PROJEKT „UMÍME CHRÁNIT DĚTI PŘED ÚRAZY?“

THE PROJECT: “ARE WE ABLE TO PROTECT CHILDREN FROM INJURIES?”

Bohdana Rezková, Petr Okrajek
LF MU v Brně, Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie

Korespondenční autor: Bohdana Rezková (bohdanarezkova@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:3. 11. 2009
Accepted: 16. 11. 2009
Published online: 21. 11. 2009

Summary

The pilot project “Are we able to protect children from injuries?” was implemented in 2008 in kindergartens and centres for mothers in Brno. This was a project concerning prevention of injuries, focused on the education of parents in the field of the protection of children from injuries and providing the first aid in children. The parents were informed by the form of lectures and brochures.

The project considered not only the preventive targets but also the research ones. In a questionnaire examination, the efficacy of this active approach to the education of parents in the field of the prevention of children injuries and of the first aid was evaluated, and attitudes of parents to the protection of children from injuries and information sources of parents aimed at these topics were analyzed including the level of knowledge of the first aid.

The experience from the project indicates an only low spontaneous interest of parents in this topic, but parents, who participated in the lectures, appreciated very positively their contribution and they expressed their interest in further education in the questionnaires. The most considerable effect of the project was demonstrated in the improvement of knowledge of the first aid, the smallest effect being in the field of securing households, which was, however, obviously affected by a rather short interval for the evaluation.

The most important benefit resulting from the project is undoubtedly making the parents aware that they can actively prevent children injuries and affecting their attitude to problems of the safety of children.

Keywords: prevention – injury – children – parents – first aid – education

Souhrn

Pilotní projekt „Umíme chránit děti před úrazy?“ proběhl v mateřských školách a mateřských centrech v Brně v roce 2008. Jednalo se o preventivně-úrazový projekt zaměřený na vzdělávání rodičů v ochraně dětí před úrazy a v poskytnutí první pomoci u dětí. Informace byly rodičům předávány formou přednášek a brožur.

Projekt sledoval nejen cíl preventivní, ale i cíl výzkumný. V následném dotazníkovém šetření byla zhodnocena efektivita tohoto aktivního přístupu ke vzdělávání rodičů v prevenci dětských úrazů a první pomoci, byly analyzovány postoje rodičů k ochraně dětí před úrazy a informační zdroje, ze kterých rodiče čerpají znalosti k této tematice, včetně úrovně znalostí první pomoci.

Zkušenosti z projektu ukazují na velmi malý spontánní zájem rodičů o tuto tematiku, nicméně rodiče, kteří se přednášek zúčastnili, hodnotili jejich přínos velice pozitivně a v dotazníkovém šetření vyjádřili zájem o další vzdělávání. Nejvýraznější efekt projektu byl prokázán u zlepšení znalostí první pomoci, nejnižší na zabezpečení domácností, což však bylo zřejmě ovlivněno poměrně krátkým hodnotícím intervalem.

Nejvýznamnějším přínosem projektu je bezesporu upozornění rodičů na možnost aktivně předcházet dětským úrazům a ovlivnění jejich postojů k otázkám bezpečnosti dětí.

Klíčová slova: prevence – úraz – děti – rodiče – první pomoc – vzdělávání

Literatura

1. Čapková, M.: Rodiče a prevence dětských úrazů. In: Prevence úrazů, otrav a násilí, 2006, 1, s. 12–16, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISSN 1801–0261.

2. Čapková, M., Velemínský, M.: Utonutí a zranění související s vodou. Zdravotně sociální problematika. Praha: Triton, 2005.

3. Čapková, M., Voráčová, L., Velemínský, M.: Prevence úrazů u vybraných skupin obyvatelstva, 1. vydání, Praha: Triton, 2008, 98 s.

4. Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2008. ÚZIS 2009.

5. Dvorská, L., Cichá, M.: Znalosti a dovednosti v první pomoci. Sestra, 2007, č. 4, s. 27–28, Praha, ISSN 1210–0404.

6. Kukla, L.: Psychosociální faktory v prevenci dětských úrazů. In: Grivna, M. a kol.: Dětské úrazy a možnosti jejich prevence, CÚP UK, 2. LF a FN Motol, Praha, 2003, s. 91–100.

7. Laštůvková, N.: Problematika dětských úrazů v domácnosti. Bakalářská práce, 2009, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

8. Mason, M., Christoffel, K. K., Sinacore, J.: Reliability and validity of the injury prevention project safety survey of the American academy of pediatrics in measuring injury prevention practices. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2007, 161 (8), s. 759–765, ISSN 1072–4710.

9. Stone, K. E., Eastman, E. M., Gielen, A. C., Squires, B., Hick, G., Kaplin, D., Serwint, J. R.: Home safety in inner cities: prevalence and feasibility of home safety-product use in inner-city housing. Pediatrics, 2007, 120 (2), s. 346–353 , ISSN 0031–4005.

10. Vincenten, J. A., Sector, M. J., Roigmans, W., Bouter, L.: Parents’ perceptions, attitudes and behaviours towards child safety: a study in 14 European countries. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 2005, Vol. 12, no 3, s. 183–189, ISSN 1745–7300.

11. Vyhláška č. 23 o technických podmínkách požární ochrany staveb. Sbírka zákonů 10/2008.

12. Vývoj úrazovosti dětí do roku 2006. ÚZIS 2008.