OCHRANA PRÁV DĚTÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

PROTECTION OF CHILDREN RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Šimák Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky

Korespondenční autor: Šimák Martin (msimak@centrum.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 18. 12. 2006

Summary

The article deals with problems of the legal position of children in criminal proceedings and with protection of children in the course of these proceedings, not only from the legal, but also from the social (social-legal) points of view. Three cases of the position of children in criminal proceedings can be differentiated from each other: child as an offender of a criminal offence, child as a witness of a criminal offence and child as an aggrieved party, provided that the greatest attention is being paid to children offenders, including considerations of the extent of special legal adjustments. Problems of position of children in criminal cases concern sensitive area and thus, they require not only special legal adjustments, but also different attitude of the persons involved. It is necessary to set the system in a way providing elimination of negative impacts of criminal proceedings on all the children participants, i. e. offenders, witnesses and aggrieved children, as much as possible. Attempts for improvement and re-socialization of children offenders or for prevention of secondary victimization of the aggrieved party (victim) of criminal offences come to the fore.

Keywords: Criminal law – criminal proceeding – children offender – aggrieved party – witness – social-legal protection of children

Souhrn

Článek se zabývá problematikou právního postavení dítěte v trestním řízení a jeho ochranou v průběhu tohoto řízení, a to nejen z pohledu právního, ale i sociálního (sociálně-právního). Lze rozlišovat 3 případy procesního postavení dítěte v trestním řízení – dítě jako pachatel trestného činu, dítě jako svědek trestného činu a dítě jako poškozený trestným činem. přičemž největší pozornost je, i z hlediska rozsahu speciální právní úpravy, věnována dětským pachatelům trestných činů. Problematika trestněprocesního postavení dětí se týká citlivé oblasti a vyžaduje proto nejen speciální právní úpravu, ale i odlišný přístup ze strany zainteresovaných osob. Důležité je nastavit systém tak, aby byly co nejvíce eliminovány negativní dopady trestního řízení na dětské účastníky, ať se jedná o pachatele, svědky či poškozené. Do popředí vystupuje snaha o nápravu a resocializaci dětských pachatelů, resp. snaha o zamezení sekundární viktimizaci oběti (či svědka) trestného činu.

Klíčová slova: trestní právo – trestní řízení – dítě – dětský pachatel – poškozený – svědek – sociálně právní ochrana dětí

Literatura

1. Burdová, E.: Nová právní úprava sociálně-právní ochrany dětí. In: Sociální politika 2/2000, Praha: MPSV, 2000, s. 22–25.

2. Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky 2004. [online]. Poslední aktualizace: 23.1