ADOLESCENTI A PREVENCE ÚRAZŮ

ADOLESCENTS AND ACCIDENT PREVENTION

Toráčová Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Toráčová Lucie (luciferka3@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 15. 5. 2006

Summary

Accidents and intoxications constitute significant cause of harm to the health of population. In comparison with the EU countries, the values of mortality as consequence of accidents are considerably higher in the Czech Republic.

In 2005 monitoring concerning the level of information and observance of preventive measures (in the sphere of accident prevention) by children aged 15–17 years was performed in the South Bohemian Region. The monitoring was implemented by the Centre of Accident Prevention in South Bohemian Region, established in 2005 at the Faculty of Health and Social Care of South Bohemian University in České Budějovice. The research results will be used to create information preventive materials for the relevant age group.

Keywords: children – adolescents – accidents – intoxications – risk – prevention

Souhrn

Úrazy a otravy jsou významnou příčinou poškození zdraví populace. V porovnání se státy EU jsou hodnoty úmrtnosti následkem úrazů v ČR značně vyšší.

V jihočeském regionu byl v roce 2005 proveden monitoring týkající se informovanosti a dodržování preventivních opatření (v oblasti prevence úrazů) dětmi ve věku 15–17 let. Monitoring realizovalo Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji, které vzniklo v roce 2005 při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výsledky výzkumu budou využity k vytvoření informačních preventivních materiálů pro danou věkovou skupinu.

Klíčová slova: děti – adolescenti – úrazy – otravy – riziko prevence

Literatura

1. Centrum dopravního výzkumu. Mezinárodní výzkumy používání bezpečnostních pásů.. [online]. Poslední aktualizace neuvedena. [cit. 2006–11–03]. Dostupné z:<http://www.cdv.cz/…y-výzkum.htm>.

2. Dunovský, J. et al.: Sociální pediatrie, vybrané kapitoly. 1. vyd. Grada Publishing, spol. s. r. o., 1999. 284 s. ISBN 80–7169–254–9.

3. Grivna, M. et al.: Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. 1. vyd. Centrum prevnce úrazů 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2003. 144 s. ISBN 80–239–2063–4.

4. ÚAMK ČR. Děti a úrazy. [online]. 31.7.2003. [cit.2006–11–03]. Dostupné z:<http://www.uamk-cr.cz/…foservis.asp?…>.

5. Velemínský, M.: Vybrané kapitoly z pediatrie. 4. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003. 170 s. ISBN 80–7040–643–7.