ANALÝZA ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ANALYSIS OF CLEANING AND DISINFECTANT AGENTS

Alena Švancarová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Alena Švancarová (alena.svancarova@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:8. 1. 2009
Accepted: 29. 5. 2009
Published online: 26. 6. 2009

Summary

Project “Child injuries of respiratory and digestive tracts caused by chemical agents” was conducted since 1. 1. 2006 till 31. 10. 2008. Analysis of cleaning and disinfectant agents was performed as an integral part of this research. This project was fully supported by the Grant Agency of Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia.

New cleaning agents, e.g. dishwasher detergent tablets, have appeared in recent years. Unfortunately, these agents represent a new source of dangerous chemicals which can cause injuries. Common household cleaning agents (drain cleaners, dishwasher detergent tablets, etc.) can cause heavy chemical burns of mucous membranes. Unfortunately, containers of such products very often attract children’s at­tention. Manufacturers try to catch the attention of potential consumers by using bright colors for containers (yellow, blue, purple, pink). Many products lack child-proof caps. Together with improper storage this can lead to injuries with lasting disabilities.

Keywords: child – chemical agent – container – chemical burn – cleaning agents

Souhrn

Project “Child injuries of respiratory and digestive tracts caused by chemical agents” was conducted since 1. 1. 2006 till 31. 10. 2008. Analysis of cleaning and disinfectant agents was performed as an integral part of this research. This project was fully supported by the Grant Agency of Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia.

New cleaning agents, e.g. dishwasher detergent tablets, have appeared in recent years. Unfortunately, these agents represent a new source of dangerous chemicals which can cause injuries. Common household cleaning agents (drain cleaners, dishwasher detergent tablets, etc.) can cause heavy chemical burns of mucous membranes. Unfortunately, containers of such products very often attract children’s at­tention. Manufacturers try to catch the attention of potential consumers by using bright colors for containers (yellow, blue, purple, pink). Many products lack child-proof caps. Together with improper storage this can lead to injuries with lasting disabilities.

Klíčová slova: dítě – chemická látka – obal – poleptání – čisticí prostředky

Literatura

1. Evropská agentura pro chemické látky. ECHA internetové stránky [online], [cit. 2009–02–08]. Dostupné z: http://echa.europa.eu/home_cs.asp

2. Guist, Ch.: Umweltbewusst waschen, putzen und reinigen. 1. Azuflage. Schaafheim: Bioverlag, 2001. 143 s.

3. Janoušek, P., Kabelka, Z. Ryhl, M. et. al.: Corrosive injury of the oesophagus in chidren. International Journal of Pediatric Otorhinolaryn­gology, 2006, č. 70, s. 1103–1107.

4. Ledvina, P.: Úklid a čištění: Ekologický institut Veronica [online], [cit. 2009–03–01]. Dostupné z: http://www.verinica.cz/?…

5. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Platná chemická legislativa, vyhláška 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování, nebezpečných chemických látek [online]. [cit. 2009–03–07]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/…nt27543.html

6. MPO|REACH – nová chemická legislativa|Po­vinnost registrace látek podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) [online], [cit. 2009–02–08]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/…ts53400.html

7. Šicková-Fabrici, J.: Základy arteterapie. 1. vyd., Praha: Portál, 2002. 176 s.

8. Vysekalová, J. et. al.: Psychologie reklamy. 3. vyd., Praha: Grada, 2007. 296 s.