ČETNOST A PŘÍČINY ÚRAZŮ U DĚTÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

INCIDENCE AND CAUSES OF CHILD INJURIES IN PREHOSPITAL EMERGENCY CARE

Petra Minaříková, Dominika Průchová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů, Ústav sociální práce

Korespondenční autor: Petra Minaříková (PeBo@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:9. 10. 2010
Accepted: 8. 11. 2010
Published online: 17. 12. 2010

Summary

A number of publications deal with the issue of child injuries. Injuries negatively affect the level of child morbidity and mortality. The aim of this communication is to supplement these findings with information about indications for emergency medical care (ambulance) concerning child injuries in České Budějovice.

Quantitative method was chosen for this research. Secondary data analysis using records of Emergency Medical Service in České Budějovice was used. Records of 2363 children who were treated by the emergency medical service in 2004–08 were analyzed. The results were processed statistically using SSPS. The most frequent ambulance trips were indicated for traffic accidents, burns and scalding. Adolescents represent the age group that required most interventions of emergency medical service.

Keywords: prehospital care – injuries – indications for emergency medical service – emergency medical service

Souhrn

Řada publikací se zabývá problematikou dětských úrazů. Ty negativně ovlivňují výši morbidity a mortality dětí. Cílem tohoto sdělení je tyto znalosti doplnit informacemi o indikacích k výjezdům Zdravotnické záchranné služby v Českých Budějovicích k dětským úrazům.

Byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu a jako nástroj byla použita metoda sekundární analýzy dat při využití záznamů Záchranné služby v Českých Budějovicích. Hodnoceno bylo 2 363 dětí, které byly ošetřeny v letech 2004–08 touto službou. Výsledky byly zpracovány statisticky při využití SSPS. Nejčastější výjezdy byly indikovány k dopravním úrazům, popáleninám a opařeninám. Nejvíce zásahů záchranné služby vyžadovali adolescenti.

Klíčová slova: přednemocniční péče – děti – úrazy – indikace k výjezdům – záchranná služba

Literatura

 1. Benešová, V., Nencka, P.: Bezpečný domov pro děti: rady jak zabránit úrazům dětí. 1. vyd. Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003, 14 s. ISBN 80–239–2062–6.
 2. Čapková, M., Velemínský, M.: Utonutí a zranění související s vodou. 1. vyd. Praha: Triton, 2005, 54 s. ISBN 80–7254–715–1.
 3. Čelko, A. M.: Dětské úrazy a popáleniny. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, 72 s. ISBN 80–7262–189–0.
 4. Ertlová, F., Mucha, J. a kol.: Přednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003, 368 s. ISBN 80–7013–379–1.
 5. Frišová, L. et al.: Úrazy dětí. 1. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006, 36 s. ISBN 80–86991–72–5.
 6. Gifford, M. J., Abbott, J.: Prehospital Emergency Care. 3. vyd. Informa Health Care, 1999, 369 s. ISBN 18–5070–636–0.
 7. Grivna, M. et al.: Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. 1. vyd. Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003, 144 s. ISBN 80–239–2063–4.
 8. Kučerová, P.: Popáleniny [online]. [cit. 2008–07–15]. Dostupné z: http://www.popaleniny.cz/…ejich-lecby/#…
 9. Novák, I.: Popáleninové úrazy u dětí. Pediatrie pro praxi. 2006, č. 2, s. 96–98. ISSN 1213–0494.
 10. Novotná, J.: Problematika úrazů dětí předškolního věku. In: Prevence úrazů, otrav a násilí, 2008, roč. 4, č. 1, s. 25–31. ISSN 1801–0261.
 11. Pokorný, V. a kol.: Traumatologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2002, 307 s. ISBN 80–7254–277-X.
 12. Sedlák, M.: Na kolo jen s přilbou. Pediatrie pro praxi. 2007, č. 2, s. 122–124.
 13. Slabý, M.: Vývoj a transformace přednemocniční neodkladné péče na území České republiky s akcentem na problematiku lékařské služby první pomoci. 1. vyd. Praha: s. n., 2004, 60 s.
 14. Truellová, I.: Situace v oblasti dětských úrazů v České republice. In: Prevence úrazů, otrav a násilí. 2006, roč. 2, č. 2, s. 81–89. ISSN 1801–0261.
 15. Velemínský, M., Velemínský, M., ml.: Dítě 3×333 otázek pro dětského lékaře. 1. vyd. Praha: Triton, 2007, 267 s. ISBN 978–80–7254–929–0.
 16. Vyhláška číslo 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
 17. Vyhláška číslo 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.