POTENCIÁLNÍ ZÁVISLOST NA MOBILNÍM TELEFONU

POTENTIAL MOBILE PHONE ADDICTION

Veronika Kubelová, Lenka Malířská
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce a sociální politiky

Korespondenční autor: Veronika Kubelová (kubelis@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:11. 11. 2008
Accepted: 30. 5. 2009
Published online: 26. 6. 2009

Summary

Mobile phone addiction and related text message addiction belong to the new types of addictions. These addictions are results of social changes in the last years; the life goes much faster now than in the past years. Nowadays, almost no one can imagine his life without the mobile phone. The ownership of the mobile phone for other purposes than communication represents a particular phenomenon, e.g. the use of the mobile phone as a symbol for identification of social group members or as a symbol of social status. It is evident that the “mobile” represents the symbol of person’s social status, success, attractiveness.

Mobile phone addicts are not able to leave their phones for longer than few minutes. They don’t switch their phones off for night and keep checking phones for missed calls or messages. Children, adolescents and even adults; all lack sufficient information about risks of non-drug addictions and social pathology. There exists a big deficit in public awareness concerning the mobile phone addiction. It has dire consequences for the society (compulsive shopping with the consequences of falling into debt and other phenomena).

Authors are concerned with the mobile phone addiction from the general point of view. The theoretical part of the article is concentrated on the addiction and mobile phone dependence, relationship between man and his mobile phone, and manifestations of the mobile phone addiction. The practical part presents results of performed research. Its main aim was to identify the frequency of mobile phone use among primary school children and assess their level of non-drug addiction prevention awareness. The authors emphasize the main purpose of this article, to draw the attention to the potential existence of risk of the mobile phone addiction.

Keywords: pathological phenomena – mobile phone – addiction – dependence

Souhrn

Závislost na mobilním telefonu a s ní související závislost na textových zprávách patří mezi novodobé fenomény v oblasti závislostí. Ze všech stran slyšíme, že dnešní doba a hlavně styl života je stále rychlejší a hektičtější. Snad nikdo z nás si v této chvíli nedokáže představit svůj život bez mobilního telefonu. Zvláštním jevem pak může být vlastnictví mobilního telefonu pro jiné účely než pro komunikaci. Například jako znak příslušnosti k sociální skupině či znak sociálního statusu. „Mobil“ tak představuje pro člověka symbol jeho sociální příslušnosti, úspěchu, potřebnosti, žádoucnosti.

Lidé trpící závislostí na mobilu nejsou schopni vzdálit se od svého telefonu na dobu delší než několik minut. Nevypínají ho ani v noci a neustále kontrolují, jestli nezmeškali hovor nebo zprávu. Děti, mládež, ale ani dospělí nejsou dostatečně informováni o rizicích nedrogových závislostí a sociální patologie. Z tohoto pohledu je zřejmý velký deficit, který se bude dále ve společnosti negativně projevovat (patologické nakupování s návaznou přemírou zadlužování a dalšími novými fenomény).

Autorky příspěvku se zabývají závislostí na mobilním telefonu v obecné rovině. V teoretické části článku se věnují závislosti a návyku na mobilním telefonu, vztahu člověka k mobilnímu telefonu a projevům závislosti na mobilním telefonu. V praktické části příspěvku se věnují cíli uskutečněného výzkumu, kterým bylo vysledovat četnost a frekvenci používání mobilních telefonů u žáků základních škol a zároveň u respondentů zjistit, zda mají nějaké povědomí o prevenci tzv. nedrogových závislostí. V závěru autorky upozorňují na hlavní účel příspěvku, jímž je poukázat na potenciální existenci rizika závislosti na mobilním telefonu.

Klíčová slova: Klíčová slova: patologické jevy – mobilní telefon – závislost – návyk

Literatura

1. ADMIN.: Moderní závislosti: chat, mobil, porno. Pomoc lidem s alkoholem [online], 2006 [cit. 2007–12–03]. Dostupné z: <http://www.alkohol-alkoholismus.info/modules.php?… article&sid=16>

2. ČTK: Nomofobie – strach z nedostupnosti mobilu [online], 30.4. 2008. [cit. 2008–11–17]. Dostupné z: http://psychologie.doktorka.cz/…osti-mobilu/

3. Jolanka: Závislost je když… aneb náš dobrý přítel internet a moderní závislosti. Připojte se na internet [online], 2007, [cit. 2007–12–03]. Dostupný z: <http://www.pripojtese.cz/…036087A.html>

4. Kohoutek, R.: Základy psychologie osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 264 s.

5. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decennální revize. 1. vyd., Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 1996. 207 s.

6. Nešpor, K.: Příručka pro život ve 21. století [online], 1. vyd., Praha: 2004, 68 s. Dostupný z: <http://www.drnespor.eu/addictcz.html>

7. Novotný, J.: Mladí Češi čtvrtí na světě v počtu mobilů. [online], 2005, [cit. 2008–03–22]. Dostupný z: <http://www.svet.czsk.net/…elefony.html>

8. Pokorný, V., Telcová, J., Tomko, A.: Patologické závislosti. 2. vyd., Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. 194 s.

9. Pokorný, V., Telcová, J., Tomko, A.: Prevence sociálně patologických jevů: Manuál praxe. 2. vyd., Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2001. 112 s.

10. Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. 3. vyd., Praha: Triton, 2003. 212 s.

11. Studio WebWorks. ICM – Maják v moři informací [online]. 2006 [cit. 2007–11–13]. Dostupný z: <http://www.icm.cz/…e-zavislosti>

12. Vácha, P.: Prevence.net: monitoring, prevence, diskuse,…[online]. 2007 [cit. 2008–04–11]. Dostupný z: <http://www.prevence.net/…vacha_02.pdf>

13. Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd., Praha: Portál, 2002. 444 s.

14. Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. 1. vyd., Praha: Portál, 2000. 264 s.

15. Výchova ke zdraví. [online], 2006. [cit. 2007–11–13] Dostupné z: http://www.vychovakezdravi.cz/index.php?…

16. Vykoukalová, Z.: Mobil je poselství: význam média a jeho dopad na komunikaci v interpersonálních vztazích generace sms. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 124 s.