BABYBOXY

BABY BOXES

Karel Attl
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Korespondenční autor: Karel Attl (judr.attl@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:18. 8. 2010
Accepted: 4. 12. 2010
Published online: 17. 12. 2010

Summary

This article does not address the fundamental question of whether the baby boxes for abandoned children should be established or not. It addresses the question whether the baby boxes should be established and operated in the Czech Republic in the absence of legal regulation. A favorable opinion of the Institute of State and Law of the Academy of Sciences is cited in the beginning of this article. This opinion was issued on this matter at the request of the Endowment Fund for abandoned children STATIM in Prague. Main purpose of this fund is the establishment and operation of containers for abandoned children (baby boxes). However, doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc., working at the Department of Civil Law of the Faculty of Law of the Charles University in Prague, has expressed a negative opinion on this issue. Other family law experts agree with her opinion. The author expresses his own opinion to these controversial attitudes from the perspective of international law documents and the Czech national law, by which the Czech Republic is bound. He reviews different legal opinions on baby boxes in selected European countries and USA. He concludes that in order for baby boxes to become established in the Czech Republic, it is desirable adopt the separate legislation in the form of a law. This legislation should help to avoid the risk of setting up and running baby boxes by professionally unfit persons, and the possible abuse of abandoned children.

Keywords: baby boxes – Convention on the Rights of the Child – Charter of Fundamental Rights and Freedoms

Souhrn

Článek se nezabývá základní otázkou, zda babyboxy pro odložené děti mají být zřizovány, či nikoliv, ale zda je lze v České republice zřizovat a provozovat při absenci jejich právní úpravy. V úvodu článku je citováno kladné stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, vydané k této problematice na základě žádosti Nadačního fondu pro odložené děti STATIM se sídlem v Praze, jehož účelem je zřizování a provoz schránek pro odložené děti, a záporné stanovisko doc. JUDr. Michaely Zuklínové, CSc., působící na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s nímž se ztotožnili další odborníci z odvětví rodinného práva, působící na jiných právnických fakultách v České republice. Autor článku vyjadřuje k těmto protichůdným stanoviskům vlastní názor z pohledu mezinárodněprávních dokumentů, jimiž je Česká republika vázána, a jejího vnitrostátního právního řádu. Poukazuje na základě jemu dostupných zdrojů i na rozdílné právní názory na babyboxy ve vybraných evropských zemích a USA. Dochází k závěru, že mají-li být v České republice babyboxy zřizovány, není to žádoucí bez přijetí samostatné právní úpravy ve formě zákona, aby byla vyloučena jak rizika jejich zřizování a provozování odborně nezpůsobilými osobami, tak i jejich možného zneužití.

Klíčová slova: babybox – Úmluva o právech dítěte – Listina základních práv a svobod

Literatura

 1. Machálek, E.: Historie a současnost, In: SANQUIS, č. 54/2007, s. 40.
 2. Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 3. Posudek Ústavu státu a práva, [online], leden 2005, [cit. 2010–08–21]. Dostupné z: http://www.statim.cz/10-clanek.php.
 4. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění.
 5. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 6. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
 7. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 8. Zákon č. 422/2004 Sb., v platném znění.
 9. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.
 10. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.
 11. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
 12. Zuklínová, M.: Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek, In: Právní rozhledy, č. 7/2005, s. 252.