VYBRANÉ VNĚJŠÍ VLIVY A DRUHY ÚRAZŮ DĚTÍ V OKRESE ČESKÉ BUDĚJOVICE

SELECTED EXTERNAL FACTORS AND TYPES OF CHILD INJURIES IN THE DISTRICT OF ČESKÉ BUDĚJOVICE

Karel Blažek1,3, Andrea Vitošová2, Dominika Průchová2, Michaela Lavičková1
1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů; 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů, Ústav sociální práce; 3Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Korespondenční autor: Karel Blažek (mudr.blazek@tiscali.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:5. 11. 2010
Accepted: 6. 12. 2010
Published online: 17. 12. 2010

Summary

The basic prerequisite for reducing incidence of child injuries is the identification of risk factors that cause accidents. The external factors very strongly influence child injury rate. One of these factors is the socioeconomic status of families, which works together with other social factors. They affect a child in a complex way and so influence the general functionality of the family. In the Czech Republic, the family functionality has not been yet studied as a selected external factor of child injuries; neither is this factor observed in the data collected through the National Registry of Child injuries.

The aim of this pilot study was to evaluate influence of selected external factors on children injuries. This project was financed by Internal Grant Agency of Ministry of Health of the Czech Republic under the grant no. NS9609–4/2008. The study is focused on a sample population of children aged below 18 (0–18 years) in the Region of South Bohemia. Data were collected through a questionnaire survey in selected general practitioners (GP) surgeries for children and adolescents in the Region of South Bohemia in the first half of year 2009.

103 children from the České Budějovice district were enrolled in the research survey. The highest-risk group was the age group of 11–14 years. Home environment was assessed as the environment of greatest risk of injury. Injuries happen most often when children are playing and during their leisure time. The injury mechanism was most often an impact, a fall which was a common cause of fractures.

In case the relationship between external factors (e.g., location of injury, mechanism of injury, social factors, family functioning) and injury incidence will be identified, it will also broaden our knowledge of social and other factors influencing the child in the family and their relationship to injury incidence. Based on these results, it will be possible to improve primary prevention of child injuries by increased monitoring of the child, improving efficiency of preventive measures, increased dispensarisation and check-ups.

Keywords: child – injury – external factors – Region of South Bohemia

Souhrn

Základním předpokladem snížení dětské úrazovosti je identifikace rizikových faktorů, které způsobují vznik úrazu. Významnými faktory úrazovosti jsou vnější vlivy. Jedním z těchto vlivů je socioekonomický status rodiny, který spolu s faktory sociálními působí na dítě komplexně a promítá se tak do celkové funkčnosti rodiny. Oproti zahraničním studiím nebyla v ČR dosud funkčnost rodiny jako vybraný vnější vliv úrazovosti u dětí zkoumána a hodnocena, tento faktor není sledován ani v rámci sběru dat prostřednictvím Národního registru dětských úrazů.

Cílem pilotní studie bylo zhodnotit vybrané vnější vlivy na vznik úrazu dětí. Práce slouží jako podklad projektu IGA MZ ČR č. NS9609–4/2008. Studie byla zaměřena na vzorek dětské populace (0–18 let) v Jihočeském kraji. Sběr dat probíhal prostřednictvím dotazníkového šetření ve vybraných ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost v Jihočeském kraji v první polovině roku 2009.

Výzkumného šetření se zúčastnilo 103 dětí z okresu České Budějovice. Nejrizikovější skupinou vzhledem ke vzniku úrazů byly děti ve věku 11–14 let. Jako nejrizikovějším místem vzniku úrazu bylo vyhodnoceno domácí prostředí. Nejčastější činností, při které se úraz stal, byla hra a volný čas. Úrazovým mechanismem byl nejčastěji náraz, pád, který byl častou příčinou zlomenin.

