RIZIKA VZNIKU ÚRAZŮ NA LETNÍM TÁBOŘE PRO DĚTI TRPÍCÍ ENURÉZOU A ENKOPRÉZOU

INJURY RISKS AT THE SUMMER CAMP FOR ENURETIC AND ENCOPRETIC CHILDREN

Alena Bockschneiderová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra supervize a odborné praxe

Korespondenční autor: Alena Bockschneiderová (abock@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:30. 4. 2009
Accepted: 1. 6. 2009
Published online: 26. 6. 2009

Summary

Injury is the leading cause of death among children and young adults in the Czech Republic. (3, 4). Injuries happen most often at home and at school, while the serious injuries happen mostly at roads and playgrounds. Still, outdoor and wilderness injuries are also quite common (14). They may happen also during organized free-time activities, e.g. during summer camps (13). Injury risks of enuretic and encopretic children at the summer camp are higher when compared with non-affected children; this is caused by problems associated with their health disorders (4). The specific problems associated with enuresis and encopresis are addressed by injury prevention program at the summer camp; special free-time activities dealing with these problems have been prepared.

Keywords: prevention – injury – summer camp – enuretic and encopretic children

Souhrn

V České republice patří úrazy mezi nejčastější příčiny smrti dětí a mladých dospělých (3, 4). Přestože k úrazům dochází většinou v domácnosti a ve škole a nejzávažnější úrazy vznikají na silnicích a na hřištích, nejsou výjimkou ani úrazy v přírodě (14). K poraněním v přírodě dochází, vyjma spontánního pobytu v ní, při organizované volnočasové činnosti, např. při letních táborech (13). Na letním táboře pro děti trpící enurézou a enkoprézou jsou frekventanti vystaveni zvýšenému riziku úrazu vzhledem k přidruženým problémům, které jsou s jejich potížemi spojené (4). Právě specifickým problémům spojeným s enurézou a enkoprézou je v rámci prevence vzniku úrazů věnována zvýšená pozornost a pracuje se s nimi v rámci volnočasových aktivit.

Klíčová slova: prevence – úraz – letní tábor – děti s enurézou a enkoprézou

Literatura

1. Bockschnei­derová, A., Břízová, B.: Enuresis, Encopresis and Summer Camps for Children. Journal of Health and Sciences Management and Public Health, 2008. Vol. 9, no. 1, p. 30–40.

2. Břízová, B.: Zhodnocení letních táborů pro děti s enurézou, enkoprézou a inkontinencí v letech 2004 a 2005. Vox pediatrie. Časopis praktických lékařů pro děti a dorost, 2006. Vol. 6, no. 3, s. 30–32.

3. Čapková, M.: Riziko vzniku úrazů u dětí z hlediska psychosomatického vývoje. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2006. Vol. 2, no. 2, s. 126–130.

4. Čapková, M., Toráčová, L., Velemínský, M.: Prevence úrazů u vybraných věkových skupin obyvatelstva. Praha: Triton, 2008. 98 s.