NÁVAZNÉ ODBORNÉ SLUŽBY PRO OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD

SUBSEQUENT SPECIAL SERVICES FOR VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS

Jana Běhanová
Karlova univerzita v Praze, Husitská teologická fakulta; České sdružení obětí dopravních nehod, psychosociální pracovnice

Korespondenční autor: Jana Běhanová (jana.behanova@email.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 6. 2006

Summary

The article deals with subsequent special services, which are currently being formed in the field of the non-profit sectors for victims of traffic accidents or possibly for surviving members of their families. The article is introduced by emphasizing the severity of traffic accidents in the Czech Republic. The health and psycho-social consequences for the people injured in traffic accidents are frequently very severe. Next to existing special services, which already have a certain tradition in the field of the non-profit sector, new organisations are currently starting their activities that are directly aimed at taking care of participants of traffic accidents of either psycho-social (particularly moral, crisis, psychological and psychotherapeutic) nature or legal nature. These organisations are particularly as follows: The Czech Association of Victims of Traffic Accidents, DON Consultation Centre (at the Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia in České Budějovice) and the Association of Citizens “Rafae”. The article comprises not only contacts to these organisations, but also particular possibilities of providing services by the given organisations depending on local situation (competence of organisations in the Czech Republic), time capacity and special capability.

The article is completed by a conclusion that the theme of consequences of traffic accidents is also of importance in association with problems of the prevention, particularly within the scope of health-social associations

Keywords: traffic accidents – traffic accident consequences – traffic accident participant – traffic accident victim – surviving members of family – crisis – trauma – services – Czech Association of Victims of Traffic Accidents – DON Consultation Centre – Association of Citizens “Rafae”

Souhrn

Článek pojednává o návazných odborných službách, které se v současné době formují v oblasti neziskového sektoru pro oběti dopravních nehod, eventuálně pro pozůstalé po obětech dopravních nehod. Článek je uveden zmíněním závažnosti dopravní nehodovosti v ČR. Zdravotní i psychosociální důsledky pro poškozené lidi při dopravních nehodách jsou často závažné. Na již existující odborné služby, které mají v oblasti neziskového sektoru již určitou tradici, navazují z tohoto důvodu v současné době nové organizace, které se věnují přímo péči pro účastníky dopravních nehod, ať už psychosociálního (především morálního, krizového, psychologického a psychoterapeu­tického charakteru) či právního charakteru. Těmito organizacemi jsou zejména: České sdružení obětí dopravních nehod, Poradna DON (při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) a Občanské sdružení Rafae. V článku jsou uvedeny nejen kontakty na tyto organizace, ale i konkrétní možnosti poskytování služeb danými organizacemi, ať už se jedná o lokální možnosti (působnost organizací v ČR), časové či odborné možnosti.

Článek je zakončen konstatováním, že téma následků dopravních nehod je významné i v návaznosti na téma prevence, především v rámci zdravotně sociálních souvislostí.

Klíčová slova: dopravní nehoda – následky dopravní nehody – účastník dopravní nehody – oběť dopravní nehody – pozůstalý – krize – trauma – služby – České sdružení obětí dopravních nehod – Poradna DON – Občanské sdružení Rafae aj.

Literatura

1. URL: http://www.csodn.cz [cit. 4.4. 2006]

2. URL: http://www.bkb.cz [cit. 5. 3. 2006]

3. České sdružení obětí dopravních nehod: Stanovy občanského sdružení „České sdružení obětí dopravních nehod“. Praha 2004.

4. URL: Havlík, J.: http://www.zsf.jcu.cz/…ws_item.2006- 01.30.6005381750/­view?searchter­m=Don [cit. 12. 3. 2006]

5. Běhanová, J.: Pomoc obětem dopravních nehod (návrh článku do časopisu Diagnóza v ošetřovatelství). Praha. 2006.

6. Tosovská, D. a Běhanová, J.: Rozluč se, ale neříkej sbohem. Tábor: Občanské sdružení Hospicové hnutí Tábor – HHT. 2006 (sbírka textů)