisle, číslem umístěným v závorkách, na pravém okraji rovnice. Na rovnice odkazujte jako Rov. (3) nebo jednoduše (3). Rovnice opatřete takovou interpunkcí, která odpovídá jejich místu v syntaxi věty.

Odkazy na použitou literaturu

Citace v textu

Každý odkaz citovaný v textu uvádějte také v seznamu použité literatury (a naopak). Jakákoli použitá literatura citovaná v abstraktu musí být uvedena v plném znění. Nezveřejněné výsledky a osobní sdělení se v seznamu literatury nedoporučují, ale v textu je možno je zmínit. Pokud jsou tyto odkazy uvedeny v seznamu použité literatury, měl by u nich být dodržen standardní styl použité literatury pro časopis a datum zveřejnění by měl být nahrazen poznámkou „Unpublished results“ („Nezveřejněné výsledky“) nebo „Personal communication“ („Osobní sdělení“). Citování použité literatury jako „in press“ („v tisku“) znamená, že dílo bylo schváleno k publikaci.

Použitá webová literatura

Minimálně by měla být uvedena úplná URL adresa a datum posledního přístupu k odkazované literatuře. Uvedeny by měly být i případné další informace, jsou-li známy (DOI, jména autorů, datum, odkaz na zdrojovou publikaci atd.). Webová literatura může být uvedena ve zvláštním seznamu (např. za seznamem papírové literatury), případně pod zvláštním nadpisem nebo může být začleněna do seznamu použité literatury.

Software pro správu použité literatury

Tento časopis má k dispozici standardní šablony pro správu použité literatury EndNote (http://www.endnote.com/…enstyles.asp) a Reference Manager (http://refman.com/…rmstyles.asp). Při použití plug-inů na zpracování textu stačí, když autoři zvolí při přípravě článku vhodnou šablonu časopisu a seznam použité literatury a citací bude zformátován podle stylu časopisu, který je popsán níže.

Styl odkazů na použitou literaturu

Základem použité literatury by měly být hotové dostupné texty zveřejněné v nejnovějších a významných časopisech, napsaných převážně v angličtině. Odkazy na použitou literaturu (čísla v hranatých závorkách) v seznamu číslujte v pořadí, v jakém se vyskytují v textu.

Vzor odkazu na časopisovou publikaci:

Příjmení, iniciály, úplný název článku, úplný název časopisu, rok, svazek (číslo), první a poslední strana.

Příklady:

Odkaz na časopisovou publikaci:

[1] Paivio A, Jansen B, Becker LJ. Comparisons through the mind’s eye. Cognition 1975;37(2):635–47.

Odkaz na knihu:

[2] Letheridge S, Cannon CR, editors. Bilingual education: teaching English as a second language. New York: Praeger; 1980.

Odkaz na kapitolu ve vydané knize:

Strunk Jr., W., White, E.B., 1979. The Elements of Style, third ed. MacMillan, New York (Chapter 4).

Odkaz na konferenci:

[3] Douglis F, Ball Th. Tracking and viewing changes on the web. In: Proc. 1996 USENIX technical conference; 1996.

Zdroj zkratek časopisů

Názvy časopisů by měly být zkracovány podle seznamu slovních zkratek: http://www.issn.org/…A-online.php; NLM Catalog (časopisy odkazované v databázích NCBI): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/…log/journals; CAS (Chemical Abstracts Service): přes http://www.cas.org/…corejournals.

