DOPRAVNÍ NEHODOVOST A JEJÍ NÁSLEDKY NA ŽIVOTY ZASAŽENÝCH LIDÍ

TRAFFIC ACCIDENTS AND THEIR IMPACTS ON LIVES OF THE PEOPLE INVOLVED

Jana Neusarová
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra andragogiky a personálního řízení; České sdružení obětí dopravních nehod (dobrovolník)

Korespondenční autor: Jana Neusarová (jana.neusarova@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:5. 10. 2009
Accepted: 23. 11. 2009
Published online: 21. 12. 2009

Summary

The article deals with traffic accidents, which are an important problem of the contemporary society. Based on statistics and quantitative data, including the trend in the Czech Republic within the framework of the European Union, impacts of traffic accidents on lives of people involved and possibilities of supporting the victims of traffic accidents including surviving persons in the case of fatal accidents are considered with putting emphasize on timely and adequately provided information. Medical, legal, psychosocial and psychological aspects of the theme are mentioned. The text also briefly deals with economic consequences of accidents. Organizations are conclusively discussed, the service of which can be employed free of charge by people who experienced traffic accidents; preventive – safety principles of behaviour, not only in the road traffic, are also specified.

Keywords: acute stress reaction – traffic accidents – traffic accident victim – support – post-traumatic stress reaction – aggrieved party – survivor – traffic accident statistics – interventions after traffic accidents

Souhrn

Článek pojednává o dopravních nehodách, které jsou významným problémem současné společnosti. Od úvodních statistik a číselných údajů, včetně trendu, který v rámci Evropské unie zaujímá Česká republika, je pojednáno o následcích dopravních nehod na životy zúčastněných lidí a možnostech podpory zasažených dopravními nehodami včetně pozůstalých osob po zemřelých obětech dopravních nehod, přičemž vysokou důležitost zaujímají včasně a adekvátně podané informace. Uvedeny jsou zdravotní, právní, psychosociální a psychologické aspekty probíraného tématu, krátce text pojednává také o ekonomických následcích nehod. Na závěr jsou přiblíženy organizace, jejichž služby mohou lidé po dopravních nehodách bezplatně využívat a zmíněny jsou též preventivně – bezpečnostní zásady chování nejen v silničním provozu.

Klíčová slova: akutní stresová reakce – dopravní nehody – oběť dopravní nehody – podpora – posttraumatická stresová reakce – poškozený – pozůstalý – statistiky dopravních nehod – zasažení po dopravních nehodách

Literatura

1. Baštecká, B. a kol.: Terénní krizová práce: Psychosociální intervenční týmy. (1. vyd.). Praha: Grada Publishing, 2005, s. 47–48. ISBN 80–247–0708-X.

2. Běhanová J., Brečka T.: Psychologické aspekty komunikace při vyprošťování osob z vozidel při dopravních nehodách. 112 – Odborný časopis Požární ochrany, Integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Ročník VI., číslo 5/2007, s. 28–29.

3. Centrum dopravního výzkumu. Hodnocení bezpečnosti silničního provozu v krajích (příloha sborníku ke konferenci: Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí při zvyšování bezpečnosti silničního provozu). Praha 19.03.09, s. 7–8.

4. České sdružení obětí dopravních nehod. Stanovy občanského sdružení „České sdružení obětí dopravních nehod“, Praha: 2004, s. 1.

5. Gerlová, E.: Posttraumatická stresová porucha. Osobní lékařství, 3, 2003, 1, s. 38–40.

6. Jost, G.: European Traffic Safety Commity. Mezinárodní konference. Hodnocení bezpečnosti silničního provozu v krajích: Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí při zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Parlament ČR (prezentace příspěvku – přednáška). Praha 1, Sněmovní 1. 19. 03. 2009.

7. Kořán, M. a kol.: Návrh komplexního systému péče o oběti dopravních nehod v České republice. České sdružení obětí dopravních nehod. Praha: 2007, s. 5.

8. Kořán, M. a kol.: Návrh komplexního systému péče o oběti dopravních nehod v České republice. České sdružení obětí dopravních nehod. Praha: 2007, s. 25.

9. Nešporová, O.: Veřejná připomínka smrti – pomníčky u silnic obětem dopravních nehod. Sociologický časopis. Praha: 2008. Vol. 44. s. 140–141.

10. Pracovní skupina pro tvorbu standardů psychosociální krizové pomoci při GŘ HZS MV ČR. Standardy psychosociální krizové pomoci lidem, obcím a organizacím zasaženým mimořádnou událostí nebo krizovou situací. (1. verze). Manuál. Pracovní materiál před připomínkovým řízením verze k 23.09.2008, s. 19.

11. Shinar, D.: Traffic Safety and Human Behavior. (1. ed). Elsevier. Beer Sheva (Israel): 2007, s. 5. ISBN 978–0–08–045029–2.

12. Shinar, D.: Traffic Safety and Human Behavior. (1. ed). Elsevier. Beer Sheva (Israel): 2007, 735. ISBN 978–0–08–045029–2.

13. Snye, R. A.: Vliv dopravních nehod na psychiku. UPDATE, 2, 2001, 6, s. 41.

14. URL: http://www.csodncz., [22.11.2007]

15. URL: http://www.pmscr.cz/scripts/index php, [cit. 6.6.2009]

16. URL: http://pit-cr.info/index.php?…, [cit. 15.5.2008]

17. Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese – Variabilita a patologie lidské psychiky. Portál. Praha:1999, s.104, 116. ISBN 80–7178–678–0.