ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ VE VĚZNICÍCH

HANDICAPPED PEOPLE IN PRISONS

Lubomír Bajcura
Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, Praha

Korespondenční autor: Lubomír Bajcura (LBajcura@grvs.justice.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 5. 2006

Summary

Conditions for the execution of detention and punishment of handicapped prisoners currently respect special needs of immobile people and persons with sight and hearing involvements. This group of prisoners is not large, but handling with them is very tedious and it calls for individual attitude, determination of the type of the health involvement and classification of each particular prisoner depending on criminology criteria. Results of research mapping the currently existing situation throughout the Czech Republic make it possible to compare health and criminology characteristics of handicapped prisoners.

Keywords: handicapped prisoners – violent crimes – offences against property – offender age

Souhrn

Podmínky pro výkon vazby a výkon trestu zdravotně postižených vězňů v současné době respektují zvláštní potřeby imobilních, zrakově a sluchově handicapovaných osob. Přestože tato skupina vězňů není velká, zacházení s nimi je velmi náročné, vyžaduje individuální přístup, určení typu zdravotního postižení a začlenění konkrétního pachatele podle kriminologických hledisek. Výsledky sondy, která mapuje momentální situaci na celém území České republiky, umožňují porovnání zdravotních a kriminologických charakteristik handicapovaných věz­ňů.

Klíčová slova: handicapovaní vězni – násilné trestné činy – majetkové trestné činy – věk pachatele

Literatura

1. Bajcura, L.: Vozíčkáři ve věznicích. České vězeňství 6/2005: 27, 2005.