Videodata

Elsevier přijímá videomateriál a animované sekvence, které podporují a zdokonalují váš vědecký výzkum. Autorům, kteří mají videosoubory nebo animované soubory, které chtějí předložit společně se svým článkem, doporučujeme, aby přímo v těle článku uvedli linky na tyto soubory. To mohou provést stejným způsobem jako u obrázku nebo tabulky, tím, že odkážou na obsah videa nebo animace a v hlavním textu poznamenají, kde by měl být umístěn. Veškeré předložené soubory musí být řádně označené, aby byla vidět jejich přímá souvislost s obsahem videosouboru. Pro zajištění bezproblémové spolupráce předkládejte prosím soubory v jednom z našich doporučených formátů, pokud možno v maximální velikosti do 50 MB. Předložené videosoubory a animované soubory budou zveřejněny on-line v elektronické verzi vašeho článku ve webových produktech Elsevieru, včetně ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. Spolu se svými soubory prosím předkládejte i „nehybné obrázky“: z videa nebo animace můžete zvolit jakýkoli snímek nebo vytvořit zvláštní obrázek. Ty pak budou použity namísto standardních ikon a budou ztělesňovat link k vašim videodatům. Podrobnější pokyny najdete na našich stránkách s pokyny k přípravě videa na http://www.elsevier.com/…instructions. Pozn.: Jelikož video ani animace nemůže být začleněna do tištěné verze časopisu, předložte prosím u částí článku týkajících se tohoto obsahu text jak pro elektronickou, tak i pro i tištěnou verzi.

Doplňující údaje

Elsevier přijímá doplňující elektronický materiál, který podporuje a zdokonaluje váš vědecký výzkum. Doplňující soubory umožňují autorovi zveřejnit podpůrné aplikace, snímky s vysokým rozlišením, základní soubory dat, zvukové klipy a podobně. Předložené doplňující soubory budou zveřejněny on-line souběžně s elektronickou verzí vašeho článku ve webových produktech Elsevieru, včetně ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. Aby bylo zajištěno, že váš předložený materiál bude přímo použitelný, předkládejte prosím soubory v jednom ze čtyř doporučených formátů. Autoři by měli předkládat materiál v elektronickém formátu spolu s článkem a ke každému souboru dodat stručný a výstižný popisek. Podrobnější pokyny najdete na našich stránkách s pokyny k přípravě uměleckých děl na http://www.elsevier.com/…instructions.

Kontrolní přehled pro předkládání článků

Tento přehled bude užitečný pro finální kontrolu článku před jeho odesláním do časopisu k revizi. Další podrobnosti ke každému bodu najdete v této příručce pro autory.

Zajistěte, aby byly splněny tyto body:

Jeden autor byl určen jako autor vyřizující korespondenci, s těmito platnými kontaktními detaily: • E-mailová adresa • Úplná poštovní adresa • Telefonní čísla včetně mezinárodní předvolby Byly zavedeny veškeré potřebné soubory s náležitými úpravami dle výše uvedených pokynů: • Klíčová slova • Všechny popisky k obrázkům • Všechny tabulky (včetně názvu, popisu, poznámek pod čarou) • Rukopis byl prověřen pomocí „kontroly pravopisu“ a „kontroly gramatiky“ • Odkazy na použitou literaturu jsou ve správném formátu pro tento časopis • Veškeré odkazy uvedené v seznamu použité literatury jsou citovány v textu a naopak • Bylo získáno povolení pro použití materiálu chráněného autorskými právy z jiných zdrojů (včetně webu) • Barevné obrázky jsou jasně označeny jako obrázky určené k barevné reprodukci na webu (bezplatně). Reprodukce barevných obrázků v tisku je za poplatek, černobílá verze bezplatně • Pokud je požadována barva pouze na webu, jsou pro tiskové účely předloženy i černobílé verze obrázků Případné další informace viz naše stránky pro podporu zákazníků na http://support.elsevier.com.

PO PŘIJETÍ

Použití digitálního objektového identifikátoru

Digitální objektový identifikátor (DOI) je možno použít při citování a uvádění linků na elektronické dokumenty. DOI je tvořen jedinečnou řadou alfanumerických znaků, která je přiřazena k dokumentu vydavatelem při její elektronické publikaci. Přiřazený DOI se nikdy nemění. Proto představuje ideální prostředek pro citování dokumentu, obzvlášť pro „články v tisku“, protože ty ještě neobdržely úplné bibliografické informace. Příklad správně zadaného DOI (ve formátu URL; zde se jedná o článek v časopisu Physics Letters B): http://dx.doi.org/….2010.09.059 Když používáte DOI k vytváření linků k dokumentům na webu, máte zaručeno, že se DOI nikdy nezmění.

