PRESUMPCE VINY ČI NEVINY U ŽEN, KTERÉ PO PORODU USMRTILY NOVOROZENCE

PRESUMPTION OF INNOCENCE OR GUILT IN CASES OF WOMEN WHICH KILLED THEIR NEWBORNS AFTER DELIVERY

Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Miloš Velemínský sr. (velem@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:16. 3. 2009
Accepted: 29. 5. 2009
Published online: 26. 6. 2009

Summary

The right to presumption of innocence is secured in the Czech legal order. However there are spheres in which this right is impeached by public. Such sphere is the recognition or non-recognition of the right to presumption of innocence in women that killed their child after delivery.

In 2008 the sociological research was done in 1792 respondents – citizens of the Czech Republic that answered these questions: “What is your opinion on women behaviour that killed their newborn after delivery? Would have been recognized the presumption of innocence in this case?” With respect to closed character of the question citizens had the possibility to choose one from the following answer variants: “yes, in all cases”, “partly, only in some cases”, “no, in any case”. 58,5% of respondents chose answer variant “no, in any case”, 33,8% of respondents chose “partly, only in some cases” and 7,7% chose answer variant “yes, in all cases”.

Authors suppose that it is necessary to influence these public opinions on the basis of these results and own experience.

Keywords: women – killed after delivery – newborn – presumption of innocence

Souhrn

Právo na presumpci neviny je zakotveno v českém právním řádu. Existují však oblasti, ve kterých je toto právo zpochybňováno veřejností. Jednou z takových oblastí je uznání nebo popírání práva na presumpci neviny u žen, které své dítě usmrtily po porodu.

V roce 2008 byl proveden sociologický průzkum mezi 1 792 občany České republiky, který se zaměřil na tuto problematiku. Respondentům byly položeny následující otázky: „Jaký je váš názor na chování žen, které usmrtily po porodu své dítě? Uznáváte právo na presumpci neviny i v tomto případě?“ Vzhledem k uzavřenému charakteru otázky měli občané možnost vybrat si jednu z následujících odpovědí: „ano, ve všech případech“; „částečně, jen v některých případech“ a „ne, v žádném případě“. Odpověď „ne, v žádném případě“ si vybralo 58,5 % respondentů, 33,8 % respondentů vybralo odpověď „částečně, jen v některých případech“ a 7,7 % respondentů vybralo možnost „ano, ve všech případech“.

Autoři na základě těchto výsledků a svých vlastních zkušeností usuzují, že je nezbytné ovlivnit veřejné mínění v této oblasti.

Klíčová slova: ženy – zabit po porodu – novorozenec – presumpce neviny

Literatura

1. Jelínek, J., Sovák, Z.: Trestní zákon a trestní řád. Praha: Linde, 2001.

2. Václav, J.: Patologické nálezy u zavražděných novorozenců. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2001.

3. Jíra, V., Vorel, F., Velemínský, M.: Vraždy novorozenců v České republice a psychosociální stav jejich matek. In: Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres, s. r. o., 2005, roč. 1, č. 1, s. 30–44.

4. Kříž, J.: Duševní poruchy a poruchy chování u dětí a mladistvých. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2000.

5. Mitlöhner, M.: „Recidiva vraždy novorozeného dítěte matkou“. Časopis ženských lékařů GYNEKOLOG. [online]. 1999 [cit.2008.01–28]. Dostupné z: <http://www.gyne.cz/…/199cl12.htm>

6. Musil, J.: Kriminalistika. Praha: Naše vojsko, 1994.

7. Rokytová, V.: Porodnictví a gynekologie pro praktické lékaře. Jinočany: H&H, 1996.

8. Roztočil, A.: Porodnictví. Brno: Institut pro další vzdělávání, 2001.

9. Zoubková, I.: Kriminalita páchaná na mládeži. In: Kriminalistika, 2001, roč. XXXV, č. 2, s. 83–95.