NĚKTERÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ PRÁCE V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PÉČI

PROBLEMS OF SOCIAL WORK IN PEDIATRIC PRIMARY CARE

Karel Blažek1,2, Miloš Velemínský1
1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů; 2Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Korespondenční autor: Karel Blažek (mudr.blazek@tiscali.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:25. 11. 2010
Accepted: 8. 12. 2010
Published online: 17. 12. 2010

Summary

Social problems and their solutions are becoming an integral part of primary pediatric care. In addition to clear cases of child abuse that require immediate action and assistance, there exist also borderline or controversial cases. This article aims to highlight problems that may arise in pediatric practice in cases, when the pediatrician fulfills his obligation, i.e. to inform the competent authority for social and legal protection of children (OSPOD) about the risk of existence of some form of CAN syndrome (Child Abuse and Neglect syndrome) in the family. Some problems of these activities are mentioned in the analysis of presented cases. They point particularly to the difficulties associated with an effort to objectively assess the risk of CAN syndrome, even when using the Guidance of the Ministry of Health issued in year 2008.

Keywords: pediatric primary care – authority for social and legal protection of children (OSPOD) – objective assessment of risk of abuse – Guidance of the Ministry of Health No. 3/2008

Souhrn

Sociální problematika a její řešení se stává nedílnou součástí primární péče praktických dětských lékařů. Kromě jasných kazuistik týrání či zneužívání dítěte, které vyžadují okamžité řešení a pomoc, jsou i situace hraniční či sporné. Cílem sdělení je upozornit na problémy, které mohou vzniknout praktickému dětskému lékaři, plní-li svoji povinnost, tj. informovat příslušný OSPOD o riziku existence některé z forem syndromu CAN v rodině. Některé problémy těchto činností vyplývají z rozborů uvedených kazuistik. Upozorňují především na obtíže a rizika objektivizovat nebezpečí spojená se syndromem CAN i při využití metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 2008.

Klíčová slova: primární pediatrická péče – OSPOD – objektivizace rizika týrání – Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2008

Literatura

 1. Bechyňová, V., Konvičková, M.: Sanace rodiny – sociální práce s dysfunkčními rodinami, Praha: Portál, 2008, s. 152, ISBN 978 80 392 5.
 2. Dunovský, J.: Sociální pediatrie, Praha: Grada, 1999.
 3. Dunovský, J.: Týrané, zneužívané a zanedbávané děti – možnosti socializačního působení jako prevence nežádoucího vývoje. In: Prevence úrazů, otrav a násilí, 2005, vol. I, no 2, p. 105–112, ISSN 1801–0261.
 4. Gálová, R.: Bezpečný domov pro děti, ERA: Brno, 2007, 125 s.
 5. Hanušová, J.: CSA-syndrom sexuálně zneužívaného dítěte. In: Právo a rodina, roč. 8/2006, č. 3, s. 6–9.
 6. Jedlička, R., Klíma, P. et al.: Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004.
 7. Matoušek, O.: Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče, Praha: Portál, 2010, s. 183.
 8. Radvanová, S.: Ubližování dětem – nebezpečná rodina. In: Vanduchová-Grivna/eds/ Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám, s. 256–277. ASPI Walters Kluwer, Praha 2008.
 9. Šulová, L.: Rodina funkční a dysfunkční. In: Právo a rodina, roč. 8/2006, č. 1, s. 8–12.
 10. Šulová, L.: Současná česká rodina – charakteristické znaky. In: Antropologický slovník, Akademické nakladatelství CERG Brno, 2009.
 11. Šulová, L.: Zdravá funkční rodina. In: Antropologický slovník. Akademické nakladatelství CERM Brno, 2009.
 12. Úmluva o právech dítěte. OSN 1989. Sb. zákonů č. 104/1991, částka 22.
 13. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, Věstník č. 3, 2008.
 14. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ze dne 9. 12. 1999.