PRÁVNÍ PROBLEMATIKA PORODU S UTAJENOU TOTOŽNOSTÍ MATKY

LEGAL PROBLEMS OF ANONYMOUS BIRTH

Karel Attl
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Korespondenční autor: Karel Attl (judr.attl@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:18. 8. 2010
Accepted: 29. 11. 2010
Published online: 17. 12. 2010

Summary

The aim of this article is to analyze the legal issues concerning anonymous births in the Czech Republic. Author subjects to criticism legislative initiative of group of deputies of Parliament of the Czech Republic, which made the issue of anonymous birth incorporated into the Law on Health Care. Czech Family Law, respecting the principle based on Roman law that the child's mother is a woman who bore the child, remained unchanged by adopted legislation of anonymous birth. Czech Family law is now inconsistent with this legislation of anonymous birth. The Czech Republic is a signatory to the Convention on the Rights of the Child, according to which every child has the right to know his/her birth parents and the right to be cared for by his/her parents, if possible. States which are parties to the Convention are obliged to ensure the implementation of these rights in accordance with their national laws. In the opinion of the author, this is not completely fulfilled in this case. The mother is of course known since child's birth; however, the adopted amendment to the Law on Health Care granted to the mother the right to conceal her identity at birth and the State undertook to respect this fact, though not absolutely. For this reason, it can be considered incompatible with the legitimate interests of the child.

Keywords: anonymous birth – Convention on the Rights of the Child – parental responsibility – adopted child

Souhrn

Cílem článku je právní rozbor problematiky porodu s utajenou totožností matky v České republice. Autor podrobuje kritice zákonodárnou iniciativu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na jejímž základě byla problematika porodu s utajenou totožností matky začleněna do zákona o péči o zdraví lidu, který má povahu veřejnoprávního předpisu. Zákon o rodině, respektující na území České republiky již z římského práva vycházející zásadu, že matkou dítěte je žena, která je porodila, zůstal přijatou právní úpravou porodu s utajenou totožností matky nedotčen a není s ní v souladu. Česká republika je signatářem Úmluvy o právech dítěte, podle níž má každé dítě mj. od narození právo znát své rodiče a právo na jejich péči, pokud to je možné. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, mají povinnost zabezpečovat provádění těchto práv v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím, což dle názoru autora v daném případě zcela naplněno není. Matka dítěte je samozřejmě známa již od jeho narození; přijatá novela zákona o péči o zdraví lidu jí však přiznala právo utajit svou totožnost při porodu, přičemž stát se zavázal tuto skutečnost respektovat, byť nikoliv absolutně. Z tohoto důvodu ji lze považovat za nesouladnou s oprávněnými zájmy dítěte.

Klíčová slova: porod s utajenou totožností matky – Úmluva o právech dítěte – rodičovská odpovědnost – osvojené dítě

Literatura

 1. Bonnet, C. J.: Prevention of neonaticide and abandonment from a prenatal stage in France. In: EUROPEAN PSYCHIATRY, vol. 22, p. S70–S70, Suppl. 1, 2007.
 2. Hubálková, E.: Anonymní porody z hlediska čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech. In: Sborník z konference „Rodina a práva osobního stavu“ (statusová), Správní právo, 2003, č. 5–6, str. 282 a násl.
 3. Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 4. Mueller, J., Sherr, L.: Abandoned babies and absent policie. In: HEALTH POLICY, vol. 93, no 2–3, p. 157–164, 2009.
 5. Občanské soudní řízení. Zákon č. 99/1963 Sb., v platném znění.
 6. Putkonen, H., Collander, J., Weizmann-Henelius, G. et al.: Legal outcomes of all suspected neonaticides in Finland 1980–2000. In: INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY, vol. 30, no 3, p. 248–254, 2007.
 7. Radvanová, S.: Proměny rodinného práva, In: Paukerová-Tomášek: Nové jevy v právu na počátku 21. století, díl IV. Proměny soukromého práva, Praha: PFUK, 2010, s. 260–261.
 8. Sdělení o Úmluvě o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
 9. Z nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 20. 2. 2007 sp. Zn. II. ÚS 568/06.
 10. Zákon č. 422/2004 Sb., § 67b, odst. 20., v platném znění.
 11. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.
 12. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.
 13. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.
 14. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.
 15. Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, v platném znění.