Pokud bude identifikován vztah vnějších vlivů (např. místo úrazu, mechanismus úrazu, sociální faktory, funkčnost rodiny) na vznik úrazu, bude tím také naplněna znalost sociálních a dalších faktorů, které v rodině na dítě působí, a jejich vztah ke vzniku úrazu. Na základě těchto výsledků bude možné zkvalitnit přístup k primární prevenci úrazů dětí zvýšeným sledováním dítěte, zefektivněním preventivních postupů, zvýšenou dispenzarizací a kontrolou.

Klíčová slova: dítě – úraz – vnější vlivy – Jihočeský kraj

Literatura

 1. Ambrožová, K. et al.: Prevence úrazů a rizikového chování. [online], 2010, [cit. 2010–11–21]. Akademos, a. s., Dětství bez úrazů, o. p. s., 56 p. Dostupné z: http://www.urazneninahoda.cz/…_chovani.pdf
 2. Benešová, V.: Bezpečný domov pro děti. 2. vyd. Praha: Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2008, 15 s.
 3. Blakely, T. et al.: Child mortality, socioeconomic position, and one-parent families: independent associations and variation by age and cause of death. In: International Journal of Epidemiology, 2003, vol. 3, no 32, s. 410–418.
 4. CÚP – Centrum úrazové prevence: Priority bezpečí dětí v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Centrum úrazové prevence, 2003, 26 s.
 5. Čapková, M.: Epidemiologická studie dětských úrazů ošetřených v nemocnici v Českých Budějovicích v roce 2005, In: Prevence úrazů, otrav a násilí, 2006, vol. 2, no 2, s. 72–75.
 6. Čapková, M. et al.: Prevence úrazů u vybraných věkových skupin obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Triton, 2008, 98 s. ISBN 978–80–7387–200–7.
 7. Čelko, A. M.: Dětské úrazy a možnost jejich prevence. 1. vyd. Praha: Centrum úrazové prevence, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, 2003, s. 33–38.
 8. Elišková, Z.: Funkčnost neúplné – rozvedené rodiny ve vztahu k dítěti. In: Prevence úrazů, otrav a násilí, 2008, vol. 2, no 4, s. 139–148.
 9. Dunovský, J.: Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum, 1986, 139 s.
 10. Dunovský, J. et al.: Sociální pediatrie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, s. 178–196.
 11. Grivna, M.: Epidemiologie a prevence dětských úrazů. In: Grivna, M. et al.: Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. 1. vyd. Praha: Centrum úrazové prevence, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, 2003, s. 9–23.
 12. Hong, J. et al.: Parental socioeconomic status and unintentional injury deaths in early childhood: Consideration of injury mechanism, age at death, and gender. In: Accident Analysis and Prevention, 2010, vol. 1, no 42, s. 313–319.
 13. Kripner, J.: Popáleninový úraz u dětí. In: Grivna, M. et al.: Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. 1. vyd. Praha: Centrum úrazové prevence, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, 2003, s. 68–72.
 14. Kukla, L.: Úvod do sociální pediatrie. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2007, 44 s.
 15. Lavičková, M.: Úrazová rizika u dětí ve věku 11 až 14 let v Jihočeském kraji. In: Prevence úrazů, otrav a násilí, 2006, vol. 2, no 2, s. 90–94.
 16. Marádová, E.: Škola a ochrana dětí před úrazy. In: Grivna, M., et al.: Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. 1. vyd. Praha: Centrum úrazové prevence, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, 2003, s. 56–67.
 17. Skácelík, P.: Školní úrazovost ve školách a školských zařízeních v 1. pololetí školního roku 2006/2007. In: Prevence úrazů, otrav a násilí, 2007, vol. 1, no 3, s. 39–44.
 18. Soundbad, G. et al.: Injuries during physical activity in school children. In: Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2005, vol. 5, no 15, s. 313–323.
 19. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 467 s.
 20. Villalba-Cota, J. et al.: Causes of accidents in children aged 0–14 years and risk factors related to the family environment. In: Annals of Tropical Pediatrics, 2004, vol. 1, no 24, s. 53–57.
 21. Zdraví 21. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století, 2002.