Korekturní výtisky

Jedna sada stránkových korekturních výtisků (jako souborů PDF) bude zaslána e-mailem autorovi vyřizujícímu korespondenci (pokud nebudeme mít e-mailovou adresu, budou papírové výtisky zaslány poštou), nebo bude v e-mailu uveden link, aby si autoři mohli stáhnout soubory sami. Elsevier nyní poskytuje autorům korekturní výtisky v PDF, které je možno anotovat; za tím účelem si budete muset stáhnout Adobe Reader verzi 7 (nebo vyšší), která je zdarma dostupná na http://get.adobe.com/reader. Přesné systémové požadavky jsou uvedeny na stránce Adobe: http://www.adobe.com/…h-specs.html. Pokyny k anotování souborů PDF budou přiloženy ke korekturním výtiskům (i on-line). Pokud nechcete využít anotační funkci PDF, můžete sepsat opravy do seznamu (včetně odpovědí na dotazníkový formulář) a zaslat je Elsevieru zpět e-mailem. Opravy uvádějte do seznamu s uvedením čísla řádku. Pokud to z jakéhokoli důvodu není možné, označte korekce i jakýkoli jiný komentář (včetně odpovědí na dotazníkový formulář) na svém korekturním výtisku a pošlete ho zpět faxem nebo stránky naskenujte a pošlete je e-mailem anebo poštou. Tento korekturní výtisk prosím používejte pouze pro kontrolu sazby, editace, úplnosti a správnosti textu, tabulek a obrázků. Významné změny článku přijatého ke zveřejnění budou v této fázi zohledněny pouze se svolením vydavatele. Učiníme vše, co bude v našich silách, abychom váš článek zveřejnili rychle a přesně – proto prosím zašlete veškeré své opravy do 48 hodin. Je důležité zajistit, aby nám byly všechny opravy zaslány zpět v jedné zásilce: před odpovědí prosím proveďte pečlivou kontrolu, protože začleňování dalších oprav nemůže být zaručeno. Korektura je prováděna pouze na vaši odpovědnost. Upozorňujeme, že Elsevier může přikročit ke zveřejnění vašeho článku, pokud neobdrží žádnou odpověď.

Separáty

Autor vyřizující korespondenci obdrží e-mailem soubor PDF článku (soubor PDF je verze zveřejněného článku s vodoznakem a obsahuje titulní stránku s obrázkem obálky časopisu. Za příplatek je možno objednat papírové separáty prostřednictvím formuláře pro objednávky separátů, který vám bude zaslán ve chvíli, jakmile bude článek přijat ke zveřejnění. Autor vyřizující korespondenci i spoluautoři mohou separáty kdykoli objednat prostřednictvím zákaznického servisu Elsevieru (j.soltyk@elsevier.com).

DOTAZY AUTORŮ

Máte-li dotazy ohledně předkládání článků (včetně předkládání v elektronické podobě), navštivte domovskou stránku tohoto časopisu.

Podrobné pokyny o přípravě elektronických obrázků, grafů a tabulek najdete na http://www.elsevier.com/…instructions. Kontaktní údaje k dotazům vzniklým po přijetí článku, obzvlášť k dotazům týkajícím se korekturních výtisků, poskytne vydavatel.

Přijaté články můžete sledovat na http://www.elsevier.com/trackarticle. Také se můžete podívat na sekci Často kladené otázky autorů na http://www.elsevier.com/authorFAQ anebo kontaktovat zákaznickou podporu na http://support.elsevier.com.

© Copyright 2012 Elsevier | http://www.elsevier.com