VLIV NÁSILÍ V MÉDIÍCH NA VÝVOJ DĚTÍ A MLÁDEŽE

EFFECTS OF VIOLENCE IN MEDIA ON THE DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUTH

Darina Caloňová
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd

Korespondenční autor: Darina Caloňová (darina.calonova@fvp.slu.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:11. 11. 2011
Accepted: 23. 11. 2011
Published online: 20. 12. 2011

Summary

The contribution deals with the violence presented in media and its effects on the development of children and youth as one of nowadays topical themes, which is being discussed in a number of publications. The target of the work is to offer an outline of the problems with the use of foreign sources and research projects in selected target groups, which come in everyday contact with media and whose opinions, standpoints, etc., are being more or less formed by them. Children and youth are groups most sensitive to new phenomena of these days and to developmental trends and thus, they are also the most endangered groups. The media exert positive effects, provide entertainment and mediate education, but they can also exert opposite effects. Authors in their conclusions also mention already existing proclivities in the target groups or effect of violent relationships and violent environment, in which they can be active. These can include possible social and interpersonal problems in children and youth, where the aggressive tendencies are supported by watching media with violent contents. Children can be affected by these negative contents including effects on their future life and thus, preventive interventions of parents are necessary from the very childhood. They can reduce this negative impact of media on children and youth. The role of parents is of essential importance particularly in the choice of programmes, where they can either take advantage of their own experience or attempt to initiate a discussion about the scenes observed, support thinking about contents of the programmes and help differentiate between imagination and reality, speak with children and youth about their feelings and bring possible alternative solutions of problems, which can be observed and which can be encountered in media.

Keywords: violence – medium –- children – youth – parents

Souhrn

Příspěvek pojednává o násilí prezentovaném v médiích a jeho vlivu na vývoj dětí a mládeže, jakožto jednoho z aktuálních témat současné doby, kterému je věnována pozornost v řadě publikací. Cílem je nabídnout přehled o problematice s využitím zahraničních zdrojů a výzkumů u vybraných cílových skupin, které jsou s médii v každodenním kontaktu a jejichž názory, postoje apod. jsou právě jimi více či méně formovány. Děti a mládež nejcitlivěji reagují na nové fenomény doby a vývojové trendy, a proto jsou také nejvíce ohroženou skupinou. Ačkoliv média působí pozitivně, poskytují zábavu a zprostředkovávají vzdělání, mohou mít rovněž efekt opačný. Autoři při stanovování závěrů zmiňují také již existující dispozice, kterými mohou cílové skupiny disponovat, či vliv násilných vztahů a násilného prostředí, ve kterém se mohou pohybovat. Lze zde zařadit možné sociální a interpersonální problémy dětí a mladistvých, které agresivní tendence při sledování médií s násilným obsahem podporují. Děti mohou být tímto negativním obsahem ovlivněny i ve svém budoucím životě, proto je nutný preventivní zásah rodičů již od samého dětství. Ti mohou tento negativní dopad médií na děti a mládež snížit. Role rodičů je podstatná především v samotném výběru pořadů, který může probíhat např. na základě jejich vlastní zkušenosti, dále by se měli pokusit rozvinout diskusi o sledovaných scénách, podporovat přemýšlení o obsahu viděného, napomoci umět rozlišit fantazii a realitu, hovořit o pocitech dětí a mládeže či přinést alternativní možná řešení problémů, které lze zhlédnout a se kterými je možno setkat se v médiích.

Klíčová slova: násilí – médium – děti – mládež – rodiče

Literatura

1. Duspiva Z (2003). Vliv elektronických médií na děti a mládež ČR v roce 2003. Britské listy, [online]. [cit. 2011–10–03]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/15104.html

2. Früh W (2001). Gewaltpotentiale des Fernsehan-gebots. Programmangebot und zielgruppenspe­zifische Interpretation. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 221 p.

3. Früh H, Brosius, H, B (2008). Gewalt in den Medien. In: Batinic B, Appel M: Medienpsychologie. 1. Auflage. Heidelberg: Springer Verlag, p. 177–194.

4. Griesbach J (2006). Der Einfluss der Medien auf die heutige Sozialisation der Jugendlichen. München: Grin Verlag, 24 p.

5. Jirák J, Köpplová B (2007). Média a společnost. Praha: Portál, 208 p.

6. Jirák J et al. (2005). 10 let v českých médiích. 1. vydání. Praha: Portál, 142 p..

7. Kaikitis L (2004) Der Einfluss des Fernsehens auf die Jugendlichen. In: Gesellschaft für Pädagogik und Information e. V. – EU Media/ESEC. [online]. 2004/2005, pp. 1–5. [cit. 2011–10–03]. Dostupné z: http://www.gpi-online.de/…10-09-04.pdf

8. Kunczik M (2007). Befunde der Wirkungsforschung und deren Relevanz für die altersbezogenen Kennzeichnung von Video- und Computerspielen. Expertise im Auftrag des Hans-Bredow-Instituts für das Projekt „Das deutsche Jugendschutzsystem im Bereich der Video- und Computerspiele“, Hans-Bredow-Institute. [online]. [cit. 2011–10–03]. Dostupné z: http://www.hans-bredow-institut.de/webfm_send/111

9. Kunczik M, Zipfel A (2004). Medien und Gewalt. Befunde der Forschung seit 1998. Kurzfassung. Berlin: Bundesministerium für Familien, Senioren und Frauen. [online]. [cit. 2011–10–03]. Dostupné z: http://www.bmfsfj.de/…erty=pdf.pdf

10. Kunczik M, Zipfel A (2006). Medien und Gewalt: Der aktuelle Forschungsstand. In: Niesyto H, Rath M, Sowa H: Medienkritik heute. Grundlagen, Bei-spiele und Praxisfelder. 5. Auflage. München: KoPäd Verl., p 145–165.

11. Matoušek O (2003). Mládež a delikvence. Praha: Portál, 344 p.

12. Meirowitz K (1993). Gewaltdarstellungen auf Videokassetten. Grundrechtliche Freiheiten und gesetzliche Einschränkungen zum Jugend- und Erwachsenenschutz. Eine verfassungsrechtliche Untersuchung. Berlin: Duncker & Humblot, 432 p.

13. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2006). Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007–2013. [online]. [cit. 2011–10–03]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/…bi-2007-2013

14. Ortega R, Mora-Merchán JA, Jäger T et. al. (2007). Gewalt, Mobbing und Bullying in der Schule – Die Rolle der Medien, Kommunen und des Internet [online]. Landau: Verlag Empirische Pädagogik [cit. 2011–10–03]. Dostupné z: http://www.bullying-in-school.info/…erman_01.pdf

15. Sak P (2000). Proměny české mládeže: česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Praha: Petrklíč, 291 p.

16. Sak P (2005). Mládež a média. In: Jirák J et al.: 10 let v českých médiích. 1. vydání. Praha: Portál, p. 101–116.

17. Spitzer M (2005). Vorsicht Bildschirm! Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und Gesellschaft. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 303 p.

18. Stangl W (2011). Fersehen und Gewalt. Arbeitsblätter. [online]. [cit. 2011–10–03]. Dostupné z: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/…Gewalt.shtml

19. Theunert H. et. al. (1992). Zwischen Vergnügen und Angst – Fernsehen im Alltag von Kindern. Eine Untersuchung zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Fernsehinhalten durch Kinder aus unterschiedlichen soziokulturellen Milieus in Hamburg. Berlin: Vistas Verlag, 230 p.