PÁCHATELIA DOMÁCEHO NÁSILIA

OFFENDERS OF DOMESTIC VIOLENCE

Andrej Mátel
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Korespondenční autor: Andrej Mátel (andrej.matel@gmail.com)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:21. 10. 2009
Accepted: 7. 12. 2009
Published online: 21. 9. 2009

Summary

In the presented paper I want to focus attention on the need of help to the offenders of domestic violence as an integral part of tertiary prevention of violence committed on women in families.

By the contribution of the doctoral study conducted by specialized applied research called “Our capabilities of helping female victims of domestic violence”.

The research was placed in two shelters that provide a housing, social assistance and social counseling for the victims of domestic violence.

The aim of this research was conceptual so it would point out the positives and deficiencies of the services for the victims of the domestic violence and to improve its quality and range.

The point of the research was to improve the quality of the comprehensive services to women who have experienced domestic violence.

  1. Hypothetically the author has assumed that the majority of the aggressors were in the partnership with the victim (partners or husbands).
  2. Hypothesis was that among the aggressors in partnership dominated husbands.
  3. Hypothesis was that given the gender are perpetrators of domestic violence against women only men.
  4. Hypothesis was that the relevant characteristics are particularly alcoholism and unemployment.
  5. Hypothesis was that the proportion of women who left the aggressor because of domestic violence and found temporary accommodation in „Asylum House“ will return to their aggressors.

From the methodological point of view, it is an integrated research. The design of this research consisted of semi structured interviews and the analysis of the archive materials. Baseline option was qualitative and inductive research approach. Period studied was between 1 June 2002 and 30th March 2009. Data collection, therefore, ran from January 2008 to 30 March 2009.

I present partial outcome of my own research. Among the important findings was the fact that violence does not occur exclusively in partnership. Aggressors were mostly but not solely males. Almost every tenth woman was attacked in domestic environment by another woman. The role of alcohol and unemployment as important factors influencing violent behavior was confirmed in the research. The fact that almost every fifth woman returns to her partner even after having escaped to the shelter corresponds to a degree with the thesis that many women want to end the violence but not the relationship. The applied research was the groundwork for processing another conception of improvement of complex help to women who experienced domestic violence

Keywords: domestic violence – violence against women – offenders – shelter

Souhrn

V predloženom príspevku chcem zamerať pozornosť na potrebu pomoci páchateľom domáceho násilia ako integrálnej súčasti terciárnej prevencie násilia páchaného na ženách v rodine.

Autor tohto príspevku v rámci doktorandského štúdia realizoval špecializovaný aplikovaný výskum nazvaný „Naše možnosti pomoci ženám – obetiam domáceho násilia“. Prebiehal v dvoch vybraných útulkoch, ktoré poskytujú ubytovanie, sociálnu pomoc a sociálne poradenstvo obetiam domáceho násilia.

Cieľ tohto výskumu bol koncepčný, aby poukázal na pozitíva a nedostatky služieb obetiam domáceho násilia a viedol k zlepšeniu ich kvality a rozsahu. Účelom výskumu bolo zlepšenie kvality poskytovania komplexných služieb ženám, ktoré zažili domáce násilie.

  1. Hypoteticky autor predpokladal, že väčšina násilníkov bola k obeti v partnerskom vzťahu (druh alebo manžel).
  2. Hypotézou bolo, že spomedzi agresorov v rámci partnerského vzťahu prevládajú manželia.
  3. Hypotézou bolo, že vzhľadom na rod sú páchateľmi domáceho násilia na ženách výhradne muži.
  4. Hypotézou bolo, že relevantnými charakteristikami budú najmä alkoholizmus a nezamestnanosť.
  5. Hypotézou bolo, že časť žien, ktoré opustili agresora kvôli domácemu násiliu a našli dočasné ubytovanie v „azylovom dome“, sa k nemu vráti.

Z metodologického hľadiska išlo o integrovaný výskum. Východiskovou voľbou bol kvalitatívny výskumu a induktívny prístup. Výsledky kvalitatívneho výskumu boli následne spracované pri aplikácii pravidiel kvantifikácie, porovnania a kategorizácie. Design výskumu tvorila kombinácia otvoreného tematického interview metódou „face to face“ rozhovorov, čiastočne štruktúrované s otvorenými otázkami a analýza archívnych materiálov. Skúmané obdobie bolo medzi 1. júnom 2002 a 30. marcom 2009. Zber dát prebiehal od januára 2008 do 30. marca 2009.

