Informace pro autory

Prohlášení

Autor má plnou odpovědnost za původnost práce, za její věcnou i formální správnost. Zaslaný rukopis nesmí být poskytnut k otištění jinému časopisu. V časopise jsou zveřejňovány: (A) přehledné referáty, původní práce a krátká sdělení; (B) diskusní příspěvky, recenze nových knih, krátké zprávy. Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením, které je oboustranně anonymní, příspěvky ve skupině A nejméně dvěma recenzenty, příspěvky skupiny B jedním recenzentem. Redakce přijímá příspěvky psané anglicky, česky, německy nebo slovensky. Krátké zprávy přijímá psané pouze česky nebo slovensky a ne starší víc než půl roku. Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány v redakci časopisu, otištěné příspěvky nejsou honorovány.

Rukopisy je možné zasílat na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Prevence úrazů, otrav a násilí – redakce, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

e-mail: prevence.urazu@zsf.jcu.cz tel.: +420 389 037 770

Požadavky na zaslané rukopisy:
Rukopisy se zasílají na CD a v jednom vytištěném exempláři na adresu redakce časopisu Kontakt. Rozsah přehledných a původních prací (A) by měl být maximálně 20 normostran, ostatní příspěvky maximálně 3 normostrany. Přijímají se texty psané ve wordu (formát *.rtf), řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm, zarovnané do bloku. K rukopisu musí být přiloženo podepsané prohlášení, že nabídnutá publikace nebyla dosud vydána v jiném časopise ani jinak zveřejněna. Text prohlášení je ke stažení na stránkách časopisu.
Texty nesmí obsahovat tiskové efekty, písmena musí být velikosti 10 pt, nesmějí se používat tučná, podtržená či barevná písmena. Stránky v elektronické podobě nečíslujte, ve vytištěné formě na papíře je číslujte pouze tužkou nahoře.

PRVNÍ STRANA

 • Nadpis – výstižný a stručný do 10 slov, je-li to možné, měl by heslovitě vyjádřit záměr a výsledek práce.
 • Jména autorů – křestní jméno, příjmení, bez titulů. Je-li více autorů z několika pracovišť, všechny očíslujte podle pracovišť.
 • Pracoviště – plný název, sídelní místo.
 • Kontakt na prvního autora – poštovní adresa a e-mail.

DRUHÁ STRANA
U všech příspěvků skupiny A musí být souhrn (pouze v češtině); o rozsahu 1200–1500 znaků (tzn. asi 15 řádek), musí obsahovat cíl a metodu práce, základní údaje o dosažených výsledcích. Uspořádání souhrnu musí být strukturované podle struktury práce, kterou musí stručně a koncízně popsat. Do souhrnu nepatří hypotézy, obecná prohlášení a perspektivy. Souhrn je stručnou informací pro čtenáře a v anglické verzi jedinou informací pro zahraničního zájemce. Anglickou verzi souhrnu zajišťuje redakce. Na závěr souhrnu připojte klíčová slova. Doporučený počet klíčových slov je pět a je třeba je oddělit pomlčkou.

VLASTNÍ TEXT ČLÁNKU

 • Úvod – jen nejnutnější úvod do problematiky a vymezení problému (obvykle 2–3 odstavce).
 • Cíl práce – jasně uvedený účel práce.
 • Charakteristika souboru a metodika – popis výběru sledovaných osob, použité metody, použitý postup do podrobností, které umožní ev. opakování postupu za stejných okolností či srovnání s analogickými studiemi. U známých metod a postupů stačí odkaz na příslušnou literaturu. V KAZUISTIKÁCH místo souboru, metodiky a výsledků uvést „Vlastní pozorování“.
 • Výsledky – v textu neopakovat údaje z tabulek a grafů, slovy vyjádřit jen hlavní poznatek.
 • Diskuse – je třeba zaujmout stanovisko k vlastním výsledkům a srovnat je s výsledky jiných autorů, interpretovat příčiny odlišných výsledků atd.
 • Poděkování, uvedení grantu – poděkování resp. uvedení grantu se uvádí na závěr článku před literaturou.
 • Literatura – Původní práce (Original article) – je žádoucí uvést 10–15 zásadních (odkazových) citací. Přehledné referáty (Review) – je žádoucí uvést minimálně 20 (odkazových) citací. Literatura musí odpovídat státní normě ČSN ISO 690, 010197. Citace se řadí abecedně podle příjmení prvních autorů, očíslují se. V textu odkazujte uvedením příjmení autora a rokem vydání. Je vhodné citovat literaturu poslední pěti let, uvádět citace z časopisů Kontakt a Prevence úrazů, otrav a násilí, omezit autocitace. Citovaná literatura by měla obsahovat minimálně dvě zahraniční citace (). V seznamu literatury nesmí být citace práce, která není řádně odkázána v textu. Příklady citací jsou uvedeny na konci textu.

