PROBLEMATIKA ROZVODŮ V KRIZOVÉM CENTRU PRO DĚTI A RODINU

PROBLEMS OF DIVORCE IN THE CRISIS CENTRE FOR CHILDREN AND FAMILY

Martina Ramešová, Kateřina Šuleřová
Krizové centrum pro děti a rodinu, České Budějovice

Korespondenční autor: Martina Ramešová (ramesova@ditevkrizi.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 5. 2006

Summary

Divorce presents a very tedious life period not only for its direct participants, but also for a wider family. The divorce is characterized by its social, legal and psychological aspects. The institution, which can offer a complex aid in these problems, is the Crisis Centre for Children and Family in the South-Bohemian Region. An efficient form of the aid consists in controlled contacts of a parent with a child and mediation. Thanks to this, impacts of the divorce on psycho-social development of the child are minimized and the origination of the syndrome of a rejected parent is prevented. Manipulation the child in the course of the divorce procedure is classified by experts as a form of mental battering. The prevention is most important in this respect.

Keywords: divorce – battering – mediation – family

Souhrn

Rozvod představuje velmi náročné životní období nejen pro přímé účastníky rozvodu, ale také pro širší rodinu. Rozvod má své aspekty sociální, právní i psychologické. Institucí, která nabízí komplexní pomoc v této problematice, je Krizové centrum pro děti a rodinu v jihočeském kraji. Účinnou formou pomoci jsou řízené styky rodiče s dítětem a mediace. Díky nim se minimalizují dopady rozvodu na psychosociální vývoj dítěte a předchází se tak vzniku syndromu zavrženého rodiče. Manipulování dítětem během rozvodu je klasifikováno odborníky jako forma psychického týrání. Důležitá je v tomto ohledu především prevence.

Klíčová slova: rozvod – týrání – mediace – rodina

Literatura

1. Matějček, Z., Dytrych, Z.: Krizové situace očima dítěte. 1. vyd. Praha: Grada. 2002. 128 s. ISBN 80–247–03327

2. Vodáčková, D. a kol.: Krizová intervence. 1. vyd. Praha. Portál. 2002. 554 s. ISBN 80–7178–696–9

3. Dunovský, J.: Sociální pediatrie. 2. vyd. Praha: Grada, 1999. 279 s. ISBN 80–7169–259–9

4. Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. vyd. Praha: SLON, 2003. 161 s. ISBN 80–86429–19–9

5. Zierhutová, J.: Rozvody manželství rodičů z pohledu dítěte. Diplomová práce. České Budějovice: ZSF JU v ČB, 2005. 108 s. ZS-DP-1598

6. Gardner, R. A.: The Parental Alienation Syndrome. 2nd Ed. New Jersey: Creative Therapeutics, 1998. 409 p ISBN 0933812426

7. Warshak, R. A.: Revoluce v porozvodové péči o děti. [z angl. originálu přeložil E. Bakalář: 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 237 s. ISBN 80–7178–089–8

8. Roménová, T. Psychologická pomoc dětem v nesnázích. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 160 s. ISBN 80–7178–370–6

9. Špaňhelová, I.: Střídavá péče o děti po rozvodu očima psychologa. In: Právo a rodina, Praha: Linde. 2005. č. 5, ročník 7. ISSN 1212–866X

10. Smith, H.: Děti a rozvod. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 184 s. ISBN 80–7178–906–2

11. Train, A.: Nejčastější poruchy chování dětí. 1 vyd. Praha: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80–7178–503–2

12. Holá, L.: Mediace – způsob řešení mezilidských konfliktů. 1. vyd. Praha: Grada. 2003, 192 s. ISBN 80–247–0467–6

13. Němec, P. Komunikace v konfliktních a krizových situacích. 1. vyd. Praha: Management press, 1999. 125 s. ISBN 80–85943–66–2

14. Riskin, L., Arnold, T., Keating, J.: Mediace aneb Jak řešit konflikty. 1 vyd. Praha: Palata. 1997. 126 s. ISBN 80–901710–6–0

15. Říčan, P., Krejčířová, D. a kol.: Dětská klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 400 s. ISBN 80–7169–168–2