PROJEKT „PREVENCE NÁSILÍ A NÁSILNĚ VZNIKLÝCH ÚRAZŮ“

PROJECT “PREVENTION OF VIOLENCE AND INJURIES RESULTING FROM VIOLENCE”

Michaela Lavičková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Michaela Lavičková (mlavick@email.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 6. 2006

Summary

The author evaluated results of research associated with the programme “Prevention of violence and injuries resulting from violence” performed at selected primary schools in the South-Bohemian Region.

She employed preventive programmes in 2000 children divided into two age categories. The first group included children attending the third to fifth classes of the primary school, where a questionnaire examination was performed (see Enclosure 2) aimed at problems of violence and persecution. The children were supposed to answer five questions as follows: Do you know what the violence is? – Beating, persecution, battering Have you ever met personally some form of violence? –The answer was negative in a great majority What TV programmes do you watch and why? –Serials, entertaining programmes, movies, fairy tales Do you like to play games on computers? If so, what type of games? – Yes, particularly strategic and combat games Do you think that fighting and violent computer games and TV programmes can affect behaviour and attitude of people? – Yes they tempt to persecution and violence.

The second target group comprised children in fifth to ninth classes. In these classes, the preventive programme was implemented in the form of discussions about the theme “Violence and persecution” by staff members of the Preventive-Information Group of the Czech Policy.

Keywords: preventive activities – violence – children – persecution – injuries

Souhrn

Autorka hodnotí výsledky výzkumu v souvislosti s programem „Prevence násilí a násilně vzniklých úrazů“ na vybraných ZŠ v Jihočeském kraji.

Preventivní programy aplikovala u 2000 dětí, rozdělených do dvou věkových kategorií. První skupinu tvořily děti navštěvující třetí až pátou třídu ZŠ, kde proběhlo dotazníkové šetření (viz příloha č. 2) zaměřené na problematiku násilí a šikany. Dětem bylo položeno pět otázek: Víte, co je to násilí? – bití, mlácení, šikana, týrání; Setkal jsi se již s nějakou formou násilí osobně? – v drtivé většině byla odpověď ne; Na jaké pořady se díváte rádi v televizi a proč? – seriály, zábavné pořady, filmy, pohádky; Hrajete rádi počítačové hry? Pokud ano, tak jaké? – ano, zejména strategické a bojové hry; Myslíte si, že bojové a násilné počítačové hry a televizní programy mohou ovlivnit chování a jednání lidí? – ano, svádí k šikaně a násilí;

Druhou cílovou skupinu tvořily děti od páté do deváté třídy. V těchto třídách realizovali preventivní program formou besed na téma násilí a šikana příslušníci Preventivně informační skupiny Polcie ČR.

Klíčová slova: preventivní aktivity – násilí – děti – šikana – úrazy