ÚRAZY JAKO SOCIÁLNÍ FENOMÉN

ACCIDENTS AS SOCIAL PHENOMENON

Pavel Skácelík
Česká školní inspekce, oblast bezpečnost a ochrana zdraví

Korespondenční autor: Pavel Skácelík (skacelik.pavel@cmkos.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 18. 12. 2006

Summary

A considerable part of the article deals with children accident rate and its specific part, school accident rate. It is a modern and relevant topic with legislation-technical problems. Although several institutions deal with children and accident rate, the results cannot be compared because they are based on different ways of data classification, which worsens considerably the mutual comparability of the research results. But the general trend is obvious. Although working accident rate has been gradually sinking, the school accident rate (including suicides) grows. The author has already started dealing with the Czech School Inspection about this trend, so that the Inspection prepares detailed researches and initiates relevant changes in legislation and in statistic data collection. It is obvious that the issue of accidents will need deeper analysis and larger statistic research in order to find out the causes and to introduce efficient preventive measures.

Keywords: children accidents – accident prevention – statistics – school accidents – accident rate

Souhrn

Dětské úrazovosti a její specifické části školní úrazovosti je v příspěvku věnována značná pozornost. Jde o současné aktuální téma s legislativně technickými problémy. Přestože se úrazovostí dětskou i školní zabývá několik institucí, tak výsledky nemohou být srovnávány, protože se vychází z různých způsobů zařazování dat a tím je značně ztížena vzájemná porovnatelnost výsledků šetření. Celkový trend ovšem je zřejmý. Přestože pracovní úrazovost postupně klesá, úrazovost školní (včetně sebevražd) narůstá. O tomto trendu již autor zahájil jednání s Českou školní inspekcí, aby připravovala podrobná šetření a iniciovala příslušné změny v legislativě i sběru statistických dat. Je zřejmé, že problematika úrazovosti bude potřebovat hlubší analýzu a rozsáhlejší statistická šetření pro zjištění příčin a zavedení účinných preventivních opatření.

Klíčová slova: dětské úrazy – prevence úrazů – statistika – školní úrazy – úrazová četnost

Literatura

1. Zpravodaj ÚZIS

2. Janoušek, V.: Školní a pracovní úrazy dětí. Evropský týden bezpečnosti 2006.

3. Statistické výkazy ÚIV

4. Statistiky ČSÚ a ÚIV

5. Zpravodaj ÚZIS