METODIKA PRÁCE S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V ÚRAZOVÉ PREVENCI

METHODOLOGY OF INJURY PREVENTION PROGRAM FOR PRESCHOOL CHILDREN

Jana Novotná
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Jana Novotná (jananovotna@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:3. 8. 2009
Accepted: 5. 6. 2009
Published online: 26. 6. 2009

Summary

Child injury represents a global public health problem. Children education concerning injury risks starting in kindergarten represents one possibility of influencing injury morbidity. Methodology of injury prevention program for preschool children suitable both for group work and for individual work was prepared. This program is divided into two basic parts; educational part and post-intervention assessment of acquired knowledge. The educational part starts with a fairy tale which contains descriptions of injury-risk situations. Discussion about the injury-risk situations mentioned in the fairy tale follows. The second part of the discussion follows the prepared plan of specific themes orientated to the injury topics. Acquired knowledge is assessed using test accompanied with pictures or active games. This program is very effective for preschool injury education and the children responded very positively. This makes this methodology suitable also for other applications.

Keywords: child – preschool age – injury – methodology

Souhrn

Úrazy dětí jsou celosvětovým problémem. Jednou z možností, jak ovlivnit úrazovou morbiditu, je edukace dětí o rizicích úrazů již od mateřské školy. Právě pro předškolní děti byla vytvořena metodika prevence úrazů, jež je vhodná jak pro kolektivy, tak i pro individuální práci. Tato metodika je rozdělena do dvou základních částí: edukační a ověřování znalostí. První edukační část tvoří pohádka, ve které se vyskytovaly popsané rizikové situace pro vznik úrazu. Po pohádce následuje diskuse o rizikových situacích, které byly zmíněny v pohádce. Další část diskuse se odvíjí od předem připravených tematických okruhů zaměřených na úrazy. Ověřování znalostí probíhá pomocí ilustrovaného testu nebo pohybové hry. Tato metodika je při vzdělávání předškolních dětí efektivní a setkala se s velmi pozitivní odezvou ze strany dětí. Proto je vhodná i pro další aplikaci.

Klíčová slova: dítě – předškolní věk – úraz – metodika

Literatura

1. Davidová, P.: Metodická příručka k realizaci „výchovou a hrou proti úrazům“ (Prevence dětských úrazů). 2. vyd., Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2006. 27 s.

2. Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. 1. vyd., Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, Praha, ČR, 2003. 137 s.

3. Grivna, M.: Dětské úrazy a jejich prevence. Medica revue. Praha: 1996, roč. 3, č. 12, s. 28–29.

4. Novotná, J.: Problematika úrazů dětí předškolního věku. Diplomová práce. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, 2007. 146 s.

5. Podaná ruka. Metodika k prevenci dětských úrazů. Praha: Podaná ruka, 2005. 36 s.

6. Podaná ruka. Úrazy dětí. Praha: Podaná ruka, 1997. 28 s.

7. Redakce klinikazdravi.cz Dětské úrazy. [online], 08.02.2008 [cit.2009–03–16]. Dostupné z: http://www.klinikazdravi. cz/articles.php?id=6726­b066–272c-102b-bcb6–0030488c557c