ŠIKANA A SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI Z POHLEDU LÉKAŘŮ A SESTER

WORKPLACE BULLYING AND SEXUAL HARASSMENT IN HEALTHCARE

Sylva Bártlová, Hana Hajduchová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Korespondenční autor: Sylva Bártlová (bartlova@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:2. 10. 2009
Accepted: 23. 11. 2009
Published online: 21. 12. 2009

Summary

Workplace bullying and sexual harassment belong to highly negative phenomena which distort the relations between doctors and nurses and very often cause conflicts between them. Anyone can be victim of the bullying (psycho-terror). The initiator can be either superior or co-worker of the victim. Bullying is in most cases triggered by some conflict. The aim of this research was to find out the attitudes of doctors and nurses toward the workplace bullying and sexual harassment. Study sample consisted of 535 doctors and 537 nurses who were chosen for this project. These respondents were chosen by random selection using quotas. The sociology research was prepared with the use of research instruments according to the project. Field research was carried out by the technique of guided interview between interviewer and respondent. The participation in the research study was voluntary; informed consent was obtained from all respondents. According to the doctors in the Czech Republic, the workplace bullying (psycho-terror) in the healthcare is very rare. Approximately one tenth of nurses reported that they had experienced workplace bullying by doctors. The incidence of sexual harassment in the Czech health care is very low according to both doctors and nurses.

Keywords: doctor – workplace – nurse – sexual harassment – bullying – relations

Souhrn

Mezi vysoce negativní jevy, jež výrazně deformují vztahy mezi lékaři a sestrami a jsou častou příčinou konfliktů mezi nimi, patří šikana a sexuální obtěžování na pracovišti. V případě šikany (psychoteroru) může být obětí kdokoliv ze zaměstnanců a jejími iniciátory mohou být jak nadřízení, tak spolupracovníci. Spouštěcím mechanismem bývá ve většině případů nějaký konflikt. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak nahlížejí lékaři a sestry na problematiku šikany a sexuálního obtěžování na svém pracovišti. V rámci výzkumu bylo v souladu s projektem do výběrového souboru zařazeno 535 lékařů a 537 všeobecných sester. Tito respondenti byli vybráni náhodným výběrem pomoci kvót. Výzkum byl koncipován jako sociologický dle projektu a s využitím výzkumných instrumentů. Terénní šetření bylo provedeno technikou řízeného rozhovoru tazatele s respondentem. Účast ve výzkumu byla dobrovolná a vycházela z jejich informovaného souhlasu. Dle mínění lékařů České republiky se šikana (psychoteror) na zdravotnických pracovištích vyskytuje jen velmi zřídka. S šikanou ze strany lékařů se v zaměstnání setkala cca 1/10 dotázaných sester. Co se týká sexuálního obtěžování na zdravotnických pracovištích v České republice, je výskyt z pohledu lékařů i sester minimální.

Klíčová slova: lékař – pracoviště – sestra – sexuální obtěžování – šikana – vztahy

Literatura

1. Bártlová, S.: Pracovní vztahy a kompetence všeobecných sester v ČR. In: Změny v roli sestry na počátku nového tisíciletí. Brno: NCONZO, 2006. s. 24–38. ISBN 80–13–449–6.

2. Beňo, P.: O vztazích v práci a tzv. vztahové patologii: kdo je zodpovědný za vztahy? [online], [cit. 2009–09–19]Dostupné z <http://search.seznam.cz/?…>.

3. Čermáková, M. a kol.: Analýza výskytu obtěžování žen a mužů z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování na pracovišti, oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR, 2005.

4. Felblinger, D.: Bullying Threatens Patient Care and Nurses' Careers. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, March 2008.

5. Gajdošík a kol.: Aká ja dnešná spokojnost všeobecných lekárov s výkonom profesie. In Practicus, 2003, s. 200–202.

6. Haselhuhn, M. R.: Adult bullying within nursing workplaces: strategies to address a significant occupational stressor. 2005. [online], [cit. 2009–09–19]Dostupné z <http://www.minurses.org/…ly032008.pdf>.

7. Health Policy and Economic Research Unit. Bullying and harassment of doctors in the workplace. 2006 [online], [cit. 2009–09–19] Dostupné z <http://www.bma.org.uk/…41-20741.pdf>.

8. Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 80–7178–820–1.

9. Cheeema, S. et al.: Bullying of junior doctors prevails in Irish health system: a bitter reality. IMJ 2005. [online], [cit. 2009–09–19]Dostupné z <http://imj.ie/…_detail.aspx?…>.

10. O’brien-Pallas, L. et al.: Nurse-physician relationships solutions & recommendations for change. Comprehensive Report for the Nursing Secretariat and Ministry of Health and Long-Term Care Research Unit. Nursing Health Servise Research Unit. [online], [cit. 2009–09–19] Dostupné z <www.nhsru.com/…t%20III%20of>.

11. Punch, K. F.: Základy kvantitativního šetření. 1. vyd. Praha: Portál, 2008.152 s. ISBN 978–80–7367–381–9.

12. Quine, L.: Workplace bullying in NHS community trust: staff questionnaire study. British Medical Journal, 1999, 318, s. 228–232.

13. Rosenstein, A. H.: Nurse-physician relationships: Impact on nurse satisfaction and retention. American Journal of Nursing. 2002, roč. 102, č. 6, s. 26–34. ISSN 0002–936X.

14. Rosenstein, A. H., O’daniel, M.: Distruptive behavior and clinical outcomes: Perceptions of nurses and physicians. American Journal of Nursing. 2005, roč. 105, č. 1, s. 54–64. ISSN 0002–936X.

15. Vodáčková, D. a kol.: Krizová intervence. 1. vydání. Praha: Remedium, 2002. 543 s. ISBN 80–7178–696–9.

16. Wágnerová, I.: Mobbing jako druh kontraproduktivního pracovního chování se zaměřením na prevenci prostřednictvím sociomapování a videotréninku interakcí. 2007 [online], [cit. 2009–09–17]Dostupné z <http://publication.fsv.cuni.cz/…agnerova.pdf>.

17. Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). [online], [cit. 2009–11–17] Dostupné z <http://www.mpsv.cz/ppropo.php?…>.

18. Zelek, B., Phillips, P. S.: Gender and power: nurses and doctors in Canada. International Journal for Equity in Health. 2/2003 [online], [cit. 2009–09–19]Dostupné z <http://www.pubmedcentral.nih.gov/…erender.fcgi?…>.