POLEPTÁNÍ DÝCHACÍHO A TRÁVICÍHO TRAKTU U DĚTÍ

CHEMICAL BURNS OF RESPIRATORY AND DIGESTIVE TRACTS IN CHILDREN

Alena Švancarová
ihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Alena Švancarová (alena.svancarova@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:8. 1. 2009
Accepted: 29. 5. 2009
Published online: 26. 6. 2009

Summary

The number of cases of children injuries caused by chemical agents has increased in recent years. This problem is currently not publicly known, nor is it dealt with by any authority. Still, the situation needs more attention, especially because of the frequency of these injuries and the injuries importance. Project “Child injuries of respiratory and digestive tracts caused by chemical agents” was fully supported by the Grant Agency of Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia. Detailed mapping of causes and circumstances of injuries of respiratory and digestive tracts in children caused by chemical agents represented the main part of this project. Data for this project were collected prospectively (since May 2008 till October 2008) or retrospectively (since January 2006 till April 2008). Results of secondary analysis of medical documentation indicate that 94% of all injuries happened at home. Chemical agents (potassium permanganate, sodium hydroxide, ortophosphoric acid etc.) caused the injuries to children’s or­ganisms. These hazardous chemicals are contained in common household cleaning agents – Savo WC (bleach), Calgonit, Krtek, Cilit Bang, etc.

Keywords: child – injury – chemical burn – prevention – digestive tract

Souhrn

Odborná veřejnost zaznamenala v posledních letech zvýšený výskyt případů poškození organismu dětí chemickými látkami. Tato problematika není v současné době dostatečně medializována ani řešena, avšak v souvislosti s četností výskytu a závažností poranění si zaslouží významnější pozornost. Projekt „Problematika vzniku poškození dýchacího a trávicího traktu u dětí způsobeného chemickými látkami“ byl realizován za plné finanční podpory Grantové agentury Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Výzkumné šetření bylo směřováno k podrobnému zmapování příčin a okolností vzniku poškození dýchacího a trávicího traktu u dětí způsobeného chemickými látkami. Potřebná data byla sebrána prospektivně (květen 2008–říjen 2008) a retrospektivně (leden 2006–duben 2008). Výsledky sekundární analýzy lékařské dokumentace poukazují na skutečnost, že 94 % všech poškození si děti přivodily v domácím prostředí. Poškození organismu dětí zapříčinily chemické látky typu manganistanu draselného, hydroxidu sodného, kyseliny fosforečné aj. Tyto nebezpečné látky jsou obsaženy v běžně dostupných prostředcích – Savo WC, Calgonit, Krtek, Cillit Bang…

Klíčová slova: dítě – úraz – poleptání – prevence – trávicí trakt

Literatura

1. Frišová, L. et al.: Úrazy dětí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 36 s.

2. Grivna et al.: Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. 1. vyd., Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003. 144 s.

3. Janoušek, P., Kabelka, Z., Ryhl, M. et al.: Corrosive injury of the oesophagus in chidren. International Journal of Pediatric Otorhinolaryn­gology, 2006, č. 70, s. 1103–1107.

4. METABOLICKÁ SKUPINA 1. INTERNÍ KLINIKY FN V PLZNI. Metabolická skupina 1. interní kliniky FN v Plzni [online], 03. 2001. [cit. 2008–12–25]. Dostupné z: http://www.fnplzen.cz/…bol/text.asp?…

5. NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s. Českobudějovická dětská klinika zaznamenala znovu prudký nárůst úrazů dětí, České novinky [online]. 15. 11. 2008. [cit. 2008–11–16]. Dostupné z: http://www.ceskenovinky.cz/…u-deti/1211/

6. Olchava, P.: Zdravé a nemocné dítě – od početí do puberty. 2. vyd., Praha: Grada, 2007. 256 s.

7. Vigué, J., Nováková, P.: Zdraví dítěte. 1. vyd., Čestlice: Rebo Productions, 2006. 293 s.

8. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) [online], 14. 12. 2008. [cit. 2008–12–14]. Dostupné z: http://www.uoou.cz/index.php?…