VLIV KVALITY RODINNÉHO PROSTŘEDÍ NA VÝSKYT ÚRAZOVOSTI DĚTÍ DO PĚTI LET

EFFECTS OF THE FAMILY ENVIRONMENT QUALITY ON THE INJURY FREQUENCY IN CHILDREN AGED FIVE YEARS AND YOUNGER

Regina Schovancová 1, 2, Lucie Foltová 1, 2
1Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; 2Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Korespondenční autor: Regina Schovancová (reg.schovancova@tiscali.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:5. 12. 2011
Accepted: 6. 6. 2012
Published online: 29. 6. 2012

Summary

Target: To find, whether there is an association of the family integrity and family environment quality with the injury frequency in children aged five years and younger.

Material and methods: The research group was established based on the European Longitudinal Study of Parenthood and Childhood (ELSPAC). For the purpose of the work presented here, we evaluated data from questionnaires assigned to parents concerning periods of mother´s pregnancy on the one hand and times of age of the children monitored of 18 months, 3 years and 5 years on the other. Two contrast groups were compared in terms of conditions (material, psychological, social, etc.) existing in the families, where the children lived. The first contrast group (N=315) included children who did not suffer any injury till their age of 5 years and the second group comprised the same number of children (N=315) who experienced a rather high injury frequency within the same age interval: 3–8 injuries.

Results: In families exerting features of the harmony, symmetry and complementary nature in relationships between individual adults as well as between adults and children, the risk of injuries in children aged five years and younger is considerably lower compared to families not exerting these characteristics.

Keywords: family integrity – child injury frequency – injury causes – family environment

Souhrn

Cíl: Zjistit, zda existuje spojitost mezi integritou rodiny, kvalitou rodinného prostředí a úrazovostí dětí do pěti let věku.

Materiál a metody: Výzkumný soubor vychází z Evropské longitudinální studie rodičovství a dětství (ELSPAC). Pro účely této práce jsme vyhodnotily data z dotazníků určených rodičům, a to jednak z doby gravidity matky a dále z věku osmnácti měsíců, tří a pěti let sledovaných dětí. Porovnávány jsou dvě kontrastní skupiny dětí vzhledem k podmínkám (materiálním, psychologickým, sociálním atd.), které existují v rodinách, kde tyto děti vyrůstají. První kontrastní skupina (N = 315) zahrnuje děti, u nichž se nevyskytl do jejich věku pěti let žádný úraz, druhá skupina o stejném počtu (N = 315) pak děti, kde byl výskyt úrazů ve stejném věkovém rozpětí vysoký, konkrétně jde o 3–8 úrazů.

Výsledky: V rodině, která vykazuje prvky harmonie, symetrie a komplementárnosti, a to v případě vztahů mezi dospělými i mezi dospělými a dětmi, je riziko úrazovosti dětí do pěti let výrazně nižší, než tomu je u rodin, které tyto znaky nevykazují.

Klíčová slova: integrita rodiny – dětská úrazovost – příčiny úrazovosti – rodinné prostředí

Literatura

 1. Čapková M (2008). Rodiče a prevence dětských úrazů v letech 2005 a 2007. Prevence úrazů, otrav a násilí. IV/1: 19–24.
 2. Čapková M, Velemínský M, Benešová V, Grivna M (2006). Děti, mládež a úrazy související s vodou. Česko-slovenská pediatrie. LX/12: 676–680.
 3. Gál P, Plánka L, Starý D, Trlica J, Dědek T (2006). Sběr dat a Úrazový registr České republiky. Rozhledy v chirurgii. LXXXV/10/2006: 504–507.
 4. Giddens A (1999). Sociologie. Praha: Argo, 596 s.
 5. Janoušek S, Zvadová Z, Roth Z (2007). Socioekonomická podmíněnost dětské dopravní úrazovosti. Česko-slovenská pediatrie. LXII/3: 123–132.
 6. Kukla L, Bouchalová M (2007). Sportovní úrazy a lidský faktor. Prevence úrazů, otrav a násilí. III/2: 103–116.
 7. Kukla L, Bouchalová M (2008). Závislost dětských úrazů na úrazovosti rodičů. Česko-slovenská pediatrie, Praha. LXIII/3: 126–136.
 8. Kukla L, Bouchalová M, Rezková B (2007a). Epidemiologie nejčastějších úrazů v brněnském souboru ze studie ELSPAC. Prevence úrazů, otrav a násilí. III/1: 20–32.
 9. Kukla L, Bouchalová M, Rezková B (2007b). Epidemiologie úrazových nehod v brněnském souboru ze studie ELSPAC. Prevence úrazů, otrav a násilí. III/1: 7–19.
 10. Matoušek O (2003). Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství Slon, 161 s.
 11. Možný I (2002). Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství Slon, 250 s.
 12. Truellová I (2008). Aktuální údaje úrazovosti dětí v České republice. Národní registr dětských úrazů a jeho význam pro prevenci dětských úrazů. Prevence úrazů, otrav a násilí. IV/1: 57–61.