EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ OŠETŘENÝCH V NEMOCNICI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V ROCE 2005

EPIDEMIOLOGIC STUDY OF CHILD ACCIDENTS TREATED IN THE HOSPITAL OF ČESKÉ BUDĚJOVICE IN 2005

Magdalena Čapková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Magdalena Čapková (ma.ca@email.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 18. 12. 2006

Summary

Because of lack of epidemiologic data concerning detailed analysis of circumstances of accident origination, a study of child accidents is implemented in the Czech Republic at present. From December 2004 to November 2005, data collection of accidents of children who were treated and cured in the Hospital of České Budějovice, a.s. was performed in that hospital. 1542 completed “Record sheets of child accidents” concerning accidents of child from birth up to 18 years of age were obtained from the Hospital of České Budějovice in the monitored period. The study results show the most frequent places, mechanisms, types, causes and other circumstances and characteristics of accidents of children and adolescents. The monitored set of children who were treated for accident in the Hospital of České Budějovice during one year did not show marked deviations in causes, types, circumstances and other factors monitored.

Keywords: child – adolescent – accident – epidemiologic study – Hospital of České Budějovice

Souhrn

Na základě absence epidemiologických dat, která se týkají podrobného rozboru okolností vzniku úrazů, je v současné době realizována studie dětských úrazů v České republice. Od prosince 2004 do listopadu roku 2005 byl poveden v Nemocnici České Budějovice, a. s., sběr dat o úrazech dětí, které byly ve sledovaném období v této nemocnici ošetřeny a léčeny. Ve sledovaném období bylo z českobudějovické nemocnice získáno 1542 vyplněných „Záznamních listů dětských úrazů“ týkajících se úrazů dětí od narození do věku 18 let. Výsledky studie ukazují nejčastější místa, mechanismy, typy, příčiny a další okolnosti a charakteristiky úrazů dětí a dospívajících. Sledovaný soubor dětí, které byly za jeden rok v důsledku úrazu ošetřeny v českobudějovické nemocnici, neprokázal výraznější odchylky v příčinách, typech, okolnostech a dalších sledovaných faktorech.

Klíčová slova: dospívající – úraz – epidemiologická studie – Nemocnice České Budějovice, a.s.

Literatura

1. Benešová, V.: Bezpečný domov pro děti. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum prevence úrazů 2. LF UK Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–20634.

2. Grivna, M.: Epidemiologie a prevence dětských úrazů. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum prevence úrazů 2. LF UK Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4.

3. Hořín, J.: Nehody dětí v provozu na pozemních komunikacích v České republice. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum prevence úrazů 2. LF UK Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4.

4. Marádová, E.: Škola a ochrana dětí před úrazy. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum prevence úrazů 2. LF UK Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4.

5. Rakovcová, H.: Otravy dětí. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum prevence úrazů 2. LF UK Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4.

6. Škodáček, I.: Dětské úrazy z vývojově psychologického hlediska. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum prevence úrazů 2. LF UK Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4