PREVENCE ÚRAZŮ ZUBŮ U DĚTÍ JAKO CELOSPOLEČENSKÝ PROBLÉM

PREVENTION OF INJURIES OF TEETH IN CHILDREN AS A PROBLEM OF SOCIETY AS A WHOLE

Libuše Čeledová1, Vlasta Merglová2
1Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor posudkové služby, Praha; 2Stomatologická klinika FN Plzeň

Korespondenční autor: Libuše Čeledová (libuse.celedova@mpsv.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:16. 12. 2009
Accepted: 10. 11. 2010
Published online: 17. 12. 2010

Summary

In terms of injuries, the childhood is a very hazardous period of the life. The children can experience not only serious injuries resulting in their hospitalization or possibly disability or even death but also injuries of the face and teeth. Children aged 2 to 3 years most frequently encounter injuries of deciduous teeth. Permanent teeth are most frequently injured at younger school age. The article deals with the occurrence of injuries of teeth in children and with possibilities of their prevention. It contains chapters concerning the frequency of injuries of teeth in abroad as well as in the Czech Republic, with their causes (most frequently falls and sports), prevention (searching for the orthodontic treatment of children with horizontally open bite, with protrusion of superior frontal orthodontic defects, tooth protectors for sports) and first aid in the case of injuries.

The authors start from their own experience and study of domestic as well as foreign literature and point out that as much as 10% of school children experienced injuries of teeth or jaws and believe that the prevention of teeth injuries in children does not enjoy a sufficient attention in the Czech Republic.

The authors conclusively recommend increased focusing on the prevention of injuries of teeth in children with taking them into account in the National Action Plan of the Prevention of Children Injuries for 2007–2017.

Keywords: children teeth injuries – preventive provisions – tooth protectors for sports

Souhrn

Dětství je z hlediska úrazovosti velmi rizikovým obdobím života. Děti si mohou způsobit nejen závažné úrazy, které mají za následek jejich hospitalizaci, případně invaliditu či dokonce smrt, ale i poranění obličeje a zubů. Úrazem dočasných zubů jsou nejčastěji postiženy děti ve věku 2–3 roky. Maximum úrazů stálých zubů se vyskytuje v mladším školním věku. Článek se zabývá výskytem úrazů zubů u dětí a možnostmi jejich prevence. Obsahuje kapitoly týkající se frekvence zubních úrazů v zahraničí i v České republice, zabývá se jejich příčinami (nejčastěji pády a sporty), prevencí (vyhledávání a ortodontické léčení dětí s horizontálně otevřeným skusem, s protrusí horních frontálních ortodontických vad, sportovní chrániče zubů) a první pomocí při úrazech.

Autorky vycházejí z vlastních zkušeností a ze studia literatury tuzemské i zahraniční a upozorňují, že až 10 % školních dětí utrpělo úraz zubů nebo čelisti a domnívají se, že prevenci dětských úrazů zubů se nevěnuje v České republice dostatečná pozornost.

V závěru autorky doporučují více se zaměřit na prevenci úrazů zubů u dětí a zohlednit ji i v Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017.

Klíčová slova: úrazy zubů dětí – preventivní opatření – sportovní chrániče zubů

Literatura

 1. Andreasen J. O.: Etiology and pathogenesis of traumatic dental injuries: a clinical study of 1298 cases. Scand. J. Dent. Res., 1970, 78, s. 329–342.
 2. Andreasen J. O., Andreasen F. M.: Dental traumatology: quo vadis. Endod. Dent. Traumatol., 1990, 6, s. 78–80.
 3. Duhaime, C. F., Whitmayer, C. C., Butler, R. S., Kuban, B.: Comparison of forces transmitted through different EVA mouthguards. Dent. Traumatol., 2006; 22:186–192.
 4. Dunovský, J. a kol.: Sociální pediatrie, vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha, 1999, Grada Publishing. s. 284.
 5. Flores, M. T. et al.: Guidelines for the management of traumatic dental injuries. II. Avulsion of permanent teeth. Dent. Traumatol., 2007, 23, s. 129–194.
 6. Hecová, H., Merglová,V., Houba, R.: Poranění závěsného aparátu stálých zubů. LKS, 2005, roč. 15, č. 6, s. 12–17.
 7. Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí, 3. vyd., Jinočany, Nakladatelství H&H. 2001, s. 147.
 8. Merglová, V., Tzigkounakis, V.: Retrospektivní klinická studie 64 luxovaných stálých zubů u dětí. Čes. Stomat., 2004, roč. 104, č. 3, s. 89–98.
 9. Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007–2017.
 10. Kuklová, J., Kukletová, M.: Ústní chrániče a jejich úloha v prevenci poranění tkání dutiny ústní. Progresdent, 2003, 9, s. 33–37.
 11. Tzigkounakis, V., Merglová, V.: Attitude of Pilsen primary school teachers in dental traumas. Dent. Traumatol., 2008, 24, s. 528–531.
 12. Yamada,T., Sawaki, Y., Neda, M.: Mouth guard for athlets during orthodontic treatment. Endod. Dent. Traumatol., 1997, 13, s. 40–41.