PREVENCE TONUTÍ A UTONUTÍ DĚTÍ, DOSPĚLÝCH A SENIORŮ

DROWNING AND DEATH BY DROWNING IN CHILDREN, ADULTS AND SENIORS

Magdalena Čapková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Magdalena Čapková (ma.ca@email.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 6. 2006

Summary

Drowning belongs to most frequent causes of the death associated with accidents. The target of a retrospective study implemented in the Czech Republic in 2001 to 2004 was to assess causes of fatal and nearly fatal cases of drowning in the Czech Republic population and to propose provisions aimed at prevention of these accidents based on this knowledge.

Keywords: accidents – prevention – drowning – death by drowning – children – adults – seniors

Souhrn

Tonutí a utonutí se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v souvislosti s úrazem. Cílem retrospektivní studie v České republice v letech 2001–2004 bylo zhodnocení příčin utonutí a téměř utonutí u populace v České republice a na podkladě těchto znalostí navrhnout opatření směřující k prevenci těchto úrazů.

Klíčová slova: úrazy – prevence – tonutí – utonutí – děti – dospělí – senioři

Literatura

1. Asher, K.N., Rivala, F.P., Felix, D. Water safety training as a potential means of reducing risk of young children´s drow­ning. Injury Prevention, 1995, 4, p. 228–233.

2. Barss, P., Smith, G., Baker, S., Mohan, D. Injury Prevention: An International Perspective. New York, Oxford University Press Inc., 1998, p. 151–165.

3. Brenner, R.A., Trumble, A.C., Smith, G.S. et. al. Where children drown, United Sates, 1995. Pedaitrics, 2001, 108, p. 85–89.

4. Grivna, M., Nencka, P. Utonutí dětí. In Grivna, M. a kol. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003, s. 49–55. ISBN 80–239–2063–4.

5. Kallas, H.J., O´Rouke, P.P. Drowning and immersion injuries in children. Curr Opin Pediatr. 1993, 5, p. 295–302.

6. Quan, L., Cummings, P. Characteristics of drowning by different age groups. Injury Prevention, 2003, 9, p. 163–168.

7. Quan, L., Gore, E.J., Wentz, K. et. al. Ten-year study of pediatric drownings and near-drownings in King Country, Washington: lessons in injury prevention. Pediatrics 1989, 83, p. 1035–1040.

8. Widome, M.D. (ed.) Injury prevention and control for children and youth. American Academy of Pediatrics. 1997. p. 219–232.

9. Wintemute, G.J., Kraus, J.F., Teret, S.P. et. al. Drowning in childhood and adolescence: a population-based study. American Journal of Public Health, 1987, 77, p. 830–832.

10. Centrum prevence úrazů LF Motol. Prevence tonutí. Naučte děti bezpečnému chování u vody. Praha, 2004.

11. ECOSA. European Child Safety Alliance. Priorities for Child Safety in the European Union: Agenda for Action. 2001.

12. WHO. Drowning Prevention: How Large is the Problem of Unintentional Drowning in the United States. 2002. Dostupné z : http://www.cdc.gov/…ts/drown.htm

13. WHO. Fact Book for the Year 2000: Working to Prevent and Control Injury in the United States. 2001. Dostupné z: http://www.cdc.gov/…/fkwater.htm