PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ V PRAXI PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST (PLDD)

CHILD INJURY PREVENTION IN THE PRACTICE OF PEDIATRICIANS

Iva Truellová
Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotní péče

Korespondenční autor: Iva Truellová (iva.truellova@mzcr.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:25. 9. 2009
Accepted: 4. 12. 2009
Published online: 21. 12. 2009

Summary

Injuries are the leading cause of death, hospitalization and disabilities in children older than 1 year in the Czech Republic. They represent major health, economical and social problem. Traffic injuries belong to the most serious injuries of children aged below 19, but injuries most often happen at home and in the neighborhood. Pediatricians should play key role in the child injury prevention. Standard procedure which summarizes the main principles of child injury prevention according to age categories, types of injuries and risk factors must be established. The most important information and procedures of the injury prevention according to child age and risk factors were collected. Proposal of procedures for child injury prevention was prepared for pediatricians. It provides guidelines for standard and effective procedures for education of parents and children concerning child injury prevention, for creating safe environment for children and for early identification of possible injury risk factors.

Keywords: injuries – cause of death – traffic injuries – injury prevention – risk factors – safe environment

Souhrn

V ČR jsou úrazy hlavní příčinou úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí starších 1 roku a představují závažný zdravotnický, ekonomický a společenský problém. Mezi nejzávažnější úrazy dětí ve věku 0–19 let patří dopravní úrazy, nejčastěji se však děti zraní doma a v okolí domova. V prevenci dětských úrazů mají hrát klíčovou úlohu praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD). Pro postup PLDD v úrazové prevenci dětí je nezbytná existence jednotné metodiky, která shrnuje zásadní principy úrazové prevence dětí se zaměřením na věkové kategorie, typy úrazů a rizikové faktory. Pro potřeby PLDD byly shromážděny nejdůležitější informace a postupy v oblasti úrazové prevence dle specifik věku dítěte a rizikových faktorů a byl vypracován návrh metodiky pro PLDD pro prevenci dětských úrazů, který poskytuje návod jednotného a efektivního postupu k edukaci rodičů i dětí v úrazové prevenci, k zajištění bezpečného prostředí pro děti a ke včasné identifikaci možných rizikových faktorů úrazů.

Klíčová slova: úrazy – příčina úmrtí – dopravní úrazy – úrazová prevence – rizikové faktory – bezpečné prostředí

Literatura

1. Benešová, V.: Bezpečný domov pro děti. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003, ISBN 80–239–2063–4.

2. Benešová, V. et al.: Dětská hřiště. Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol, 2002.

3. Benešová, V. aj.: Úrazy dětí doma a ve volném čase a možnosti prevence. Závěrečná zpráva projektu IGA č.: NR 8229–3, 2006.

4. Benešová, V., Grivna, M., Krejčí, F.: Dětské úrazy a možnosti prevence. Praktický lékař, 2007, roč. 87, č. 1.

5. Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (sy CAN). Věstník MZ, 2008, č. 3. Dostupnost na: http://www.mzcr.cz

6. Sethi, D., Toner, E., Vincenten, J. et al.: European report on child injury prevention. Regional office for Europe. WHO, 2008.

7. Vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek.

8. Zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte.

9. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

10. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.