KRIMINÁLNÍ JEDNÁNÍ A MENTÁLNÍ RETARDACE

CRIMINAL BEHAVIOR AND MENTAL RETARDATION

Jaroslava Hrabětová
Občanské sdružení Filomena, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra sociologie

Korespondenční autor: Jaroslava Hrabětová (jarka.hrabetova@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:20. 7. 2009
Accepted: 25. 11. 2009
Published online: 21. 12. 2009

Summary

Criminal behavior and mental retardation belong to problems that are discussed only rarely. Article presents basic classification and characteristics of individual degrees of mental retardation. Article informs about legal status of mentally retarded people either in civil or in criminal relations, with emphasis on the forensic assessment. It also outlines the criminal activity of mentally retarded people. Approximately 0.5% of all crimes are committed by mentally retarded people. They are usually tried for perpetration of violent crimes. Character of criminal behavior is related to the degree of mental retardation.

Keywords: criminal behavior – mental retardation – forensic psychology

Souhrn

Kriminální jednání a mentální retardace patří k opomíjeným tématům. Příspěvek uvádí základní klasifikaci a charakteristiky jednotlivých stupňů mentálního postižení, poukazuje na právní postavení osob s mentální retardací, jak v občanskoprávních, tak v trestněprávních vztazích, s akcentem na forenzní posuzování, a nastiňuje trestnou činnost mentálně retardovaných osob. Osoby s mentální retardací se jako pachatelé podílejí zhruba 0,5 % na celkové trestné činnosti. Pokud se mentálně retardovaní dostávají před soud, pak nejčastěji jako pachatelé násilných trestných činů. Charakter kriminálního jednání se odvíjí od hloubky mentálního postižení.

Klíčová slova: kriminální chování – mentální retardace – forenzní psychologie

Literatura

1. Aktuální problémy soudní psychiatrie, Sborník prací přednesených na III. Celostátní soudně psychiatrické konferenci, 1971.

2. Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing a. s., 1995. ISBN 80–85605–35-X.

3. Bandura, L., Čáp, D.: Mentálně postižení pachatelé. Příloha časopisu české vězeňství č. 6/2005, ISSN 1213–9297

4. Benesh, H.: Encyklopedický atlas psychologie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2001. 512 s. ISBN 80–7106–317–7.

5. Blehová, B., Crome, L.: Oligofrenie a demence v pediatrické praxi. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 211 s.

6. Brichcín, S., Kalvach, Z.: Soudní psychiatrie a soudní sexuologie pro policisty a vyšetřovatele. 1. vyd. Praha: Policejní akademie ČR, 1997. 124 s. ISBN 80–85981–44–0.

7. Černá, M. a kol.: Kapitoly z psychopedie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 83 s.

8. Čírtková, L.: Kriminální psychologie. 1. vyd. Praha: Eurounion, 1998. 255 s. ISBN 80–85858–70–3.

9. Čírtková, L.: Policejní psychologie. 3. vyd. Praha: Portál, 2000. 256 s. ISBN 80–7178–475–3.

10. Dobiáš, J.: Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 115 s.

11. Duševní poruchy a poruchy chování, Mezinárodní klasifikace nemocí

10. revize: popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. 2. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 2000. 306 s. ISBN: 80–85121–44–1.

12. Duševní poruchy v primární péči, Mezinárodní klasifikace nemocí

10. revize: vodítka pro diagnostiku a léčbu. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 2001. 102 s. ISBN 80–85121–09–3.

13. Dzúrová, D., Smolová, E., Dragomirecká, E.: Duševní zdraví v sociodemogra­fických souvislostech. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2000. 106 s. ISBN 80–238–6038–0.

14. Hanzlíček, L.: Psychiatrická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav psychiatrický, 1980. 331 s.

15. Herman, E.: Psychologie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 863 s. ISBN 80–85605–35-X.

16. Höschl, C.: Psychiatrie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: HaH, 1996. 424 s. ISBN 80–85–787–96–2.

17. Knobloch, F., Knoblochová, J.: Soudní psychiatrie pro právníky a lékaře. 1. vyd. Praha: Orbis, 1957. 267 s.

18. Koudelková, A.: Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 114 s. ISBN 80–7187–022–6.

19. Langer, S.: Mentální retardace. 3. vyd. Hradec Králové: Kotva, 1996. 273 s. ISBN 80–900254–8-X.

20. Lávičková, J.: Mentální retardace a její projevy v kriminálním jednání. Nepublikovaná bakalářská práce. Praha: Policejní akademie ČR, 2003.

21. Matulay, K.: Mentálna retardácia. 1. vyd. Martin: Oddelenie zdravotnej výchovy při okresnom ústave národného zdravia, 1972. 324 s.

22. Novotný, F., Růžička, M. a kol.: Trestní kodexy. 2. dopl. vyd. Praha: Eurounion, 2002. 1640 s. ISBN 80–7317–009–4.

23. Pichot, P.: Mentální testy. 1. vyd. Praha: Knižnice psychologické literatury, 1970. 109 s.

24. Pipeková, J. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. 241 s.

25. Spurný, J.: Psychologie násilí. 1. vyd. Praha: Eurounion, 1996. 134 s. ISBN 80–85858–40–4.

26. Spurný, J.: Psychologie výslechu. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 120 s. ISBN 80–7178–846–5.

27. Študent, V.: Soudní psychiatrie a trestní právo. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 101 s. ISBN 80–7066–059–7.

28. Švarcová, I.: Mentální retardace. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 184 s. ISBN 80–7178–506–7.

29. Vágnerová, M.: Psychopatologie. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 146 s.

30. Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 151 s.

31. Vágnerová, M.: Úvod do psychologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 210 s. ISBN 80–246–0015–3.

Zákony a nařízení

32. Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 21/2005 o vazebních věznicích a profilaci věznic Vězeňské služby ČR – toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. 5. 2005.

33. Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

34. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

35. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

36. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

37. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

38. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

39. Zákon č. 94/1964 Sb., o rodině.