RIZIKO VZNIKU ÚRAZŮ U DĚTÍ Z HLEDISKA PSYCHOSOMATICKÉHO VÝVOJE

RISK OF ORIGIN OF ACCIDENTS IN CHILDREN FROM THE POINT OF VIEW OF PSYCHO-SOMATIC DEVELOPMENT

Magdalena Čapková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Magdalena Čapková (ma.ca@email.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 18. 12. 2006

Summary

The causes of origin of accidents in children are significantly influenced by the degree of psycho-somatic development, particularly in the period from birth to the beginning of school attendance. Detailed knowledge of somatic conditions in close connection with psychical functions in the child’s relevant age period is indispensable from the point of view of prevention of origin of accident in the child. Evidently, the psycho-somatic development does not end with the child’s beginning of school attendance, but the period from birth to the beginning of school attendance is the period of the child’s highest vulnerability, and the child depends the most on protection and safety provided by the environment. The article describes the most significant characteristics of developmental psycho-somatic particularities of children in suckling, toddler and pre-scholar age when the highest number of serious (often lethal) accidents occurs. The knowledge of developmental particularities and risks should be indispensable commonplace particularly in the parents. Besides, each parent or person caring for the children should be aware of the fact that continuous supervision is the basic and most efficient element of protection against accident in children of this age.

Keywords: child – accident – psycho-somatic development – risk - age

Souhrn

Příčiny vzniku úrazů u dětí jsou významně ovlivněny stupněm psychosomatického vývoje, a to zejména období od narození do nástupu dítěte do školy. Z hlediska předcházení vzniku úrazu u dítěte je nezbytná podrobná znalost somatických předpokladů v úzké souvislosti s psychickými funkcemi v daném věkovém období dítěte. Psychosomatický vývoj samozřejmě nekončí při nástupu dítěte do školy, ale období od narození do zahájení školní docházky je dobou největší zranitelnosti dítěte a dítě je nejvíce odkázáno na ochranu a bezpečí zajišťované okolím. V článku jsou popsány nejvýznamnější charakteristiky vývojových psychosomatických specifik dětí ve věku kojeneckém, batolecím a předškolním, kdy dochází k nevyššímu počtu závažných (často smrtelných) úrazů. Znalost vývojových specifik a rizik by měla být samozřejmostí a nezbytností především u rodičů. Kromě toho by měl mít každý rodič či osoba pečující o dítě na paměti, že základním a nejúčinnější prvkem ochrany před úrazem je u dětí v tomto věku neustálý dohled.

Klíčová slova: dítě – úraz – psychosomatický vývoj – riziko – věk

Literatura

1. Benešová, V.: Bezpečný domov pro děti. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Centrum úrazové prevence UK 2. LF Motol, Praha, 2003. ISBN 80–239–2063–4

2. Langmeier, J.: Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80–201–0098–7

3. Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998, ISBN 80–7169–195-X

4. Pouthas, V., Jouen, F.: Psychologie novorozence. Praha: Grada, 2000. ISBN 80–7169–960–8

5. Škodáček, I.: Dětské úrazy z vývojově-psychologického hlediska. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a jejich prevence. Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF Motol, 2003. ISBN 80–239–2063–4

6. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie Díl I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80–246–0956–8