PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

OCCUPATIONAL INJURIES IN SMALL AND INTERMEDIATE COMPANIES

Pavel Skácelík
Českomoravská konfederace odborových svazů

Korespondenční autor: Pavel Skácelík (Skacelik.pavel@cmkos.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 6. 2006

Summary

The slogan “Good health is good business” is generally accepted by professionals in the field of the occupational safety and health protection. The validity of this slogan is obvious only at the national level and at the level of rather big companies, in which the statistical probability is in agreement with actual numbers of occupational injuries and diseases. However, in small companies and “micro-companies” the employers often feel that they could tempt providence in the “safety lottery” with neglecting the occupational safety and health protection and they believe that they will not suffer the punishment. This behaviour can be unfortunately considered as reasonable from strictly economic standpoint in short-lived companies, but from the legislative point of view it is completely unlawful.

Keywords: occupational injury – employee – small and intermediate companies – frequency of accidents

Souhrn

Slogan „Dobré zdraví je dobrý obchod“ je všeobecně akceptován profesionály v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Faktem je, že pravda tohoto sloganu je evidentní pouze na národní úrovni a na úrovni relativně velkých podniků, u kterých je statistická pravděpodobnost ve shodě se skutečnými počty pracovních úrazů a nemocí z povolání. V malých podnicích a mikropodnicích však zaměstnavatelé často pociťují, že stojí za to vyzkoušet si své štěstí v „bezpečnostní loterii“ a zanedbávají bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve víře, že následky je nezasáhnou. Bohužel toto chování může být považováno za racionální v případech podniků s krátkou životností z pohledu přísně ekonomického, ovšem z hlediska legislativního je naprosto protiprávní.

Klíčová slova: pracovní úraz – zaměstnanec – malé a střední podniky – četnost úrazů

Literatura

1. Zpráva o činnosti za rok 2002, ČÚBP

2. Zpráva o činnosti za rok 2003, ČÚBP

3. Zpráva o činnosti za rok 2004, ČÚBP