SYSTÉM PREVENCE SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ ZE STRANY VEŘEJNÉ SPRÁVY

SYSTEM OF PREVENTING SOCIALLY PATHOLOGICAL PHENOMENA ON THE PART OF PUBLIC ADMINISTRATION

Stanislava Hoferková, Eva Šimková
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra sociální patologie a sociologie

Korespondenční autor: Stanislava Hoferková (stanislava.hoferkova@uhk.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:22. 7. 2011
Accepted: 2. 2. 2012
Published online: 29. 6. 2012

Summary

The target of the contribution presented here is to characterize the system of preventing socially pathological phenomena on the part of the public administration in the Czech Republic. In the system of the prevention of socially pathological phenomena, the public administration plays an irreplaceable role. In the Czech Republic, the public administration is executed by the state (state administration – government, ministries, state offices) and self-administration authorities with relevant territorial competences (self-administration – municipalities and regions); it is usually characterized as an administration of public affairs and also as providing administrative activities associated with performing public services at central as well as local level.

The dominant sectors participating in the system of the prevention are the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Internal Affairs of the Czech Republic, further sectors being the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, the Ministry of Justice of the Czech Republic and partially also the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Czech Republic, who cooperate with supra-sector authorities (the Council of the Government for the Coordination of Anti-Drug Politics at the Office of the Government and the Republic Council of the Criminality Prevention at the Ministry of Internal Affairs; in these organs, objectively pertinent sectors are represented). The duty of providing the prevention of socially pathological phenomena at a level of regions has not yet been defined in the legislation and thus, their engagement in the preventive politics is a voluntary and unrecoverable decision. Whereas tasks of state authorities and regions in the field of preventing socially pathological phenomena particularly inhere in the management, coordination and methodological activities, the municipalities form the basic level, based on which strategical targets are attained in practice. Long-term, systemic and complex solutions of problems in preventing socially pathological phenomena are limited under conditions of the Czech Republic due to the absence of the law on prevention.

Keywords: prevention – socially pathological phenomena – deviation – public administration – cooperation

Souhrn

Cílem příspěvku je charakterizovat systém prevence sociálněpatolo­gických jevů ze strany veřejné správy v České republice. V systému prevence sociálněpatolo­gických jevů hraje veřejná správa nezastupitelnou roli. V České republice je veřejná správa vykonávána státem (státní správa – vláda, ministerstva, státní úřady) a územně příslušnými samosprávnými územními celky (samospráva – obce a kraje); bývá charakterizována jako správa veřejných záležitostí a dále jako zabezpečení správních činností souvisejících s poskytováním veřejných služeb na ústřední i místní úrovni.

Za dominantní rezorty participující na systému prevence lze označit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo vnitra ČR, dalšími rezorty jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR a částečně Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo obrany ČR, které spolupracují s nadrezortními orgány (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády a Republikový výbor prevence kriminality při Ministerstvu vnitra ČR – v těchto orgánech jsou zastoupeny všechny věcně příslušné rezorty). Povinnost zajišťovat prevenci sociálněpatolo­gických jevů na úrovni krajů není dosud legislativně zakotvena, jejich angažovanost v preventivní politice je tedy dobrovolným a nevymahatelným rozhodnutím. Zatímco úkoly státních orgánů a krajů v oblasti prevence sociálněpatolo­gických jevů spočívají zejména v jejím řízení, koordinaci a metodickém vedení, obce tvoří základní úroveň, na které jsou prakticky naplňovány strategické cíle. Dlouhodobé, systémové a komplexní řešení problematiky prevence sociálněpatolo­gických jevů je v podmínkách České republiky limitováno absencí zákona o prevenci.

Klíčová slova: prevence – sociálněpatologické jevy – deviace – veřejná správa – spolupráce

Literatura

 1. Centrum pro regionální rozvoj ČR (2011). Regionální informační servis. Veřejná správa. Praha: Centrum pro regionální rozvoj ČR. [online]. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://www.risy.cz/…ejna-sprava/
 2. Fischer S, Škoda J (2009). Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. 1. vydání, Praha: Grada, 218 s.
 3. Galvasová I a kol. (2008). Průmysl cestovního ruchu. 1. vydání. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 262 s.
 4. Hloušek J a kol. (2008). Plánování sociálních služeb ve venkovském území. Hradec Králové: Občanské poradenské středisko, 79 s.
 5. Kraus B, Bělík V: Trendy preventivně výchovného působení v současné škole. In: Prevence úrazů, otrav a násilí [online] 1/2011. [cit. 2011–07–15]. Dostupné z: http://www.zsf.jcu.cz/…ucasne-skole
 6. Kraus B, Hroncová J a kol. (2007). Sociální patologie. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 325 s.
 7. Květenská D (2009). Úvod do sociální práce pro pomáhající profese. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 109 s.
 8. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2006). Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007–2013. Praha: Min. pro místní rozvoj ČR. [online]. [cit. 2011–07–15]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/…epubliky-pro
 9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2009a). Prevence rizikového chování. Praha: Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR. [online]. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/…amy/prevence
 10. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2009b). Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012. Praha: Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR. [online]. [cit. 2011–07–15]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/…evu-u-deti-a
 11. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2012). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Praha: Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR. [online]. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/…veho-chovani
 12. Ministerstvo vnitra ČR (2007). Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Praha: Min. vnitra ČR. [online]. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/…inality.aspx
 13. Ministerstvo vnitra ČR (2012). Strategie prevence kriminality na léta 2012–2015. Praha: Min. vnitra ČR. [online]. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/…12-2015.aspx
 14. Ondrejkovič P a kol. (2009). Sociálna patológia. 1. vydání. Bratislava: VEDA, 571 s.
 15. Šimková E (2004). O využitelnosti marketingu v regionálním rozvoji. E + M Ekonomie a Management, Praha, VII/2: 47–53.
 16. Vernerová B, Sitárová A (2010): Analýza potřebnosti dobrovolníků ve zdravotně sociální oblasti. In: Kontakt. [online]. 4/2010. [cit. 2011–07–15]. Dostupné z: http://www.zsf.jcu.cz/…lni-oblasti/. ISSN 1804–7122.
 17. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (2006). In: Sbírka zákonů České republiky. [online]. částka 37, s. 1256–1289. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: < http://aplikace.mvcr.cz/…sb037-06.pdf>
 18. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (2000). In: Sbírka zákonů České republiky. [online]. částka 38, s. 1737–1764. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/…sb038-00.pdf
 19. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (2000). In: Sbírka zákonů České republiky [online]. částka 38, s. 1765–1782. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/…sb038-00.pdf
 20. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění (2008). In: Sbírka zákonů České republiky. [online]. částka 91, s. 4086–4116. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
 21. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (2002). In: Sbírka zákonů České republiky. [online]. částka 114, s. 6598–6672. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/…hResult.aspx?…
 22. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (1999). In: Sbírka zákonů České republiky. [online]. částka 111, s. 7662–7681. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/…sb111-99.pdf
 23. Zákon č. 583/2008 Sb., o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2008). In Zbierka zákonov Slovenskej republiky. [online]. čiastka 202, s. 5018–5022. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: http://www.zbierka.sk/…default.aspx?…
 24. Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění (1991). In Sbírka zákonů České republiky. [online]. částka 104, s. 2736–2741. [cit. 2012–01–25]. Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/…sb104-91.pdf>