Texty musí být jazykově správné, bez gramatických chyb. Krátká sdělení mají obsahovat nejnovější výsledky autorů, obsahují nejvýše pět tisíc písmen včetně mezer, maximálně jeden obrázek a maximálně jednu tabulku.
Obrázky se přijímají ve formátu *.tif nebo *.jpg na CD a jednou vytištěné na papíře. Nezačleňujte obrázky do textu v textovém editoru, ukládejte je na CD odděleně. O plochu obrázku se snižuje přípustný maximální rozsah rukopisu. Je třeba dbát, aby čáry na obrázcích byly dostatečně silné a aby se při zmenšení na formát A6 neztrácely. Popis obrázku pište laskavě podle následujícího vzoru: „Obr. 1 Název obrázku atd.“ Případně vysvětlivky uvádějte pod obrázek. Seznam popisů obrázků uveďte na konci rukopisu. Na všechny obrázky musí být v textu odvolávka (obr. 1). Fotografie musí být dostatečně kontrastní a ostré, na bílém papíru, nezkomprimované. Xerokopie fotografií nejsou přípustné. Fotografie mohou být též ve formě souboru formátu *.tif nebo *.jpg.
Tabulky s nadpisem nad tabulkou uveďte rovněž až na závěr rukopisu. Vysvětlivky pište pod tabulku. Tabulka musí být srozumitelná bez odkazů do textu. Na všechny tabulky musí být v textu odvolávka (tab. 1).
Zkratky se používají jenom ze soustavy jednotek SI a ty, které jsou všeobecně rozšířené. Uvádět poznámky pod čarou je redakčně nepřípustné. Lze je uvádět očíslované na konci příspěvku před seznamem literatury.
Rukopisy, jejichž úprava nesplní výše uvedené požadavky nebo budou v rozporu s etickými zásadami pro publikování, nebudou redakcí přijaty. Přijaté rukopisy budou otištěny bez poplatku s výjimkou barevných fotografií; jejich vytištění hradí autor rukopisu po předchozí dohodě s redakcí. Hlavní autor (není-li specifikován, pak první autor) přehledného referátu, původní práce nebo krátkého sdělení obdrží zdarma jeden výtisk čísla časopisu, ve kterém vyšel jeho příspěvek. Online verze časopisu je dostupná na internetu na adrese http://www.zsf.jcu.cz

Redakční rada žádá všechny autory, aby v poznámkách či bibliografii svých rukopisů odkazovali též na články uveřejněné v časopisech Kontakt a Prevence úrazů, otrav a násilí, vydaných v poslední době. Citovanost prací z Prevence úrazů, otrav a násilí a Kontaktu je nezbytným krokem na cestě k zařazení do databáze Medline. Děkujeme.

PŘÍKLADY CITACÍ

Monografie:
Tóthová V a kol. (2009). Ošetřovatelský proces a jeho realizace. Praha: Triton, 2009, ISBN 978–80–7387–286–1.

Kapitola v monografii: Benešová, V. (2003). Bezpečný domov pro děti. In: Grivna, M. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. Praha: Centrum úrazové prevence UK 2LF a FN Motol, s. 112–118. ISBN 80–239–2063–4.

Časopisy: Čeledová L, Čevela R, Veselý J (2008). Migrace v posudkové službě. Zdravotnictví v České republice, Praha, XI/1: 30–33. ISSN: 1213–6050

Elektronické zdroje:
Povinnými prvky navíc oproti papírovým dokumentům jsou:

 • specifikace média: [online], [CD ROM], [databáze], [datový soubor], [disketa]
 • datum stažení: [cit. 27. 10. 2005]
 • uvedení webové adresy: Dostupné z:

Bibliografický odkaz na elektronickou monografii:
Bayer I a kol. (2006). Reforma zdravotnictví: Názory veřejnosti na problémy zdravotnictví a jeho financování [online]. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky [cit. 2010–05– 07]. Dostupné z: www.soc.cas.cz/…vázpráva.pdf

Bibliografický odkaz na elektronický časopis:
Gut J (2005). Otravy v dětském věku. In: Pediatrie pro praxi, [online] 5/1: 26–28. [cit. 2011–01–25]. ISSN 1803–5264. Dostupné z: http://www.solen.sk/index.php?… =1826& magazine_id=4

Citování online dokumentu:
UZIS (2009). Zdravotnická ročenka České republiky 2009. [online]. [cit. 20.6.2010]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/…publiky-2009

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (1997). [online]. [cit. 2010–04–20]. In Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky, částka 16, pp. 1185–1246. Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/…sb016-97.pdf>

Odkazy na citace v textu:
V textu odkazujte uvedením příjmení autora a rokem vydání; u více než dvou autorů použijte zkratku „et al.“. Například: (Neumann et al. 1978, p. 25), (Pilman, Blackson 1999) (Záškodná 2001).

V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání pro odlišení uvádějte malá písmena abecedy (a–z). Například: (Čevela et al. 2009a), (Čevela 2009b) a v soupisu citací budou vypadat záznamy následovně:

Čevela R, Švestková O, Čeledová L (2009a). Funkční hodnocení zdravotního stavu. Zdravotnictví v České republice, Praha. XII/3: 8–11. Čevela R, Čeledová L, Bělohlávková J (2009b). Posuzování zdravotního…