EFEKTIVITA EDUKAČNÝCH PREVENTÍVNYCH PROGRAMOV V KONTEXTE DENTÁLNEHO ZDRAVIA ŽIAKOV MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

EFFICACY OF EDUCATIONAL PREVENTIVE PROGRAMMES IN CONTEXT OF DENTAL HEALTH OF CHILDREN AT EARLY SCHOOL AGE

Alena Longauerová1, Mária Boledovičová2
1Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, katedra ošetrovateľstva, Prešov; 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Alena Longauerová (Alena.Longauerova@unipo.sk)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:23. 8. 2011
Accepted: 12. 1. 2012
Published online: 29. 6. 2012

Summary

In opinions of specialists, the contemporary form of the dental care and its system in Slovakia does not result in achieving required targets. The authors of the text presented here emphasize positive examples of solving these problems in abroad. The target of the work was to recognize, analyze, compare and assess the topical level of the dental health in children at their early school age and prepare a preventive programme and its experimental verification in pupils of the primary degree of the basic school as related to the prevention of the disease and support of the oral cavity health. The experimental approach to the research was chosen. The research sample included 167 pupils of the primary school education in Prešov. The experimental group consisted of 80 children (34 boys and 46 girls), who have attended a preventive programme focused on the prevention of diseases and taking care of the oral cavity. The control group included 87 pupils (38 boys and 49 girls) of the fourth class of the primary education, who did not attend the preventive programme. The targets attained offer statistically significant differences in the level of knowledge concerning the prevention of oral cavity diseases and declared attitudes to the oral cavity hygiene between experimental and control groups of children in association with their participation the preventive programme. A statistically non-significant difference was only found in the item concerning the control of cleaning teeth by parents of the children. The values of items aimed at determining hygienical habits of pupils associated with the use of dental tools and means of the prevention, such as the dental thread, tongue scraper, mouthwash, fluoride gel and preventive examination exert statistically significantly differences in favour of the experimental group. The results provided data indicating whether knowledge acquired resulted in changing the behaviour of pupils in relationship to the oral cavity hygiene.

Keywords: health – education to health – primary education – health of oral cavity – preventive programme – experimental study results

Souhrn

Súčasná forma zubnej starostlivosti a jej systém na Slovensku podľa odborníkov nevedie k požadovaným cieľom. Autori predkladaného textu poukazujú na pozitívne príklady riešenia tejto problematiky v zahraničí. Cieľom práce bolo poznať, analyzovať, porovnať a zhodnotiť aktuálnu úroveň dentálneho zdravia detí mladšieho školského veku a pripraviť program prevencie a jeho experimentálne overenie u žiakov primárneho stupňa základnej školy (ZŠ) vo vzťahu k prevencii ochorení a podpore zdravia ústnej dutiny. Bol zvolený experimentálny typ výskumu. Výskumnú vzorku tvorilo 167 žiakov primárneho stupňa ZŠ v Prešove. Experimentálnu skupinu tvorilo 80 detí (34 chlapcov a 46 dievčat), ktorí absolvovali preventívny program zameraný na prevenciu ochorení a starostlivosť o ústnu dutinu. Kontrolnú skupinu tvorilo 87 žiakov (38 chlapcov a 49 dievčat) 4. ročníka primárneho stupňa ZŠ, ktorí preventívny program neabsolvovali. Dosiahnuté výsledky prinášajú štatisticky významné rozdiely v úrovni vedomostí o  prevencii ochorení ústnej dutiny a deklarovaných postojoch k hygiene ústnej dutiny medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou detí v súvislosti s absolvovaným programom prevencie. Štatisticky nevýznamný rozdiel medzi skupinami je iba v položke týkajúcej sa kontroly umývania zubov detí ich rodičmi. Hodnoty položiek, ktoré sa zameriavali na zisťovanie hygienických návykov žiakov súvisiacich s používaním dentálnych pomôcok a prostriedkov prevencie, ako sú: zubná niť, škrabka na jazyk, ústna voda, fluoridový gél a preventívna prehliadka, vykazujú štatisticky významné rozdiely v prospech experimentálnej skupiny. Výsledky nám poskytli informáciu o tom, či na základe získaných vedomostí došlo k zmene správania sa žiakov vo vzťahu k hygiene ústnej dutiny.