V príspevku predkladám parciálne výsledky výskumu. Medzi dôležité zistenia patrilo, že násilne sa nevyskytuje výhradne v partnerskom vzťahu. Agresormi boli prevažne, ale nie výhradne muži. Takmer každá desiata žena bola atakovaná v domácom prostredí inou ženou. Vo výskume sa potvrdil vplyv alkoholu a nezamestnanosti ako pôsobenie dôležitých faktorov ovplyvňujúcich násilné správanie. Skutočnosť, že takmer každá piata žena sa aj po úteku do „azylového domu“ vráti k svojmu partnerovi, do istej miere zodpovedá téze, že mnohé ženy chcú ukončiť násilie, ale nie vzťah. Aplikovaný výskum bol podkladom pre vypracovanie ďalšej koncepcie zlepšenia komplexnej pomoci ženám, ktoré prežili domáce násilie.

Klíčová slova: domáce násilie – násilie voči ženám – páchatelia – útulok

Literatura

1. Austin, J. B., Dankwort, J.: Standards for Batterer Programs: A Review and Analysis. In: Journal of Interpersonal Violence, 1999, 14, 2. s. 152–168.

2. Bodnárová, B., Filadelfiová, J.: Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR. Skrátená verzia záverečnej správy z výskumu. 1. vyd. Bratislava: 2003. SŠPR. ISBN 80–89048–11–0

3. Bodnárová, B., Filadelfiová, J., Holubová, B.: Reprezentatívny výskum výskytu a skúsenosti žien s násilím páchanom na ženách (VAW) na Slovensku. Záverečná správa VÚ č. 2224. 1. vyd. Bratislava: 2008. IVPR.

4. Conwayová, H. L.: Domácí násilí. 1. vyd. Praha: 2007. Albatros. ISBN 978–80–00–01550–7

5. Council of Europe: Recommendation No. R (90) 2 on Social Measures concerning Violence within the Family (COE.C.1.1; 1990).

6. Council of Europe: Recommendation 1582 (2002) Domestic violence against woman (27. 9. 2002).

7. Council of Europe: Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to Member States on the protection of women against violence (30. 4. 2002).

8. Európsky parlament: Uznesenie Európskeho parlamentu o aktuálnej situácii v oblasti boja proti násiliu páchanom na ženách a budúce kroky (2004/2220(INI), 24. 11. 2006, Ú.v. 2006/C 287E. s. 66–72.

9. Generálna prokuratúra SR: Zhodnotenie využívania prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám a deťom, zverejnené 30. júna 2002, on-line text http://www.genpro.gov.sk/…-9151/47791s [30.3.2009].

10. Holubová, B.: Monitoring organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia. 1. vyd. Bratislava: 2006. IVPR. s. 22.

11. Mátel, A.: Naše možnosti pomoci ženám – obetiam domáceho násilia. 1. vyd. Skalica: 2009. Alija. ISBN 978–80–970083–1–4

12. MPSVR SR: Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005–2008. 1. vyd. Bratislava: 2005. MPSVR SR.

13. Netíková, D.: Program terapie partnerských agresorů. In: ZÁHORA, J. (ed.): Domáce násilie – nová prax a nová legislatíva v Európe. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: 2008. Eurokódex. s. 95–98. ISBN 978–80–88931–96–6

14. Rothman, E., Butchart, A., Cerdá, M.: Intervening with Perpetrators of Intimate Partner Violence: A Global Perspective. Geneva: 2003, WHO. ISBN 92–4–159049–1

15. Sherman, L., Berk, R. A.: The specific deterrent effects of arrest for domestic assault. In: American Sociological Review, 1984, 49. s. 262–272.

16. Silvera, R.: Príručka dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku. Bratislava: 2006. MPSVR SR. s. 30–31.

17. United Nations: Report of the Fourth World Conference on Women, (no. E.96.IV.13), Beijing, 4–15 September 1995.

18. Zákon č. 300/2005 Z. z. z 20. mája 2005; trestný zákon.

19. Zimmelová, P., Čapková, M.: Terapie pachatelů domácího násilí. Prevence úrazů, otrav a násilí, roč.1 č.2, s. 127–131, 2005. ISSN 1801 0261