Klíčová slova: slová: zdravie – výchova k zdraviu – primárne vzdelávanie – zdravie ústnej dutiny – program prevencie – výsledky experimentálnej štúdie

Literatura

 1. Bašková M (2010). Vybrané aspekty výživy u školskej mládeže v Slovenskej republike. Kontakt. XII/1: 47–54.
 2. Boledovičová M et al. (2006). Pediatrické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Martin: Osveta, 208 s.
 3. ISCED 1– Primárne vzdelávanie. Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008.
 4. Kilian J a kol. (1999). Prevence ve stomatologii. Praha: Galén – Karolinum, 240 s.
 5. Kovaľová E (2003). Projekt Zdravý úsmev v Slovenskej republike. In: Zborník prác z 8.vedeckej konferencie Zdravá škola (ROCEPO). Prešov: MPC, s.102–106.
 6. Kovaľová E a kol. (2007a). Význam práce dentálneho hygienika v skupinovej prevencii v projekte Zdravý úsmev hodnotený znížením kazivosti u 7–9 ročných detí. In: Zborník MOLISA 4 (Medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša). Prešov: FZ PU, s. 88–90.
 7. Kovaľová E a kol. (2007b). Význam práce dentálneho hygienika v skupinovej prevencii v projekte Zdravý úsmev hodnotený znížením kazivosti u 9–12 ročných detí. In: Zborník MOLISA 4 (Medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša). Prešov: FZ PU, s. 91–94.
 8. Kovaľová E (2008). Efektivita preventívnych programov na stav orálneho zdravia: habilitačná práca. Košice: LF UPJŠ, 168 s.
 9. Kubrichtová L (2007). Metodická příručka Zdravé zuby pro učitele 1. stupně základních škol. 2. revid. vyd. Media DIDA, s. r. o., Olomouc, 48 s.
 10. Liba J (2005). Výchova k zdraviu a škola. Prešov: PF PU, 183 s.
 11. Liba J (2007). Zdravie v kontexte edukácie. Prešov: PF PU, 255 s.
 12. Liba J (2008). Výchova k zdraviu ako súčasť výchovného komplexu v školách. In: Pedagogická orientace. [online]. 18/3: 53–62. [cit. 2010–02–22]. Dostupné z: <http://www.ped.muni.cz/…ach_Liba.pdf>
 13. Longauerová A (2006). Metodika starostlivosti o ústnu dutinu. Prešov: FZ PU, 120 s.
 14. Longauerová A (2010). Kontexty výchovy k zdraviu žiakov mladšieho školského veku: dizertačná práca. Prešov: Prešovská univerzita, 141 s.
 15. Longauerová A, Longauerová V (2010). Výchova k dentálnemu zdraviu na primárnom stupni ZŠ. In Zborník z 1. odbornej konferencie Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách. [CD-ROM]. Prešov: Mestský úrad v Prešove, s. 77–83.
 16. Markovská N, Vidriczkoová Š, Tamášová M (2003). Orálne zdravie v Slovenskej republike. Stomatológ. 1/1: 2–6.
 17. Marthaler TM (2003). Successes and Drawbacks in the Caries – Preventive Use of Fluorides – Lesson to be Learnt from History. In: Oral Health Preventive Dentistry. 1/2: 129–141.
 18. Portik M (2001). Od vnímania k tvorivému mysleniu žiakov mladšieho školského veku. Prešov: PF PU, 131 s.
 19. Tóthová V, Machová A, Veisová V. (2011). Komunitní sestra v péči o děti. Kontakt. XIII/1: 18–29.